Mattilsynet

Lave nivåer av radioaktivitet i sau høsten 2020

Del

Årets kontroll av radioaktivitet i levende sau og kjøttprøver fra slakteri viser generelt lave nivåer. Det har i høst ikke vært gitt pålegg om nedforing av sauene. Nivåene er omtrent som tidligere år.

Mattilsynet har siden Tsjernobyl-ulykken i 1986 foretatt radioaktivitetsmålinger av blant annet sau i områder som fikk mest radioaktivt nedfall (Foto: Mattilsynet).
Mattilsynet har siden Tsjernobyl-ulykken i 1986 foretatt radioaktivitetsmålinger av blant annet sau i områder som fikk mest radioaktivt nedfall (Foto: Mattilsynet).

Mattilsynet har som en følge av koronapandemien redusert årets målaktivitet av radioaktivt cesium i sau og rein. Rundt 700 kontrollprøver av kjøtt er tatt ut på slakteri og 425 sauer er målt levende. De kontrollerte dyrene representerer en tidel av det normale antallet dyr målt.

I de 37 kommunene i Innlandet, Trøndelag og Nordland, hvor det etter Tsjernobylulykken i 1986 har vært utført kontrollmålinger, har Mattilsynet organisert årets målinger av sau som en overvåkningskontroll. Målingene har vært risikobasert, det vil si at Mattilsynets inspektører har valgt ut besetninger fra områder hvor det tidligere har vært nødvendig med nedforing før slakt. 

Regionale forskjeller i sau 
Årets målinger i Innlandet fylke, i Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen, viser at nivåene er relativt lave i områdene, og at tre av 10 besetninger ville fått to til tre uker med nedforing ved normale rutiner. I Trøndelag er nivåene i levendedyr som normalt eller litt høyere og noen ville fått nedforing. To besetninger hadde dyra på hjemmebeite tre uker før det ble målt lave verdier.I Nordland er det to av fem som ville fått nedforing. Det varierer om dyra sendes rett til slakt eller beiter hjemme før de sendes til slakt.

Måling av slakt 
Kjøttprøver fra kjøttkontrollen på slakteriene viser lave verdier fra besetningene som pleier å måles. Dette er den beste metoden for å kontrollere det faktiske nivået av cesium i kjøtt som omsettes. Så langt viser resultatene at bare rundt 25 av 575 kjøttprøver av sau, har verdier over 600 Becquerel per kilo (Bq/kg), og de høyeste av disse ligger mellom 1000-1500Bq/kg. For øvrig viser kjøttprøver fra Innlandet, og Nordland at kjøttet har stort sett har lave verdier, bortsett fra noen enkeltprøver.

Måling av reinsdyr 
Mattilsynet måler også kjøttprøver fra rein i ulike reinbeiteområder. Grenseverdiene for reinkjøtt er på 3000 Bq/kg, og det har ikke vært overskridelser de siste årene. Måleresultatene så langt i år viser heller ikke resultater over grenseverdien. I de fleste områder viser årets kjøttprøver lave verdier, gjerne godt under 1000 Bq/Kg.

Vågå tamreinlag, som har ligget høyest i Sør-Norge, har i år målt fra 580 Bq/kg, med 1700 Bq /kg som høyeste nivå. Måling av nivå ved hjelp av kjøttprøver gir en større sikkerhet for rett nivå i kjøttet, og er mindre belastende for dyra. 

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mattilsynet har siden Tsjernobyl-ulykken i 1986 foretatt radioaktivitetsmålinger av blant annet sau i områder som fikk mest radioaktivt nedfall (Foto: Mattilsynet).
Mattilsynet har siden Tsjernobyl-ulykken i 1986 foretatt radioaktivitetsmålinger av blant annet sau i områder som fikk mest radioaktivt nedfall (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom