Samferdselsdepartementet

Korona: Regjeringen varsler kompenserende tiltak for luftfart i 2022

Del

– De nye og strengere nasjonale smitteverntiltakene som nå innføres, vil føre til reduserte billettinntekter for flyselskapene. Norge er et langstrakt land der svært mange er avhengige av fly for å få hverdagen til å fungere. De negative konsekvensene for næringen kan bli mer langvarige, slik at det er behov for kompenserende tiltak over en lengre periode, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Som følge av de nye og strengere smitteverntiltakene arbeider regjeringen nå med følgende tiltak:  

  • Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 er det vedtatt at flypassasjeravgiften gjeninnføres fra 1. januar. Regjeringen vil imidlertid foreslå for Stortinget at avgiften midlertidig skal oppheves fra 1. januar til 1. juli 2022. Forslaget vil få tilbakevirkning. Det vil si at flyselskapene ikke trenger å innbetale avgift lagt på reiser som er utført fram til Stortingets vedtak. Dette vil regjeringen komme tilbake til mot slutten av januar.

  • Samferdselsdepartementet vil utbetale merkompensasjon til FOT-ruteoperatørene etter samme modell som hittil i pandemien. Det betyr at staten dekker differansen mellom reduserte inntekter og reduserte kostnader. Tiltaket vil vare ut første kvartal 2022.

  • Dersom samfunnskritiske flyruter som i dag drives på kommersielle vilkår får et vesentlig svekket rutetilbud, eller midlertidig blir lagt ned som følge av regjeringens nye tiltak, vil Samferdselsdepartementet vurdere et midlertidig minstetilbudskjøp på disse rutene. Dette forutsetter at andre tiltak viser seg å ikke være tilstrekkelige for å ivareta flyrutetilbudet.

Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for ovennevnte tiltak. Deretter kommer regjeringen til å legge frem forslag om dette for Stortinget.

Transport er en samfunnskritisk funksjon
– Uten økonomisk støtte risikerer vi uønskede og merkbare kutt i rutetilbudene i luftfarten. Dette kan føre til at personer som utfører samfunnskritiske funksjoner og håndterer pandemien ikke kommer seg på jobb, eller at pasienter ikke kommer seg til og fra sykehusene. Det er derfor viktig at staten gjennomfører støttetiltak for å ivareta tilbudet i en periode med lav etterspørsel som følge av smittevernstiltak, sier samferdselsministeren.

Tidligere varslede tiltak
8. desember varslet regjeringen økonomisk kompensasjon til togselskaper, fylkeskommunal kollektivtrafikk og kommersielle buss- og båtruter ut mars 2022.

Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 var det allerede lagt opp til å bevilge til sammen 500 millioner i 2021 og 2022 for å kompensere den fylkeskommunale kollektivtrafikken for reduserte inntekter.


For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal 202214.1.2022 11:50:37 CET | Pressemelding

– Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene. Vi foreslår derfor å bevilge drøyt 1,5 milliarder kroner til å kompensere for reduserte inntekter i årets tre første måneder. Regjeringen følger koronasituasjonen nøye, og vil fortløpende vurdere behov for kompenserende tiltak for næringen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå starter vi storrengjøringen av arbeidslivet i transportsektoren10.1.2022 06:00:00 CET | Pressemelding

- Arbeidstakere i Norge skal ha en trygg arbeidsplass, og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har sett tydelig at det ikke er tilfellet for alle, særlig arbeidstakere i transportsektoren er utsatt. Nå inviterer vi både arbeidslivet, fagforeninger og bransjen selv til å komme med innspill til vår handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Målet er å få på plass en plan som er treffsikker, konkret og forpliktende for alle parter i arbeidet mot sosial dumping. Nå starter vi storrengjøringen i arbeidslivet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå blir det krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser24.12.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

- Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Det er nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i stadig flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal ligge foran i dette skiftet. Derfor innfører vi nå krav om å innføre krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Korona: Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter8.12.2021 13:21:36 CET | Pressemelding

– Pandemien har ikke utviklet seg slik vi hadde håpet. Nå er det innført nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen i samfunnet. Vi regner derfor med at færre reisende kommer til å bruke kollektivtransport. Regjeringen går derfor inn for å kompensere togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter ut mars 2022. Dersom smitteverntiltakene tilsier det, vil regjeringen vurdere en ytterligere forlengelse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom