Høring: strengere regelverk for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy

Del

– Elsparkesyklene er et positivt tilskudd til bymiljøet, og bidrar til økt mobilitet. Samtidig ser vi store utfordringer med dem, særlig fordi de har blitt så mange. Vi har det siste året hatt mange og til dels alvorlige ulykker med elsparkesykler. Derfor startet jeg i august et arbeid med sikte på å få på plass innstramminger i det regelverket vi har i dag etter vegtrafikklovgivningen. Statens vegvesen har nå utredet en rekke aktuelle forslag til slike innstramminger, og de sendes nå på høring, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Samlet sett er det aktuelt å gjøre en rekke endringer i vegtrafikklovgivningen for å håndtere de utfordringene vi ser. Det er samtidig noe usikkert hvor mye det er behov for å stramme inn på reglene og på hvilken måte. Høringen inneholder derfor mange aktuelle tiltak, og noen alternative tiltak. Høringsinstansenes syn vil være et viktig grunnlag når jeg etter høringen skal ta stilling til hvilke forslag jeg skal gå videre med, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen sender i dag på høring forslag til strengere regler i vegtrafikklovgivningen for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Forslagene som nå skal på høring omfatter blant annet:

 • Mulighet til å ilegge parkeringsgebyr for overtredelser av parkeringsreglene for politiet og kommuner med parkeringshåndheving.
 • Aktuelt å forby små elektriske kjøretøy å parkere på fortau.
 • Promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy.
 • Mulig krav til "gangfart" ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt presiseres til 6 km/t.
 • 12-års aldersgrense for å kjøre små elektriske kjøretøy, og krav til legitimasjon.
 • Krav om hjelm for bruk av små elektriske kjøretøy generelt, eventuelt begrenset til barn under 15 år.
 • Nye skilt som gir mulighet for lokale myndigheter til etablere skiltede soner for små elektriske kjøretøy med parkeringsforbud, særskilt fartsgrense eller generelt bruksforbud.
 • Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr ved flere enn en person på små elektriske kjøretøy. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.
 • Klargjøring av at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten
 • Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr for bruk av kjøretøy med toppfart eller effekt utover det som er tillatt for små elektriske kjøretøy og elsykkel. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.
 • Det er aktuelt å endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny klasse motorvogn. Ved klassifisering som motorvogn er det aktuelt å innføre forsikringsplikt.

– Vi har dessverre sett altfor mange og alvorlige ulykker med elsparkesykler. Svært mange som følge av ruspåvirket kjøring. Mange av disse er alvorlige skader, og sparkesykkelskader utgjør nå en betydelig bekymring i arbeidet med å nå visjonen om null alvorlig skadde i vegtrafikken. Jeg er glad for at vi nå er ett steg videre i arbeidet med å få på plass innstramminger. Det er et klart mål at nødvendige regelverksendringer skal være på plass til våren 2021, sier Hareide.

Utover en klargjøring av trafikkreglene, gjelder ikke denne høringen kommunenes mulighet til å regulere kommersiell utleie av elektriske sparkesykler på kommunalt eiet grunn fordi dette faller utenfor rammen av vegtrafikklovgivningen. Det er dialog med blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justisdepartementet om eventuelle ytterligere tiltak for å klargjøre kommunenes handlingsrom på dette området. 

Høringen finner du på vegvesen.no

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 202118.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

4 millioner skal deles ut til trafikksikkerhetstiltak i 202112.1.2021 12:19:05 CETPressemelding

– Vi har alle har et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre, og vi må alle gjøre det vi kan for å hindre den neste ulykken. Vi har akkurat lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge. Det er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og umistelig tap. Vi har en lang og viktig vei å gå før tallet er null. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom