Høring: Nullutslippskrav til personbiler og varebiler i det offentlige fra 1.1.2022, og til bybusser fra 2025

Del

- Klimautslippene har gått ned under denne regjeringen, og det skal de fortsette med. Transportsektoren står for en tredjedel av Norges utslipp, og ambisjonen er at disse skal halveres innen 2030. Nå gjør regjeringen et viktig grep som vil hjelpe oss å nå dette målet, nemlig å innføre nullutslippskrav til alle personbiler, lette varebiler og bybusser som kjøpes inn av det offentlige, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende på høring en ny forskrift om energi- og miljøkrav til anskaffelse av kjøretøy i veitransporten.

Dette er en oppfølging av Klimaplan 2021-2030, der dette ble beskrevet som et viktig tiltak for å kutte utslipp. I tillegg til å redusere Norges utslipp av klimagasser, vil krav til nullutslipp bidra til å bedre luftkvaliteten i byene og redusere støy.

- Vi har i flere år hatt en svært positiv utvikling mot mer miljøvennlige kjøretøy i Norge. Stat, fylker og kommuner er store innkjøpere og de valgene som tas av det offentlige er svært viktige når vi skal bli et lavutslippssamfunn. Derfor er det helt naturlig å stille disse kravene til offentlige anskaffelser. Vi har forsøkt å utforme kravene på en måte som spiller på lag med både teknologiutviklingen og de som skal bruke kjøretøyene. For de fleste er nullutslipp nå heldigvis det naturlige valget, og dette kravet sikrer at flest mulig når dit så raskt som mulig sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

I den nye forskriften foreslås det at krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler innføres fra 1.1.2022, mens krav til bybusser skal gjelde fra 2025.

Regjeringen foreslår også å fjerne terskelverdien for forskriften. Per i dag gjelder forskriften for alle anskaffelser med en anslått verdi lik eller over 1,3 mill. kroner ekskl. mva. Med forslaget vil terskelverdien tas vekk og forskriften gjelde alle anskaffelser over 100 000 kroner

- Med disse kravene, anslår vi at offentlige anskaffelser av nullutslippskjøretøy kan bidra med utslippskutt på mellom en halv og en million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2025-2030. Det er en betydelig gevinst, sier samferdselsministeren.

Kostnader

For de fleste anskaffelsene vil et nullutslippskjøretøy innebære lavere kostnader, når man tar hensyn til både innkjøp og driftskostnader over levetiden.

I høringsnotatet foreslår imidlertid regjeringen at kommunesektoren blir kompensert for eventuelle merkostnader som følge av innføringen av nullutslippskravene. Det tas forbehold om budsjettmessig dekning.

Unntak

Det er ikke alle transportbehov som kan dekkes av personbiler, lette varebiler og bybusser som bruker nullutslippsteknologi allerede fra i dag. Regjeringen foreslår derfor to unntak fra nullutslippskravet.

  • De anskaffelser der det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy
  • Bruk av biogass i bybusser

Krav for tyngre kjøretøy utredes videre

Energi- og miljøkrav kan være et effektivt virkemiddel for å sørge for at aktører velger klimavennlige løsninger, når disse er konkurransedyktige. På kort sikt er personbiler, lette varebiler og bybusser de kjøretøyene der forholdene ligger best til rette for nullutslippskrav. Tilsvarende krav for tunge varebiler, lastebiler og langdistansebusser skal utredes nærmere.

Bør bruke markedsmakt for å nå bærekraftmålene

- I regjeringens handlingsplan for å nå bærekraftmålene innen 2030, har vi en tydelig ambisjon om å fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser. Norsk offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig, og har derfor stor markedsmakt som må brukes for å nå bærekraftmålene. Dette forslaget understøtter derfor regjeringens ambisiøse og samlede arbeid med å nå bærekraftmålene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Statens vegvesen vil på oppdrag fra Samferdselsdepartementet snarlig sende ut forslaget på alminnelig offentlig høring med tre måneders høringsfrist.

Høringsnotatet som Statens vegvesen om kort tid sender ut - se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom