Miljødirektoratet

Fjellrevbestanden fortsetter å vokse

Del

I år ble det registrert 54 valpekull av fjellrev i Norge, det nest største antallet siden redningsaksjonen for denne truede arten startet.

Voksen fjellrev og valp fanget på viltkamera i tidlig morgensol i Blåfjellet juli 2021. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Voksen fjellrev og valp fanget på viltkamera i tidlig morgensol i Blåfjellet juli 2021. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera

– Det gleder oss å se at fjellrevbestanden fortsetter å vokse. Det viser at det er mulig å snu den negative utviklingen for truede arter i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Resultatene fra årets overvåking, gjennomført av NINA, viser at det nå er ca. 300 voksne fjellrever i Norge. Bestanden har økt mye siden overvåkingsprogrammet startet i 2003, og en modell som er basert på innsamlet DNA fra fjellrev tilsier en firedobling av bestanden over den siste tiårsperioden. Den felles skandinaviske bestanden er estimert til i underkant av 500 voksne fjellrever.

Fjellreven i Norge har vært kritisk truet, og den ville antakelig vært utryddet i Norge uten de tiltakene som har blitt gjort de siste 15 årene. I Norsk rødliste for 2021 er fjellreven klassifisert som sterkt truet.

Les mer om status for fjellrev i Norge på Miljøstatus

– At fjellreven ved siste oppdatering av rødlista ble nedjustert fra kritisk truet til sterkt truet er en milepæl for arbeidet med bevaring av fjellrev i Norge, og viser at tiltakene vi har gjort fungerer. Det langsiktige målet om en levedyktig bestand i Norge og Skandinavia ligger imidlertid enda et stykke fram i tid, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Hvis du vil se dette innholdet fra miljostatus.miljodirektoratet.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Smågnagere avgjørende for fjellreven

Det har vært et spesielt bra år for fjellreven på Hardangervidda og Finse. Mye lemen og mus i området ga god mattilgang for fjellrevene, og bidro til at det ble født hele 14 ungekull på Hardangervidda og 8 på Finse. Mange av kullene var også store, det ble registrert mer enn 10 valper i flere kull. Dette er det beste året på flere tiår, og et resultat av utsettinger over flere år.

I store deler av landet var det imidlertid et dårlig år for smågnagere. I Børgefjell var det ingen fjellrevkull i år. Også i nord var det lite smågnagere, men på Varangerhalvøya, hvor det ble satt ut valper i 2018, 2019 og 2020, ble det likevel registrert 7 valpekull av fjellrev. Det er en toppnotering siden overvåkingen av fjellrev startet. Dette skyldes sannsynligvis støtteforingen i området hvor bestanden er i ferd med å bygge seg opp.

Vi forventer et godt år for smågnagere i store deler av landet neste år, og det blir spennende å se om 2022 kan bli et ordentlig toppår for fjellreven i flere fjellområder.

Setter ut 30 valper i Nord-Troms

Selv om resultatene på Varangerhalvøya er gode, viser den norske og svenske overvåkinga at situasjonen i nord fremdeles er kritisk for fjellreven. De andre bestandene i nord er svært små og det er store avstander mellom dem.

Derfor rettes det nå spesiell innsats mot de nordlige områdene. I månedsskiftet januar-februar skal 30 fjellrevvalper – alle årets valper fra avlsstasjonen i Oppdal – settes ut i Reisa i Nord-Troms.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Voksen fjellrev og valp fanget på viltkamera i tidlig morgensol i Blåfjellet juli 2021. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Voksen fjellrev og valp fanget på viltkamera i tidlig morgensol i Blåfjellet juli 2021. Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.