Miljødirektoratet

Klimagassutslipp i kommunene går ned

Del

Reduserte utslipp fra veitrafikk er hovedårsaken til at 68 prosent av norske kommuner hadde lavere utslipp av klimagasser i 2019 enn i 2018, viser tall fra Miljødirektoratet.

Klimagassregnskapet for kommunene for 2019 er nå klart. Sjekk din kommune på Miljødirektoratets nettsider. Foto: Chuttersnap, Unsplash.
Klimagassregnskapet for kommunene for 2019 er nå klart. Sjekk din kommune på Miljødirektoratets nettsider. Foto: Chuttersnap, Unsplash.

På Miljødirektoratet nettsted får du oversikt over utslipp av klimagasser for alle landets 356 kommuner og 11 fylker. Klimagassregnskapet viser hvordan utslippene har utviklet seg over tid i ni ulike sektorer.

– Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser gir kommuner og fylker et nyttig verktøy i klimaarbeidet og bidrar til økt bevissthet om hva som gir utslipp lokalt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ett av de største behovene hos brukerne har vært å få tilgang til nye tall raskere. Utslippstallene er nå klare tre måneder tidligere enn ved forrige publisering.

Utslippene fra veitrafikk går ned

Utslippene går ned i mer enn tre av fem kommuner. Det er særlig innblanding av biodrivstoff og mindre kjøring med personbiler som bruker fossilt drivstoff, som førte til utslippsreduksjoner.

I storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim har utslippene fra veitrafikk gått mer ned siden 2009 enn gjennomsnittet. Hovedårsaken er at andelen elbilkjøring er større i de store byene.

Vi ser også at mange kommuner som grenser til de største byene har en høy elbilandel. Siden mye av kjøringen i byene kommer fra biler i nabokommunene, bidrar dette til lavere utslipp i byene. Bergen og omkringliggende kommuner har den høyeste elbilandelen i landet.

Andre utslippskilder har større variasjon

Utslippene i andre sektorer viser ikke en like klar trend som utslippene fra veitrafikk. Trenden i utslippene fra blant annet anleggsdiesel, oppvarming og industri varierer betydelig mellom kommuner.

For mange kommuner har store industrianlegg stor påvirkning på de samlede utslippene. Et eksempel på dette er Hammerfest, der utslippene fra industrien stod for 90 prosent av utslippene i 2019.

Utslippene i folkerike kommuner påvirkes også av store punktkilder. Et eksempel er Oslo, der utslippene fra avfallsforbrenningsanlegg utgjør 22 prosent av utslippene i 2019 og har økt siden 2015.

Kontinuerlig forbedring av regnskapet

Kommunene har en viktig rolle i å kutte egne klimagassutslipp og som pådriver for utslippskutt fra næringsliv og innbyggere. De trenger et godt kunnskapsgrunnlag i sitt klimaarbeid. Gode utslippsdata bidrar til dette.

– Klimagassregnskapet for kommuner er under kontinuerlig forbedring ved at ny kunnskap og nye datakilder tas i bruk. Ved slike forbedringer som i år, endrer vi for alle årene, slik at det er mulig å sammenligne utslippene mellom år, sier miljødirektør Ellen Hambro,

Faktaboks 1: Om klimagassregnskap for kommuner 

 • Klimagassregnskap for kommuner er en nettjeneste som viser utslippene til alle kommuner og fylker i Norge.
 • Tjenesten viser utslippene som skjer innenfor kommunens grenser, fordelt på 34 forskjellige utslippskilder (ni hovedsektorer).
 • Kildeinndelingen er i hovedsak den samme som blir brukt i det nasjonale utslippsregnskapet som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB), men mer aggregert.
 • I flere sektorer er likevel datagrunnlaget annerledes for å best mulig fange opp lokale forskjeller og tiltak.
 • SSB, Kystverket, Eurocontrol og Nilu er viktige leverandører av data og utslippsberegninger for enkeltkilder, sammen med rapporterte utslipps- og energitall fra virksomhetene til Miljødirektoratet.
 • På grunn av ulike datakilder og avgrensninger kan ikke det kommunefordelte og det nasjonale klimagassregnskapet sammenlignes direkte.
 • Tjenesten har også en egen side som viser utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk. Disse beregningene vil etter planen oppdateres neste år.
 • I tillegg finnes det flere effektkalkulatorer der kommunene kan beregne effekten av forskjellige klimatiltak.

Faktaboks 2: Arbeidsgruppe med engasjerte kommuner

 • Miljødirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe med et utvalg engasjerte kommuner for å få innspill til behov for forbedringer.
 • I dag bruker klimagassregnskapet i hovedsak datakilder som er tilgjengelige for alle kommuner.
 • Arbeidsgruppa skal også undersøke om det finnes data som kan gi bedre utslippstall for enkeltkommuner, selv om de ikke nødvendigvis dekker alle kommunene.
 • I tillegg fortsetter vi å jobbe aktivt med å forbedre metoder og datagrunnlag der det er nødvendig.
 • Spesielt innen sektorene annen mobil forbrenning og fossil oppvarming kan det også være behov for ny datainnsamling for å oppnå vesentlige forbedringer i regnskapet.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Klimagassregnskapet for kommunene for 2019 er nå klart. Sjekk din kommune på Miljødirektoratets nettsider. Foto: Chuttersnap, Unsplash.
Klimagassregnskapet for kommunene for 2019 er nå klart. Sjekk din kommune på Miljødirektoratets nettsider. Foto: Chuttersnap, Unsplash.
Last ned bilde
Utviklingen av klimagassutslipp fra veitrafikk fra 2015 til 2019 i Bergen, Oslo og Trondheim, sammenlignet med gjennomsnittet av alle kommunene i Norge. Tallene er indeksert til 2015.
Utviklingen av klimagassutslipp fra veitrafikk fra 2015 til 2019 i Bergen, Oslo og Trondheim, sammenlignet med gjennomsnittet av alle kommunene i Norge. Tallene er indeksert til 2015.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom