Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flom- og skredsikring i NVE Region Sør

Del

I 2018 sluttførte NVE 41 sikringstiltak i hele landet. I sør var det flere flomsikringsprosjekter i Agder, Rogaland og Buskerud som preget arbeidet. Alle tiltakene presenteres nå i Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018.

Flomsikringen på Dalen i Telemark del II ble ferdig i 2018, og omfatter totalt 5 km med flomvoller, murer og dreneringsanlegg. Her er også bygget 110 m med «mobile» flomsikringselementer.

I 2018 startet også byggingen av den store pumpestasjonen Nedre Eiker, som er et av hovedelementene i flomsikringen av Mjøndalen sentrum. Byggingen skal avsluttes denne sommeren.

NVE Region Sør arbeider også med planlegging av flere flomsikringsprosjekter i Agder og Rogaland, i kommunene Lund, Sokndal, Kvinesdal, Lindesnes, Birkenes og Tvedestrand.

Regionen var også berørt av flere hendelser som jordskred i Svelvik kommune og Ål kommune i april. Det var også flom i Hallingdal i mai og styrtregn og flom i Kristiansand, Arabygdi i Tinn kommune og Jørpeland i Strand kommune i september 2018 – alt dette krevde ressurser.


Om NVEs sikringstiltak

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og til miljøtiltak i vassdrag. I 2018 ble det brukt om lag 332 millioner kroner i statlig bistand til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20% som kommunene eller grunneieren må dekke.

Det er NVEs fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region Midt i Trondheim og Region Nord i Narvik som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av sikrings og miljøtiltakene.

Les mer og se bilder av de ulike sikringstiltakene i NVEs Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018


Kontaktpersoner:

Fung. Vassdrags- og energidirektør, Anne Britt Leifseth, 91705811

Fung. Seksjonssjef, Martin C. Brittain, 90686713

Seniorrådgiver, Anne Haugum, 22959292

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom