Samferdselsdepartementet

Klart for utbygging av Bypakke Ålesund

Del

Regjeringa har i dag lagt fram forslag om Bypakke Ålesund. – Ålesund vil med dette få eit effektivt og påliteleg transportsystem. Bypakken legg til rette for at fleire vil velje å sykle, gå og reise kollektivt. Det største prosjektet som no kjem på plass, er E136 Breivika–Lerstad, med oppstart i utbygginga allereie i 2022, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kart over utbyggingsområdet med aktuelle prosjekt (Statens vegvesen)
Kart over utbyggingsområdet med aktuelle prosjekt (Statens vegvesen)

Dei viktigaste prosjekta er bygging av ny innfartsveg øst-vest (E136 Breivika–Lerstad, og vidare til Campus), etablering av ny gateterminal med kollektivtrasear i tilkomstgatene for kollektivtransporten i Ålesund sentrum, samt sykkelfelt over den nye Brosundbrua og gangpassasje under denne og under Hellebrua langs Brosundet. I tillegg kjem utvikling av kollektivknutepunkt ved Campus og Ålesund sjukehus, samt tiltak for å auke framkomst for buss med gode trasear, går det fram av forslaget.

Samla økonomisk ramme for pakka er på om lag 4 milliardar kroner. E136 Breivika–Lerstad har ei ramme på 2 milliardar kroner. I tillegg kjem prosjektet E136 Lerstadtoppen–Campus som er ei forlenging av Breivika–Lerstad, med ei ramme på 460 millionar kroner. I tråd med lokale vedtak er det lagt opp til innkrevjing av bompengar i inntil 15 år.

– Ålesund er i vekst. Mange vil busette seg her, og det er stor aktivitet i næringslivet. Grensa for kapasitet på vegnettet er snart nådd i delar av byen, og tilbodet til gåande og syklande er ikkje godt nok. Det er også relativt lite bruk av kollektivtilbodet. Med denne bypakken vil Ålesund stå betre rusta til å vekse på ein god måte, seier samferdselsministeren.

E136 Breivika-Lerstad

Det sentrale prosjektet i bypakka er E136 Breivika–Lerstad. Prosjektet ligger i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022–2033. E136 er innfartsvegen til Ålesund. Prosjektet skal bidra til å fremje miljøvennleg transport ved å frigjere vegkapasitet til buss, og ved å leggje til rette for fotgjengarar og syklistar. Prosjektet skal gi betre framkomst, redusert reisetid og betre trafikktryggleik, går det fram av forslaget. Betre kapasitet og framkomst på denne vegen vil òg vere viktig for næringstransporten i Ålesund. Prosjektet omfattar bygging av ein ny 4-felts veg i tunnel frå Breivika til Lerstad, ei strekning på om lag 3 km. I vest skal det byggjast eit nytt toplanskryss. Det blir lagt opp til anleggsstart for prosjektet i 2022.

For meir informasjon: Prop. 201 S (2020–2021) Utbygging og finansiering av Bypakke Ålesund i Møre og Romsdal

Nøkkelord

Bilder

Kart over utbyggingsområdet med aktuelle prosjekt (Statens vegvesen)
Kart over utbyggingsområdet med aktuelle prosjekt (Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom