Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Har kartlagt Norges samlede behov for sikring mot flom og skred

Del

NVE har utviklet en ny metodikk for å vurdere det samlede behovet for sikring av bygg som er utsatt for skred og flom.

Skredsikring i Kjøllefjord, Lebesby kommune. Foto: Odd-Are Mikkelsen/NVE.
Skredsikring i Kjøllefjord, Lebesby kommune. Foto: Odd-Are Mikkelsen/NVE.

– Vi har nå et langt bedre utgangspunkt for å vurdere det samlede behovet i Norge for kartlegging og sikring av bebyggelse mot flom og skred. Metodikken gir ikke grunnlag for å vurdere enkeltprosjekter, men er likevel viktig for å få en samlet oversikt. Vi har tidligere ikke hatt en slik samlet framstilling, ­sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Lanserer rapport

Arbeidet med å kartlegge det samlede behovet ble igangsatt i 2019 og organisert som et NVE-prosjekt i begynnelsen av 2020, kalt "Flom og skred – sikringsbehov for eksiste­rende bebyggelse (FOSS)".

I dag publiseres rapporten  fra prosjektet. Det er utviklet metodikk for å kunne analysere samfunnets behov for sikring av eksisterende bebyggelse mot flom og skred. Basert på metodikken er det også gjort en analyse av sikringsbehovet i Norge i et tidsperspektiv fram til 2100. Metodikken er på overordnet nivå, og er ikke utviklet til å vurdere enkeltobjekter.

– Metodikken skal brukes og videreutvikles i årene fremover. NVE mottar gjerne innspill om metodikken fra eksterne fagmiljøer, sier Lund.

NGI og PwC har hatt i oppdrag å utvikle metoden og gjennomføre kostnadsanalysen, i tett samarbeid med NVE.

Samlet sikringsbehov

Analysen viser at det vil koste rundt 85 milliarder kroner om alle bygg som er utsatt for skred i bratt terreng, flom, erosjon og kvikkleireskred skal sikres til samme nivå som kravene til nye bygg (TEK17). Det er betydelig usikkerhet rundt tallene, laveste estimat på totalsum er 50 milliarder, mens høyeste estimat er 120 milliarder kroner.

– Det er ikke gitt at det er samfunnsmessig rasjonelt å gjennomføre alle disse sikringstiltakene. Hvor store ressurser som skal brukes på kartlegging og sikring mot flom og skred i årene framover vil avhenge av flere forhold, som samfunnets holdning til risiko, økonomisk utvikling og politiske prioriteringer, sier Lund.

Eksisterende bebyggelse

Analysen presentert i denne rapporten gjelder kostnader for sikring av eksisterende bebyggelse i Norge. Sikring av ny bebyggelse samt eksisterende fritidsbebyggelse, veger, jernbane og annen offentlig infrastruktur er ikke med i analysen. Kostnader til fore­byggende tiltak mot skader fra overvann er kun tatt med der slike tiltak er en nødvendig del av et sikringstiltak mot flom eller skred. Fjellskred er ikke tatt med i analysene. Det samme gjelder faretyper som stormflo, flodbølger fra skred i vann og sterk vind.

Hør NVEs podcast  om FOSS-rapporten. 

Kontakter

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke sms)

Bilder

Skredsikring i Kjøllefjord, Lebesby kommune. Foto: Odd-Are Mikkelsen/NVE.
Skredsikring i Kjøllefjord, Lebesby kommune. Foto: Odd-Are Mikkelsen/NVE.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom