Samferdselsdepartementet

Fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak

Del

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er helt avgjørende for at færre dør eller blir skadd på norske veier. Derfor gir vi i år 4 millioner kroner i støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak landet over. Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot kompetanse- og kunnskapsutvikling hos barn og unge, men også fysiske tiltak rettet mot syklister og fotgjengere, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte Drive for life torsdag, og overrakte nyheten om tilskuddet organisasjonen får til prosjektet "sammen redder vi liv". Foto: Tornøe / Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte Drive for life torsdag, og overrakte nyheten om tilskuddet organisasjonen får til prosjektet "sammen redder vi liv". Foto: Tornøe / Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til lokale trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet. Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken.

– Tilskuddene skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og andre lokale aktører. Alle med et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere har kunnet søke om midler, sier Hareide.

I år har disse prosjektene fått midler:

 • Trygg MC er tildelt 36 000 til kjøretrening for motorsyklister på Rudskogen. Trygg MC ønsker å holde et lavkostarrangement for motorsyklister av begge kjønn i alle aldre. Formålet er å redusere antall drepte og skadde mc-førere ved fokus på å bedre egne kjøreferdigheter.
 • Froland kommune er tildelt 191 000 til tryggere skolevei for barne- og ungdomsskoleelever ved veikryss Fv 42 / Fv 155 ved Blakstad.
 • Be Careful Kvinesdal er tildelt 150 000 til sitt trafikkbelønningsprosjektet "Be Careful". For hver andre kalendermåned uten uhell (fart, rus, død) trekkes to tenåringer som vinner 10 000 kr hver og på denne måten forsterkes ønsket atferd hos unge trafikanter i Kvinesdal.
 • Evenes kommune er tildelt 85 000 til gjennomføring av et kunnskapsprosjekt der ungdommer opparbeider seg kunnskap om trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen og lager en trafikksikkerhetsfilm. Samarbeidspartnere vil være offentlige redningsetater, Trygg Trafikk og bilbransjen.
 • Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er tildelt kr 200 000 til gjennomføring av den landsdekkende trafikksikkerhetskampanjen "Venner på veien" og til å lage en filmoppfølger til deres film «Vet du hva en blindsone er».
 • Trygg trafikk, Syklistenes Landsforening, Norges Automobil-forbund og Norges Cyckleforbund er tildelt 500 000 for å sikre utvikling av sykkeldyktig.no i 2020. Sykkeldyktig.no ble lansert og åpnet 4. februar 2020 av statssekretær Ingelin Noresjø, og er en nettportal som gjør det intuitivt, enkelt og gratis for elever og lærere å finne samordnet informasjon om praktisk og teoretisk trafikkopplæring på sykkel.
 • Sirdal kommune er tildelt 50 000 kr for å holde et arrangement med fokus på trafikksikkerhet, parallelt med europeisk mobilitetsuke høsten 2020.
 • Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) er tildelt 200 000 til en sommerkampanje med det formål å redusere antall drepte og hardt skadde i løpet av sommermånedene juni, juli og august 2020. TSF vil i samarbeid med Gjensidige Forsikring, Circle K og Choice Nordic Hotels ha fokus på en #TryggSommer i sommertrafikken, herunder kjøre innenfor fartsgrensene og etter forholdene, bruke bilbelte og annet sikkerhetsutstyr, ta pauser, være uthvilt, pakke riktig m.m.
 • Drive for Life (DFL) er tildelt 800 000 til prosjektet "sammen redder vi liv". DFL er et tilpasset aktivitetstilbud for bilinteresserte og risikoutsatte bilførere opp til 24 år. Et viktig mål er å skape varig atferdsendring og hensynsfulle trafikanter gjennom positive opplevelser, mestringsfølelse og økt sosial kompetanse.
 • Alta kommune er tildelt 100 000 til sykkelkampanjer og ulike tiltak som fremmer trafikksikkerheten for syklende og gående i Alta. Innsatsen er et samarbeid mellom Sykkelbyen Alta ved Alta kommune, Syklistenes Landsforening avdeling Alta og Trygg Trafikk Finnmark.
 • HOLD og Trygg trafikk er tildelt 300 000 til prosjekt rettet mot mobilbruk i trafikken for unge fotgjengere i Oslo-regionen. Målet er å skape en bedre forståelse av konsekvensene ved å ikke fokusere på omgivelsene rundt seg, for slik å skape varig atferdsendring.
 • Haugesund kommune er tildelt 110 000 for å bedre forholdene for syklende og gående langs Haakonsvei, en viktig ferdselsåre mellom skoler, idrettsparken, Vangen friluftsområde samt etablerte og nye boligområder.
 • Miljøagentene er tildelt 250 000 til konkurransekampanjen "Beintøft", for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. I følge Trygg Trafikk utgjør foreldre som kjører barna sine til skolen en stor trussel mot sikkerheten til barn på skoleveien. Å redusere biltrafikken rundt skoler er derfor et viktig trafikksikkerhetstiltak. Miljøagentene samarbeider med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget i grunnskolen, politiet, Syklistenes Landsforening og retursamarbeidet Loop.
 • Karmøy kommune er tildelt 52 500 til ny atkomst til parkeringsplassen og oppmaling av nye parkeringsplasser til idrettshallen på Norheim, Karmøy.
 • Hovdeneset velforening er tildelt 65 000 til etablering av bussholdeplass for skolebarna i boligområdet.
 • Ung i trafikken er tildelt 420 000 for å gjennomføre pilotprosjektet Rus, holdninger og atferd i valgfag trafikk. Prosjektet er knyttet opp mot konkrete læreplanmål for valgfag trafikk i 10. klassetrinn på ungdomsskolen.
 • FAU Hovin skole er tildelt 15 000 til kampenjen Bruk sykkelhjelm.
 • FAU Lovisenlund skole er tildelt 25 000 for å etablere fotgjengerfelt fra skolegården og til det tilgrensende parkområdet. Parkområdet har en gangforbindelse til skolens drop-off sone (Parkveien v/ parken), hvilket understreker behovet for et fotgjengerfelt over den angjeldende veien.
 • Røde Kors Haugesund er tildelt 100 000 til en kampanje med fokus på trafikksikkerhet for syklende.
 • Syklistenes Landsforening er tildelt 150 000 for å tilby nettbasert el-sykkelkurs for de over 60 år. Målet med kurset er å kunne stimulere nye grupper til å bruke el-sykkel på en trafikksikker måte.
 • Sauda kommune er tildelt 70 500 for å kjøpe inn en mobil fartsmåler med display til bruk i deres trafikksikkerhetsarbeid. Målet er å bruke denne til både trafikkartlegging og som forebyggende tiltak.
 • Trygg trafikk Rogaland er tildelt 130 000 for å gjennomføre «Hjertesonekampanjen 2020» i Rogaland. Dette er et samarbeid hvor godkjente "Trafikksikre kommuner" og kommunalt foreldreutvalg samarbeider med Trygg Trafikk i den hensikt å etablere Hjertesone rundt skolene i kommunene. Tiltaket har som mål at flere sykler eller går til skolen på en trygg måte, og få ned foreldrekjøring og derved redusere biltrafikken i området rundt skolene.

Bilder

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte Drive for life torsdag, og overrakte nyheten om tilskuddet organisasjonen får til prosjektet "sammen redder vi liv". Foto: Tornøe / Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte Drive for life torsdag, og overrakte nyheten om tilskuddet organisasjonen får til prosjektet "sammen redder vi liv". Foto: Tornøe / Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom