Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til å byggje ny 132 kV-kraftleidning mellom Kulia og Kristiansand

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Agder Energi Nett AS løyve til å byggje ein ny kraftleidning mellom Kulia og Kristiansand. Dei eksisterande leidningane er gamle, og det er naudsynt å gjere tiltak for å sikre straumforsyninga.

Tiltaket inneber bygging av om lag 9,6 km ny kraftleidning og riving av ca. 45,6 km eksisterande kraftleidning.

Nærmar seg si tekniske levetid

Bakgrunnen for vedtaket er at dei eksisterande leidningane mellom Kulia og Hallandsbru, og Kulia og Bjelland er gamle og nærmar seg si tekniske levetid. NVE meiner det er naudsynt å gjere tiltak for å sikre straumforsyninga. Dei eksisterande leidningane skal rivast etter at den nye leidninga er bygd.

Ekspropriasjonsløyve

NVE gir samstundes Agder Energi Nett AS ekspropriasjonsløyve for å krevje naudsynte grunn og rett for bygging og drift av dei nye tilknytingsleidningane.

NVE sett krav om at Agder Energi Nett AS skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan før arbeida kan starte.

Les her om 132 kV leidning Kula–Kristiansand transformatorstasjonane

Kontakter

Seksjonssjef: Lisa Vedeld Hammer, tlf.: 22 95 90 33
Førstekonsulent: Martine Hamnes, tlf.: 22 95 90 56

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom