Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til ny kraftleidning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Lyse Elnett løyve til å byggje ein ny 132 kV kraftleidning i dei to kommunane Hjelmeland og Strand i Rogaland.

Lyse Elnett har fått konsesjon til å byggje ein ny ca. 30 kilometer lang 132 kV kraftleidning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland transformatorstasjonar. Det vert òg gitt løyve til bygging av nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjonar.  

Auka straumforbruk i området 

Bakgrunnen for vedtaket til NVE er at dagens 50 kV kraftleidning er gammal og at den ikkje har nok kapasitet til å sikre forsyning av straum til det aukande forbruket i området. I Hjelmeland kommune er det mellom anna eit sterkt aukande forbruk på grunn av elektrifisering av ferjer, og Strand kommune opplever stor næringslivsvekst. Det er og ny fornybar kraftproduksjon i regionen som krev auka straumkapasitet.  

– NVE har konkludert med at tiltaka det er søkt om er nødvendige for å oppnå tilstrekkeleg kapasitet og forsyningssikkerheit, og at det vil legge til rette for det auka forbruket i regionen, seier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef for nettkonsesjon i NVE.  

Val av trasé 

Ny 132 kV leidning skal hovudsakeleg etablerast parallelt med den gamle 50 kV leidninga, men vil stadvis byggjast i heilt nye trasé. På strekninga mellom Paddevatnet og Skodbraud vart det søkt om fleire traséalternativ, og NVE har her gitt løyve til dei vestlegaste alternativa. 

Den nye kraftleidninga vil over Holtaheia kryssa «Moldhesten» der det er kystlynghei, som i følgje naturmangfaldlova er ei utvald naturtype. NVE har difor satt vilkår om at Lyse Elnett skal ta omsyn til naturtypen i anleggsarbeidet for leidninga. Strekninga over Moldhesten vil vere om lag 2 kilometer. Les meir om vedtaket her.

Nøkkelord

Kontakter

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
tlf: 22 95 90 33
liha@nve.no

Katrine Stenshorne Odenmarck, seniorrådgjevar
tlf: 22 95 93 27
kast@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom