Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Godkjenner handelsløsning og fastsetter vilkår for North Sea Link

Del

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) tildeler markedsplasskonsesjon for Nord Pool European Market Coupling Operator AS (Nord Pool EMCO) for organisering av en ny døgnmarkedsauksjon i budområdet NO2, med markedskobling til Storbritannia over forbindelsen North Sea Link (NSL). Konsesjonen har en varighet på ett år.

RME vurderer at handelsløsningen trolig vil være midlertidig og at den kan bli endret over tid. Som en del av utviklingen av handelsløsningen, skal Statnett innen 15. februar 2022 utrede tilpasninger, spesielt knyttet til muligheten for at flere markedsplasser kan gis tilgang til forbindelsen.

RME fastsetter også vilkår for NSL og godkjenner at Statnett inngår avtaler for NSL.

RME tildeler markedsplasskonsesjon for Nord Pool EMCO

RME tildeler i dag markedsplasskonsesjon til Nord Pool EMCO for organisering av en ny døgnmarkedsauksjon i budområdet NO2, med markedskobling til Storbritannia (GB) over forbindelsen North Sea Link (NSL).

Auksjonen kobler budområdene NO2 og GB sammen ved implisitt allokering av overføringskapasiteten som blir tilgjengelig via NSL. Auksjonstidspunktet vil være kl. 10:50 dagen før levering.

Etter en åpen konkurranse valgte Statnett og deres partner National Grid North Sea Link Limited, Nord Pool EMCO som tjenesteyter for å utvikle og drifte handelsløsningen.

Som en del av denne prosessen mottok RME 15. desember 2020 søknad fra Nord Pool EMCO om konsesjon for organisering og drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi, i medhold av energiloven § 4-5. RME varslet 18. Juni 2021 vedtak om markedsplasskonsesjon.

Brexit har medført at Storbritannia ikke lenger er en del av de felleseuropeiske markedsløsningene. Partene har derfor utviklet en egen handelsløsning for NSL. RME har lagt vekt på at kabelen skal settes i drift til planlagt tid, og at handelskapasiteten utnyttes på en effektiv måte. Det er ikke praktisk gjennomførbart å tilrettelegge for flere markedsplasser innen kabelen settes i drift. Det er også mye per i dag som tyder på at denne løsningen skal endres eller erstattes innen relativt kort tid. RME stiller derfor ikke krav om flere markedsplasser fra oppstart.

RME stiller imidlertid krav til konsesjonæren om å bidra til utviklingen av en løsning med flere markedsplasser, dersom RME senere skulle stille krav om dette. Det samme gjelder dersom slike krav innføres som følge av endringer i regelverk. Konsesjonen gis med en varighet på ett år og kan trekkes tilbake dersom det er nødvendig som følge av endringer i handelsløsningen for NSL.

RME fastsetter vilkår for NSL og godkjenner at Statnett inngår avtaler

RME fastsetter i dag vilkår for NSL, i medhold av energiloven § 4-2, og NEM-forskriften § 4-11 og § 6-2. Vilkårene omfatter forhold knyttet til separat døgnmarkedsauksjon i NO2, kapasitetsfastsettelse, tapshåndtering, og system- og balansetjenester.

RME godkjenner i dag også at Statnett kan inngå avtalene System Operation Agreement mellom Statnett og NGNSL og National Grid Electricity System Operator Ltd ogCommercial Agreement mellom Statnett og NGNSL, i medhold av konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Storbritannia.

RME ber Statnett utrede tilpasninger av handelsløsningen

RME gjennomførte i perioden 2. – 26. februar 2021 en høring av handelsløsningen og Nord Pool EMCOs søknad om markedsplasskonsesjon. I høringen mottok vi merknader om et ønske om å tilrettelegge for at flere markedsplasser får tilgang til markedsløsningen. RME har per nå ikke stilt krav om dette.

RME ber imidlertid Statnett utrede mulighetene for tilpasninger i handelsløsningen, bl.a. om mulighetene for å tilrettelegge for flere markedsplasser. Utredningen må ta hensyn til en forventet utvikling av markedsdesignet i Storbritannia og mulige endringer i handelsløsningene mellom Storbritannia og EU.

RME ber Statnett gjennomføre utredningen innen 15. februar 2022.

Dokumentene i saken finner du her 

Fakta: Om North Sea Link

NSL er en utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, med en kapasitet på 1400 MW. NSL vil ha tilknytning til budområdet NO2 og budområdet Storbritannia (GB). Statnett og National Grid North Sea Link Limited (NGNSL) eier 50 % hver av kabelen. Kabelen er planlagt å settes i prøvedrift 1. oktober 2021.

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Nøkkelord

Kontakter

Helena Mellison Lindstad, seksjonssjef
Mobil: 480 61 027, epost: hem@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom