Miljødirektoratet

Kommuners innkjøp blir grønnere med statlig hjelp (bokmål)

Del

Klimasats-ordningen gjør det lettere for kommuner å stille klimakrav når de kjøper varer og tjenester. Det viser ny evaluering.

Grønnere bybane med støtte fra Klimasats: Ved å stille klimakrav til materialvalg kunne Bergen fylkeskommune forvente en klimagassreduksjon på 30-50 prosent sammenlignet med bransjereferansen. Foto: Marit Hommedal, NCC
Grønnere bybane med støtte fra Klimasats: Ved å stille klimakrav til materialvalg kunne Bergen fylkeskommune forvente en klimagassreduksjon på 30-50 prosent sammenlignet med bransjereferansen. Foto: Marit Hommedal, NCC

– Klimasats-ordningen har bidratt til at kommunene har stilt ambisiøse klimakrav i innkjøpene sine. Grønnere innkjøp har kuttet både utslipp av klimagasser direkte, og bidratt til utvikling av klimavennlige produkter og tjenester, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kommunal sektor kjøpte varer og tjenester for over 250 milliarder kroner i 2021. Offentlige innkjøp er anslått å ha et klimafotavtrykk på over 11 millioner tonn CO2 i året.

På oppdrag for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet, har Menon Economics evaluert prosjekter knyttet til klimavennlige offentlige innkjøp som Klimasats-ordningen har støttet, og samspillet mellom støtteordningen og veiledning fra etatene.

Klimasats gir nytte i kommunene

Klimasats, som forvaltes av Miljødirektoratet, er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Én av mange kategorier av klimatiltak som ordningen har gitt pengestøtte til, er å etterspørre og kjøpe inn klimavennlige varer og tjenester.

Resultatene viser at kommunene har god nytte av Klimasats-støtten. DFØ tilbyr veiledning om grønne innkjøp til kommuner og andre offentlige virksomheter. Med støtte greier kommunene i større grad å benytte seg av hjelpen fra DFØ og innarbeide klimahensyn i innkjøp.

Innkjøp for flere hundre millioner er blitt grønnere

Menon har evaluert 32 Klimasats-prosjekter som gjelder systematisk arbeid med grønne anskaffelser.

Klimasats-støtten har gjort at innkjøp for minst 600 millioner kroner har blitt grønnere og mer klimavennlige enn de ellers ville vært.

Rapporten konkluderer med at Klimasats-støtten fører til flere grønne innkjøp blant tilskuddsmottakerne i prosjektperioden. Klimasats bidrar også til systematisk arbeid med grønne anskaffelser.

Menon skriver også at samarbeidet mellom Miljødirektoratet og DFØ har medført tydelige synergier mellom Klimasats-ordningen og veiledningen fra DFØ.

Krevende å skape varig endring

Mangel på ressurser og kompetanse er viktige barrierer for mange kommuners arbeid med å stille klimakrav i anskaffelser, viser rapporten. Klimasats-støtte gir kommunene mulighet til å skaffe seg disse ressursene, i hvert fall for en begrenset periode.

– Å etterspørre klimavennlige løsninger krever kunnskap og oppmerksomhet i alle deler av kommunen. Denne undersøkelsen viser at det er krevende å skape varig endring. Dette er en tendens vi har sett, og derfor har vi satt tydeligere vilkår om at kommunene som får støtte må jobbe målrettet med varig rutineendring, og dokumentere hva de gjør for å få til dette, sier Kirvil Stoltenberg, prosjektansvarlig for Klimasats i Miljødirektoratet.

Rapporten poengterer også at forankring av arbeidet i alle ledd i kommunen er viktig.

Evaluere Klimasats og samspill med DFØ

Miljødirektoratet og DFØ ville undersøke hvordan de to etatenes virkemidler fungerer sammen. De ga Menon Economics i oppdrag å evaluere om Klimasats-ordningen er relevant for kommunenes anskaffelsesarbeid, i hvilken grad ordningen bidrar til flere grønne anskaffelser og om støtten gir varig effekt på kommunenes anskaffelsespraksis.

Faktabokser

Om grønne offentlige innkjøp

  • Anskaffelsesloven sier at offentlige aktører «skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant».

DFØs bistand til kommunene

  • DFØ har en kriterieveiviser, med blant annet forslag til formuleringer av klimakrav, og annet veiledningsmateriale for grønne anskaffelser.
  • De tilbyr også kurs, webinarer, bistand fra et innsatsteam og har en egen sparretelefon for bærekraftige anskaffelser, som innkjøpere og andre kan ringe eller sende e-post til for konkrete råd.
  • Knyttet til Klimasats, har DFØ et eget opplæringstilbud, en egen kontaktperson og tilbyr nettverkssamlinger for klimarådgivere som jobber med Klimasats-støtte knyttet til offentlige anskaffelser.

Om Klimasats-ordningen

  • Støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og omstille seg til lavutslippssamfunnet.
  • Kommunene kan søke støtte til systematisk arbeid med klimakrav i konkrete offentlige anskaffelser. De må vise i søknaden hvilke konkrete anskaffelser de har tenkt å bruke kompetansen til, og hvilken klimaeffekt de vil oppnå.
  • I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er ikke Klimasats-ordningen foreslått videreført.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Grønnere bybane med støtte fra Klimasats: Ved å stille klimakrav til materialvalg kunne Bergen fylkeskommune forvente en klimagassreduksjon på 30-50 prosent sammenlignet med bransjereferansen. Foto: Marit Hommedal, NCC
Grønnere bybane med støtte fra Klimasats: Ved å stille klimakrav til materialvalg kunne Bergen fylkeskommune forvente en klimagassreduksjon på 30-50 prosent sammenlignet med bransjereferansen. Foto: Marit Hommedal, NCC
Last ned bilde
Støtten gir konkrete relevante virkninger: Evaluerte Klimasats-tilskudd, utløste aktiviteter, produkter og resultater av dette. Figur: Menon Economics/DFØ/Miljødirektoratet.
Støtten gir konkrete relevante virkninger: Evaluerte Klimasats-tilskudd, utløste aktiviteter, produkter og resultater av dette. Figur: Menon Economics/DFØ/Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.