Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Foreslår å gi Statnett sterkere insentiver til effektiv drift

Del

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil styrke Statnetts insentiver til å drive kostnadseffektivt. En ny modell for å fastsette en kostnadsnorm for Statnett er i dag sendt på høring. Formålet er at nettleien ikke skal øke mer enn nødvendig.

fotomontasje - Christer Skotland og Hilde Marit kvile, NVE
fotomontasje - Christer Skotland og Hilde Marit kvile, NVE

Statnett skal investere mye i årene fremover, og RME forventer at det vil øke nettleien. Med modellen RME nå sender på høring, kan Statnett oppnå en høyere avkastning dersom de blir mer effektive fremover. For å bli mer effektive, må de redusere kostnadene sine. Gevinsten av kostnadsreduksjonen fordeles mellom nettkunde og Statnett, der begge kommer bedre ut enn utgangspunktet. 

Siden for høringen finner du her

- Statnett er monopolist, og det er vår oppgave å regulere dem. Statnett vil nå få sterkere insentiver til å drive effektivt, slik at ikke nettleien for folk og næringsliv i Norge blir høyere enn nødvendig. Statnett har samtidig et viktig samfunnsoppdrag. Modellen vi nå sender på høring, gir Statnett mulighet til en rimelig avkastning om de løser oppgavene sine på en effektiv måte, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Skiller inntektsramme fra kostnader 

RME bestemmer nivået på tariffgrunnlaget til Statnett hvert år gjennom inntektsrammen. Nivået er basert på Statnetts faktiske kostnader, og skal sørge for at Statnett får en rimelig avkastning på nettinvesteringene sine over tid. I dagens modell er det i praksis liten forskjell mellom Statnetts inntektsramme og deres faktiske kostnader. For å skape sterkere insentiver til å kostnadseffektivitet, løsrives inntektsrammen mer fra utviklingen av kostnadene.  

Konkret foreslår RME å innføre en effektivitetsanalyse som sammenligner Statnetts årlige kostnader med deres historiske kostnader. Kostnadsnivået vurderes i forhold til utviklingen i selskapets anleggsmasse. Hvis Statnett sine kostnader reduseres i forhold til anleggsmassenbetyr det at Statnett har blitt mer kostnadseffektive, og dette vil gi økt avkastning. motsatt fall vil det gi redusert avkastning. Dette gir den økonomiske motivasjonen til kostnadseffektivitet.  

Produktivitetskrav 

RME foreslår i tillegg å innføre et produktivitetskrav på 1,5 prosent for forventet produktivitetsutvikling. og at Statnetts historiske kostnadsnivå er relativt høyt. RME vil jevnlig vurdere om størrelsen på produktivitetskravet bør justeres 

Statnett har hatt en sterk økning i kostnadene gjennom flere år. Blant annet gir en europeisk studie fra i fjor grunn til å tro at Statnett har et høyere kostnadsnivå enn andre tilsvarende europeiske nettselskaper. Disse analysene tyder på at Statnett kan forbedre sin effektivitet. 

Det kan være gode grunner til at kostnadene til Statnett har økt de siste årene, blant annet på grunn av fornyelse og styrking av transmisjonsnettet og mer komplisert drift. Samtidig er det viktig at de har klare insentiver til å drive effektivt. Derfor foreslår vi nå å innføre en årlig effektivitetsanalyse og å innføre et produktivitetskravsier, sier Lund.  

Høringsfrist 

Forslaget vil være på høring til 4. desember. Høringsspill merkes med 202002640 og sendes til rme@nve.no 

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Kontakter

Tore Langset, seksjonssjef
mobil: 900 56 552

Hilde Marit Kvile
mobil: 416 49 445

Bilder

fotomontasje - Christer Skotland og Hilde Marit kvile, NVE
fotomontasje - Christer Skotland og Hilde Marit kvile, NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

NVE gjev løyve til ny kraftleidning mellom Hopen og Saltstraumen19.5.2021 15:42:47 CEST | Pressemelding

NVE har gjeve Arva AS løyve til å bygge ein om lag 13,5 km lang 132 kV kraftleidning i Bodø kommune i Nordland. I tillegg gjev NVE løyve til ei 1 km lang 132 kV kraftleidning frå mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon og ny Saltstraumen transformatorstasjon. Den nye 132 kV leidninga vil erstatte dagens 132 kV og 66 kV leidningar mellom Hopen og nye Saltstraumen transformatorstasjonar.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom