Samferdselsdepartementet

Foreslår oppstart for Bergen–Fløen og Nygårdstangen godsterminal allereie hausten 2021

Del

– For at passasjerar og næringsliv skal få effekt av dobbeltsporet som nye og gamle Ulriken tunnel utgjer mellom Arna og Fløen, er det òg naudsynt å bygge dobbeltspor mellom Fløen og Bergen stasjon. I tillegg har Nygårdstangen godsterminal behov for modernisering, slik at terminalen kan handtere framtidig auke i godstrafikk på bane. Planlegginga av prosjektet har gått raskare enn føresett, slik at det blir mogleg å inngå kontraktar allereie denne hausten, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa foreslår å starte opp prosjektet Bergen–Fløen og Nygårdstangen godsterminal innanfor ei kostnadsramme på drygt 4 milliardar kroner. Ved å inngå kontrakt med entreprenørar hausten 2021 og starte anleggsarbeida tidleg i 2022, er det mogleg å framskunde gjennomføringa av prosjektet. Utgifter til prosjektet i 2021 skal dekkast innafor gjeldande løyving til jernbaneformål.

Betre togtilbod, betre driftsstabilitet og auka kapasitet

Etter planen skal prosjektet vere ferdig i 2025. Det vil då vere samanhengande dobbeltspor frå Arna til Bergen stasjon. Dette gjer det mogleg å gå frå halvtimesruter til kvartersruter for lokaltoga mellom Bergen og Arna. I tillegg bidrar prosjektet til betre driftsstabilitet for person- og godstogtrafikk ut og inn av Bergen.

Styrkjer konkurransekrafta til godstransport på bane

Nygårdstangen godsterminal er Noregs nest største, etter Alnabru i Oslo. Moderniseringa vil gi ein meir effektiv terminal, lågare kostnader for godstransport, høgare kapasitet, og det vil ta lengre tid før kapasitetsgrensa blir nådd.

– Moderniseringa av Nygårdstangen gjer den i realiteten til ein heilt ny godsterminal, som vil kunne handtere om lag 50 prosent meir gods enn i dag. Meir effektiv terminaldrift legg òg til rette for lågare kostnader for godsselskapa, slik at konkurransekrafta til klimavennleg godstransport på jernbane blir styrkt, seier samferdselsministeren.

Om prosjektet

Prosjektet Bergen–Fløen og Nygårdstangen godsterminal omfattar 1,3 km med nytt dobbeltspor frå Fløen til Bergen stasjon, oppgradering av eksisterande spor med nytt jernbaneteknisk anlegg, nytt signal- og sikringsanlegg, togparkering, og modernisering av Nygårdstangen godsterminal med auka kapasitet og tilgjenge.

For fleire opplysningar – sjå:

Prop. 193 S (2020-2021) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nasjonal turistvei Jæren forlenges til Flekkefjord23.6.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner. – Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De spilte inn et veldig spennende forslag til forlengelse som vi var enig i. Dette vil være et solid samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå kan du få gebyr for parkering og kjøring med elsparkesykkel i skiltede forbudssoner23.6.2021 11:45:00 CEST | Pressemelding

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene. Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom