Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til å byggje nettilknyting til Lista datasenter

Del

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Lista Renewable Energy Park løyve til å byggje to nye 132 kV jordkablar frå Alcoa på Lundevågen til det planlagde Lista datasenter ved Lista flyplass, i Farsund kommune. Anlegga er naudsynt for å sikre straumforsyning til datasenteret.

Oversiktskartet viser traseen for nettilknytninga av det planlagde datasenteret på Lista. (Illustrasjon: Sweco)
Oversiktskartet viser traseen for nettilknytninga av det planlagde datasenteret på Lista. (Illustrasjon: Sweco)

Tiltaket inneber bygging av to om lag 9,75 km ny jordkablar i felles grøft, byggjing av ein ny transformatorstasjon ved det planlagde datasenteret og å utvida den eksisterande transformatorstasjonen ved Alcoa.

Naudsynt for å tilknytte datasenteret

Bakgrunnen for vedtaket er at Lista Renewable Energy Park planleggjar å byggje eit nytt datasenter ved Lista flyplass. NVE behandlar ikkje løyve til sjølve datasenteret, berre straumtilføringa. Alt nytt forbruk har rett på å bli tilknytt straumnettet, og den konsesjonsgitte løysningen er slik NVE ser det den mest fornuftige måten å gjere dette på.

Ekspropriasjonsløyve

NVE gir samstundes Lista Renewable Energy Park ekspropriasjonsløyve for å krevje naudsynte grunn og rett for bygging og drift av den nye jordkabelen og transformatorstasjonane.

NVE sett krav om at Lista Renewable Energy Park skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan før arbeida kan starte.

Vil du vita meir?

Her kan du lese meir om konsesjonssaka.

Kontakter

Kontaktpersonar:

Sakshandsamar Anine M. Andresen, e-post: aman@nve.no
Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer, e-post: liha@nve.no

Bilder

Oversiktskartet viser traseen for nettilknytninga av det planlagde datasenteret på Lista. (Illustrasjon: Sweco)
Oversiktskartet viser traseen for nettilknytninga av det planlagde datasenteret på Lista. (Illustrasjon: Sweco)
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom