Politihøgskolen

Fremtidens kontroll av milliarder til havs

Del

Et offentlig nedsatt utvalg har levert rapporten «Fremtidens fiskerikontroll». Det handler om ressursforvaltning, mange milliarder og kriminalitet knyttet til en av Norges største og viktigste næringer.

STORE VERDIER: Statsråd Harald T. Nesvik mottok rapporten fra utvalgsleder Magnar Pedersen 29. november. Det er handler om store verdier både når det gjelder penger og miljø. Foto: NFD
STORE VERDIER: Statsråd Harald T. Nesvik mottok rapporten fra utvalgsleder Magnar Pedersen 29. november. Det er handler om store verdier både når det gjelder penger og miljø. Foto: NFD

Politioverbetjent Henny Irene Bech ved Politihøgskolen har deltatt i utvalgets arbeid. Hun har  fagansvar for flere av videreutdanningene knyttet til miljø- og fiskerikriminalitet som tilbys ved høgskolen. Nærings- og fiskeridepartementet beskriver utvalgets oppdrag slik på regjeringen.no:

Kontrollutvalet har sett på korleis ny teknologi kan gi auka tryggleik for at norsk fisk på marknaden er lovleg fiska og omsett. Utvalet har også sett på korleis styresmaktene kan auke effekten av dei samla kontrollressursane og forbetre evna til å avdekkje og straffe dei som bryt lova med viten og vilje.

NOU 2019:21 ble overlevert til statsråden 29. november.

Foreslåtte tiltak knyttet direkte til politi og påtalemyndighet er følgende: 

Gi statsadvokatene i Troms/Finnmark og Rogaland et utvidet ansvar. Videre etablere etterretningssenter for fiskerisaker i Økokrim, og et «fiskeripoliti» i enkelte distrikter, etter modell av dyrepolitiet. Dessuten at det opprettes to fiskekrimsentre.

 
Henny Irene Bech

 - Utvalget foreslår flere konkrete tiltak for å redusere muligheten for straffbare handlinger. Blant annet foreslår vi tiltak for å øke kompetansen hos ulike aktører, og det et økt behov for å kunne jobbe mer tverretatlig og forebyggende. Kampen mot ulovlig fiske må også bekjempes gjennom et bredt internasjonalt samarbeid. Det er også behov for en styrking av politiets arbeid med disse sakene. Det brukes for lang tid på etterforsking, og en stor del av sakene blir henlagt, sier Henny Irene Bech. 

Politihøgskolen har flere utdanninger rettet inn mot miljøkriminalitet, og eget studie rettet spesifikt mot fiskerikriminalitet. I tillegg et tilbud om utdanninger rettet inn mot økonomisk kriminalitet og forhold i arbeidslivet, inkludert tverretatlig innsats. Alle disse utdanningene er åpne både for politi, påtale og samarbeidende etater innenfor de ulike områdene.

Bech håper at også politietaten legger mer vekt på dette området fremover.  

- Kriminalitet knyttet til våre naturressurser i havet er ødeleggende. Det er snakk om store verdier som fellesskapet går glipp av, samtidig som ulovligheter fører til ulike konkurransevilkår for næringen.Dette kan dermed true en viktig lovlig næringsvirksomhet, og ikke minst det marine økosystemet for fremtiden. Noen typer lovbrudd kan videre utgjøre en risiko for mattrygghet ved at omsetningen skjer utenfor de lovlige kanalene.Jeg håper at enda flere også i politietaten ønsker å øke sin kompetanse, slik at flere straffbare handlinger avsløres og følges helt i mål.       

Her kan du lese hele rapporten

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

STORE VERDIER: Statsråd Harald T. Nesvik mottok rapporten fra utvalgsleder Magnar Pedersen 29. november. Det er handler om store verdier både når det gjelder penger og miljø. Foto: NFD
STORE VERDIER: Statsråd Harald T. Nesvik mottok rapporten fra utvalgsleder Magnar Pedersen 29. november. Det er handler om store verdier både når det gjelder penger og miljø. Foto: NFD
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom