Miljødirektoratet

Fremmed fisk utgjør størst risiko sørvest i landet

Del

Risikoen for spredning av fremmede ferskvannsfisk som truer naturmangfoldet er størst sørvest og helt nord i landet, viser ny rapport.

Gjedde er en av de fremmede artene med størst spredningspotensial i økosystemer i ferskvann. Foto: Odd Terje Sandlund, Norsk institutt for naturforskning.
Gjedde er en av de fremmede artene med størst spredningspotensial i økosystemer i ferskvann. Foto: Odd Terje Sandlund, Norsk institutt for naturforskning.

- Det er særlig rundt tettsteder og store byer som Bergen, Stavanger og Kristiansand at spredningsrisikoen er stor, fordi mennesker bidrar til å spre fremmede fiskearter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det varme klimaet på Sør-Vestlandet gjør at mange fremmede arter trives i ferskvannene der. Også så langt nord som i det sørlige Finnmark er risikoen for at regionalt fremmede arter sprer seg nokså stor. Det gjelder først og fremst gjedde og røye, som er arter som trives i kaldt klima.

Lettere å forebygge enn å bli kvitt

I en ny rapport Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, vises spredningsrisikoen i kart basert på data fra mer enn 30 000 vannforekomster i hele landet. Rapporten bidrar til at vi kan bedømme spredningsrisiko for fremmede ferskvannsfisk i inntil 50 år fremover i tid.

Den beste måten å redusere skadeomfanget fremmede ferskvannsfisk har på økosystemet, er å hindre at de sprer seg. Når en fremmed art først har etablert seg i et nytt miljø, kan det være vanskelig å bli kvitt den. Det kan kreve store ressurser å fjerne den.

- Det er viktig for miljøforvaltningen å kunne bedømme hvor det er mest sannsynlig at fremmede arter er i ferd med å spre seg, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Setter risiko på kartet

- Spredningsrisikoen som er presentert i kart i denne rapporten er et nyttig verktøy for å vurdere hvilke tiltak som er effektive, og hvor disse bør settes inn for å gi størst mulig økologisk og økonomisk gevinst, sier Hambro.

Man får mest igjen for å hindre introduksjon av fremmede ferskvannsfisk i områder der de kan spre seg til mange andre vannforekomster, sårbar natur eller til vannforekomster med store rekreasjonsverdier.

Klimaendringer øker utfordringen

Det er de siste 50 årene registrert nesten 3 000 tilfeller av introduserte fremmede ferskvannsfisk i forskjellige vannforekomster i Norge. Når en art etablerer seg i et nytt miljø, kan den endre økosystemet og redusere naturmangfoldet der. De kan også bringe med seg sykdommer til artene som allerede lever der.

- Sannsynligheten for spredning av fremmede fiskearter øker når temperaturene øker som følge av klimaendringer, sier Hambro. 

Forbudt å spre fremmede arter

Motivasjonen for å spre fremmede fiskearter i ferskvann kan for eksempel være å etablere sportsfiske på et ønsket sted for en liten gruppe mennesker. Konsekvensene for miljøet kan imidlertid være store, og spredning av arter er derfor forbudt.

- Det er viktig at fritidsfiskere ikke sprer arter eller bruker arter som levende agn. I tillegg må man ikke slippe fisk fra akvarium ut i naturen, sier Hambro.

Tiltak nytter

I Trøndelag har man gjennomført vellykkede tiltak for å bekjempe gjedde og mort ved å bruke rotenonbehandling. Slike tiltak er imidlertid kostbare for samfunnet, og det er vanskelig å bekjempe effektivt når artene allerede har blitt introdusert til mange vannforekomster. Tidlig varsling er derfor viktig, og et av de viktigste tiltakene man har for suksess.

- Hvis du finner en ny art i et vann som du ikke vet om hører hjemme der, kan du varsle statsforvalteren i ditt område, sier Hambro.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Gjedde er en av de fremmede artene med størst spredningspotensial i økosystemer i ferskvann. Foto: Odd Terje Sandlund, Norsk institutt for naturforskning.
Gjedde er en av de fremmede artene med størst spredningspotensial i økosystemer i ferskvann. Foto: Odd Terje Sandlund, Norsk institutt for naturforskning.
Last ned bilde
Oversikt over områder med risiko for introduksjon og spredning av ulike fremmede arter av ferskvannsfisk.
Oversikt over områder med risiko for introduksjon og spredning av ulike fremmede arter av ferskvannsfisk.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.