Forskjøvet fremdrift i planlegging av riksvei 19

Del

Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksvei 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir forskjøvet.

– Et godt prosjekt er et prosjekt der felleskapet er trygge på kostnader og ulike alternativer ved valg av trasé. Det er både lokalsamfunn og storsamfunn tjent med, sier Samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen sendte i desember 2019 Samferdselsdepartementet 2019 en redegjørelse for hvilke traseer etaten anbefaler skal vurderes ved videre planlegging av riksvei 19 gjennom Moss. Departementet har besluttet at det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS1) av den mottatte anbefalingen, og kvalitetssikringen ble igangsatt i juni i år. Det var planlagt at kvalitetssikringen skulle ferdigstilles i løpet av oktober, men nå forskyves tilbakemeldingen til første kvartal av 2021.

– Det er kjedelig for Moss at det blir utsettinger i planarbeidet. Samtidig viser dette også at sikkerhetsventilen i plansystemet fungerer. Det faglige grunnlaget for trasévalg kommer til å stå på en tryggere grunn etter gjennomgangen. Det vil være viktig i det videre arbeidet, sier Hareide.

Bakgrunnen for forskyvningen er at det gjennom kvalitetssikringen har blitt avdekket svakheter ved grunnlaget utarbeidet av Statens vegvesen i desember 2019. Det gjelder i hovedsak tre forhold:

  • Kostnadsvurderingene er ikke i tilstrekkelig grad oppdatert. Det er behov for nye kostnadsanslag, i første rekke knyttet til trafikktall og tilhørende dimensjonering av veien. Konkret er det behov for å utarbeide kostnadstall for fire-felts vei på de fleste korridorer.
  • For å sikre reell sammenlikning mellom aktuelle løsninger, er det besluttet at ett av alternativene som Statens vegvesen silte ut tidlig i planarbeidet skal underlegges ny kvalitetssikring. Alternativet det gjelder, samsvarer med det opprinnelige konseptvalget fra 12. januar 2015 etter KS1 av KVU for hovedveisystemet i Moss og Rygge.
  • Ferjeleie for ferjesambandet Moss-Horten lokalisert der det er i dag, legges til grunn for kvalitetssikringen. Dette er i tråd med rammene for det mottatte planforslaget fra Statens vegvesen. Samtidig vil kvalitetssikringen også måtte gjøre vurderinger av en løsning med eventuell endret lokasjon for ferjeleiet noe lenger sør, slik Moss kommune antydet som et mulig scenario i møte med samferdselsministeren 14. september.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom