Samferdselsdepartementet

Flere økonomiske tiltak for å holde transportsektoren i gang

Del

- Mindre reiseaktivitet er bra for smittebegrensingen, men får store økonomiske konsekvenser for selskap som driver med transport. Det gjelder i hele sektoren. Regjeringen foreslår i dag flere tiltak for å avhjelpe situasjonen og flere blir vurdert fortløpende, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår i dag tiltak for å avhjelpe situasjonen for selskap som driver med transport. Illustrasjonsfoto: Ingrid Asp/ASD
Regjeringen foreslår i dag tiltak for å avhjelpe situasjonen for selskap som driver med transport. Illustrasjonsfoto: Ingrid Asp/ASD

Regjeringen gjør sitt ytterste for å legge til rette for et godt transporttilbud for de som bruke offentlig transport i denne spesielle tiden, f eks helsepersonell og andre som har samfunnskritiske funksjoner. Helsemyndighetene oppfordrer folk til å unngå offentlig transport hvis man kan.

Dette betyr at mange færre reiser, noe som får store negative økonomiske konsekvenser for dem som tilbyr transport og er avhengig av billettinntekter.

- Jeg får stadig meldinger fra ulike deler av persontransportsektoren om store økonomiske problemer som følge av at folk reiser minimalt i hverdagen. Vi er klar over alvoret og jobber for fullt med å se hvordan vi kan avhjelpe situasjonen. Det er svært viktig å holde hjulene i gang i transportsektoren, slik at vi kan sikre et minimumstilbud i tiden framover og slik at vi har en god transportbransje også etter korona, sier samferdselsminister Knut-Arild Hareide.

Strakstiltak på jernbanen

For å hjelpe togselskapene, og samtidig sikre et minimumstilbud på jernbanen, er det allerede satt i gang strakstiltak. Togselskapene har nå mulighet til å tilpasse tilbudet til transportbehovet i dialog med Jernbanedirektoratet, uten at de blir trukket i vederlaget de i dag får fra staten. Togoperatøren har også fått utsatt krav om å betale inn kjøreveisavgift. Jernbanedirektoratet har også mulighet til å vurdere forskuddsbetaling av vederlag til togselskapene.

Redusert merverdiavgift på transport og de generelle tiltakene for næringslivet vil også komme togselskapene til gode.

-Togselskapene er i dialog med Jernbanedirektoratet om å redusere togtilbudene til et minimumstilbud. Minimumstilbudet skal innrettes slik at arbeidsreisende med samfunnskritiske funksjoner skal ha et akseptabelt togtilbud for å komme til og fra jobb, mens togtilbud rettet mot fritidsreiser og turisme har lavere prioritet.

- Vi følger nøye med på situasjonen på jernbanen og vil ved behov komme raskt tilbake med forslag til flere kompenserende tiltak, slik at togoperatørene kan opprettholde et minimumstilbud, sier samferdselsministeren.

Alvorlig for kollektivtrafikken i fylkene

Også fylkenes kollektivselskaper lider nå store tap som følge av et dramatisk fall i antall reisende. Dette kan føre til kollektivtilbudet reduseres i tiden

fremover, og at aktører kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Regjeringen vurderer derfor behovet for økte midler til fylkeskommunene for å legge til rette for et grunnleggende kollektivtilbud framover.

Et tiltak som allerede er satt i verk for å avhjelpe situasjonen, er at Statens vegvesen framskynder sine utbetalinger av såkalte belønningsmidler til de fire største byområdene, som kan brukes til drift av lokal kollektivtransport.

Luftfart

- Luftfartsbransjen er i en særlig krevende situasjon som følge av korona og vi har derfor allerede lagt fram en omfattende tiltakspakke rette mot den. Dette for å sikre et minimumsnivå på flytilbudet i Norge og for å bidra til at vi faktisk har en norsk luftfartsbransje i framtiden, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet er kjent med at flere ikke-statlige lufthavner er i en krevende økonomisk situasjon. Regjeringen vil derfor raskt komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av de økonomiske konsekvensene for private lufthavner, og oppfølging av Stortingets vedtak om kompensasjon for bortfall av lufthavnavgifter.

Allerede nå har Avinor kommet til enighet med den privat drevne Haugesund lufthavn om en betalingsutsettelse av andre kvartal. Det tilsvarer i underkant av 4 millioner kroner.

På grunn av en uoversiktlig global situasjon med mange reiserestriksjoner i og mellom land, stengte luftrom og grenser, foreslår regjeringen at den vedtatte ordningen for hjemtransport av nordmenn forlenges fra 31. mars 2020 til 1. mai 2020.

Ordningen vil også utvides slik at flyselskapene får dekket merkostnadene av flyvninger til andre destinasjoner enn de normalt har flyvninger, der det befinner seg et stort antall norske borgere. De som skal hjem må selv betale for billettene som skal være uten rabatter. Dette vil være den ekstra kostnaden flyselskapene belastes dersom de ikke får dekket sine utgifter gjennom vanlige billettinntekter.

Les hele proposisjonen her.

Nøkkelord

Bilder

Regjeringen foreslår i dag tiltak for å avhjelpe situasjonen for selskap som driver med transport. Illustrasjonsfoto: Ingrid Asp/ASD
Regjeringen foreslår i dag tiltak for å avhjelpe situasjonen for selskap som driver med transport. Illustrasjonsfoto: Ingrid Asp/ASD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

En milliard til flyruter over hele landet29.5.2020 12:10:43 CESTPressemelding

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid. Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterlegare 1 milliard kroner til togselskapa for å sikre rutetilbod29.5.2020 12:09:39 CESTPressemelding

- Sjølv om talet på reisande framleis er mykje lågare enn før koronautbrotet, har togselskapa byrja å køyre eit normalt rutetilbod rundt dei store byene. Dette gjer at toga kan køyre med tilstrekkeleg avstand mellom passasjerane, i tråd med tilrådingane om smittevern. Færre reisande betyr inntektstap for togselskapa. No trappar vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Dette gjer det naudsynt å løyve ytterlegare 1 milliard kroner til togoperatørane for å sikre eit tilstrekkeleg togtilbod, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet29.5.2020 12:08:18 CESTPressemelding

- Ferjesambandene er viktige for å få hverdagen til å gå i hop for folk og næringsliv. Koronapandemien har ikke overraskende ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. For å unngå reduksjon i rutetilbudet i løpet dette året foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til statlig kjøp av tjenester på riksveinettet i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom