Samferdselsdepartementet

Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre

Del

– Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport. Men kapasiteten på disse strekningene er til tider sprengt. For å kunne møte den forventede etterspørselen, må kapasiteten økes. Vi har nå besluttet hvilke utviklingskonsepter som fagetatene skal planlegge videre ut fra. Etter at vi har mottatt det faglige beslutningsgrunnlaget, vil regjeringen vurdere om dette er prosjekter som bør prioriteres foran andre i neste Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport, sier samferdselsminister Jon-Ivar-Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport, sier samferdselsminister Jon-Ivar-Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jerbanedirektoratet i oppdrag å gå i gang med forprosjektfaser for utvikling av av Hovedbanen nord og Kongsvingerbanen. Jernbanedirektoratet vil inngå avtaler med Bane NOR for å gjennomføre den videre planleggingen. For begge strekningene har Jernbanedirektoratet gjennomført konseptvalgutredninger (KVU), som deretter har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1).

Hovedbanen Nord: Lillestrøm–Eidsvoll

Regjeringen har besluttet at Jernbanedirektoratet i den videre planleggingen skal ta utgangspunkt i anbefalte konsepter fra både direktoratet og ekstern kvalitetssikrer av konseptvalgutredningen. Jernbanedirektoratet har anbefalt følgende:

  • Bygging av dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, slik at det blir mulig å oppnå bedre trafikkflyt. Dette medfører også ombygging av Leirsund stasjon og flytting av Frogner stasjon.
  • En ny kobling mellom Hovedbanen og Gardermobanen vil gjøre at tog kan utnytte kapasiteten på Gardermobanen i rushtida. Et nytt kryssingsspor og forlengelse av to eksisterende kryssingsspor vil gjøre at flere og lengre tog kan krysse hverandre på linjen.  

Disse tiltakene vil gi plass til to ekstra avganger i rushtiden mellom Jessheim/Kløfta og Lillestrøm/Oslo, i tillegg til to faste avganger i timen. Reisetiden fra Jessheim til Lillestrøm vil reduseres fra 25 minutter i dag til 14 eller 11 minutter, avhengig av tid på døgnet. Tiltakene vil også mer enn doble kapasiteten for godstog på strekningen – fra 23 per døgn i dag til 49.

Tiltakene har per i dag en samlet investeringskostnad på om lag 6,5 milliarder kroner.

Ekstern kvalitetssikrer mener at kapasitetsøkningene for både gods- og persontog kan oppnås med færre tiltak og mindre investeringer. Men deres anbefalte konsept innebærer også blant annet etablering av overkjøringsmulighet til Gardermobanen og dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, i tillegg til en utbygging av Jessheim stasjon og ny Frogner/Lindeberg stasjon. Disse tiltakene har en anslått kostnad på om lag 3,5 milliarder kroner.

Kongsvingerbanen: Lillestrøm–Kongsvinger–Magnor ved riksgrensen

Regjeringen har besluttet at Jernbanedirektoratet skal gå videre med et av konseptene som Jernbanedirektoratet har anbefalt. Med dette konseptet økes ombordkapasiteten for både person- og godstrafikken ved å legge til rette for kjøring av lengre tog. Konseptet omfatter:

  • Flere og lengre parkeringsspor for tog.
  • Ett nytt kryssingsspor og forlengelser av kryssingsspor med samtidig innkjør på Galterud, Seterstøa, Bodung, Rånåsfoss og Roven.
  • Inntil fem plattformforlengelser – for å tilpasse stasjonene til doble togsett og sikkerhetskrav.

Konseptet har per i dag en investeringskostnad på 1,4 milliarder kroner og er forventet samfunnsøkonomisk lønnsomt med en netto nåverdi (NNV) på 2,7 milliarder kroner.

Videre fremdrift

Beslutningsgrunnlagene for Hovedbanen Nord og Kongsvingerbanen skal oversendes til Samferdselsdepartementet innen 31. mars 2023. Utredningene vil inngå i departementets arbeid med ny Nasjonal transportplan.

For flere opplysninger – se:

  • Supplerende tildelingsbrev nr 4/22 fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet under "Dokumenter".

Bilder

– Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport, sier samferdselsminister Jon-Ivar-Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
– Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport, sier samferdselsminister Jon-Ivar-Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom