Høgskulen i Volda

Fikk 5 millioner for å øke arbeidsrelevansen i høyere utdanning

Del

Avdelingene for mediefag og kulturfag ved Høgskulen i Volda er tildelt 5 millioner kr. fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til et samarbeidsprosjekt for økt arbeidsrelevanse i høyere utdanning.

Direktoratet mottok 56 søknader, der alle var kvalifisert. Totalt ble det søkt om 234 millioner kr. Basert på innstillingen fra vurderingskomiteen har direktoratet vedtatt å tildele totalt omlag 83 millioner kr. fordelt på 19 prosjekter fra tolv ulike institusjoner. Høgskulen i Volda (HVO) er en av disse og har altså fått full pott – 5 millioner kr. Søknadene er vurdert på en skala fra 1 (dårlig) til 7 (fremragende), der HVO fikk 5,5.

Skal utvikle praksissamarbeidet med næringslivet

Prosjektet – hetende "Praksis-Oppdrag-Entreprenørskap i medie- og kulturfag", er en utvikling av samarbeidet om praksisfeltet, utprøving av oppdragsnettverk mellom studenter, arbeidsliv og fagansatte, og opprettelse av entreprenørskapsenhet for å øke medie- og kulturfagenes relevans for arbeidslivet. 

En rekke ulike aktører har allerede signert avtale som samarbeidpartnere. Disse er:

  • MAFOSS (Maritim forening for Søre Sunnmøre)
  • Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Nordveggen
  • Sunnmøre Kulturnæringshage
  • Studenter som er medlem av avdelingsråd ved avdelingene for mediefag og kulturfag ved HVO.

I tillegg til disse har andre også vist interesse for prosjektet. Dette er Skaparhuset i Ulsteinvik, Visit Nordjord, Högskolan Väst i Trollhättan, Solent Creatives ved Solent University i Southampton, Framtidslaben i Ålesund og UN Global Compact Norge som HVO er medlemskap i. 

Har jobbet grundig med søknaden

– Tildelingen betyr at AMF og AKF får mulighet til å optimalisere kvaliteten i studieprogrammene våre, spesifikt arbeidslivrelevans, sier dekan ved Avdeling for mediefag (AMF), Kate Kartveit.

Hun sier også at tildelingen viser at hardt og grundig arbeid i søknadsprosessen kan gi uttelling for relativt små institusjoner i UH-sektoren i konkurranse med de store universitetene. – Jeg vil takke alle på de to avdelingene som har bidratt i utviklingen av søknaden, sier Kartveit. 

Skal skape bedre vilkår for verdiskapning

I grunngivningen fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skrives det at prosjektet tilsikter å øke arbeidslivrelevansen i medie- og kulturfaglige utdanningsprogram ved HVO ved å utvikle praksisordningene i samarbeid med arbeidslivet for å skape bedre vilkår for verdiskapning. Prosjektet bygger på praksisordninger som allerede er etablert, noe som plasserer prosjektet i et helhetlig og pågående arbeid med arbeidslivrelevans.

Forsterket interesse for kultur- og mediefag under korona

HVO skriver i søknaden at COVID-19 har bidratt til økt interesse for verdiskapning innen medie- og kulturfag. –Et samspill mellom næring og kultur kan føre til utvikling og vekst i medie- og kultursektoren, med innovasjon og entreprenørskap som resultat. Sentralt i denne prosessen er vilkårene for praksis, slik de kommuniseres og erfares i møte mellom fagmiljø og arbeidsliv. Gjennom en forståelse for hvordan et forutsigbart praksissamarbeid kan utvikles og støttes mellom HVO og arbeidsliv, skapes bedre vilkår for verdiskapning. Denne forståelsen av "praksis" som relevant for både studentenes læringsutbytte og arbeidslivets behov, står dermed sentralt i denne søknaden. 

– Synes gjennomtenkt og godt teoretisk forankret 

HK-dir legger vekt på at prosjektet har en forståelig helhet. – Prosjektet er delt inn i tre delfaser som er enkle å forstå. Her angis tydelig hvilke studieprogram som er involverte og hvilke eksterne samarbeidspartnere som skal bidra, samt bærekraftmål som er sentrale. Kjerneaktivitetene i hver av arbeidspakkene er klart beskrevet og sammenhengen mellom mål og aktivitet god. Prosjektet synes gjennomtenkt og godt forankret i relevant teori om læring og inkorporert i en helhetlig pedagogisk tenkning, skriver direktoratet i grunngivningen. 

Samarbeid med utviklingsselskaper

Gjennom flere år, og nå gjennom denne søknadsprosessen har Sunnmøre Kulturnæringshage (SKNH) vært en sentral og aktiv samarbeidspartner for HVO – spesielt for medie- og kulturfagene. SKNH er også en viktig partner for Møre og Romsdal fylkeskommune i utviklingen av de kulturelle og kreative næringene. SKNH er et innovasjonsselskap som er en del av det nasjonale virkemiddelapparatet for næringsutvikling. Selskapet er med i et nasjonalt statsstøttet nettverk med 80 utviklingsselskaper som leverer bedriftsrådgivning og innovasjonsrådgivning til små og mellomstore bedrifter. Kulturnæringshagen har utviklingsavtaler med 70 bedrifter innen kulturelle og kreative næringer med fokus på film, video, animasjon, fotografi, PR, kommunikasjon, media, IKT og design. 

Tre bachelorprogammer deltar fra starten

I fase èn av prosjektet deltar tre bachelorprogammer ved HVO; PR, kommunikasjon og media (AMF), Medieproduksjon (AMF) og Friluftsliv og naturguide (AKF). 

Har jobbet aktivt med bærekraft i prosjektet

Følgende bærekraftsmål i FNs Agenda 2030 er identifisert som særlig relevante for dette prosjektet:

  • God helse (3): Sikre at praksis i friluftsliv- og naturguide-utdanningsprogrammene også tilbyr lavterskel helårstilbud for ulike målgrupper med fokus på natur med opplevelse av lykke, awe og flyt.
  • Likestilling mellom kjønnene (5): Utvikle praksisavtaler, oppdragsnettverk og møteplasser som sikrer at praksisplasser er tilgjengelig for alle og fordeles på en måte som gjør at samarbeid om praksisopphold systematisk motvirker videreføring av stereotypiske kjønnede praksiser i arbeidslivet.
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8): Lage en strategi og avtaler som tydelig   skiller mellom studentproduksjoner knyttet til praksis i utdanningen og produksjoner/oppdrag som er oppdrag/bestillinger fra bedriftene. Profesjonalisering av friluftslivsbransjen, og løft av det regionale SMB segmentets kompetanse innen kommunikasjon på digitale flater.
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (12): Aktivt bruk av Grønt veikart for kunst og kultursektoren og medlemskap i UNGlobal Compact, FNs organisasjon for bærekraft i  næringslivet.
  • Samarbeid for å nå målene (17): Gjennom samarbeid søker HVO og partnerne å  kunne  føre et klimaregnskap på dette prosjektet for å synligjøre bærekraft i praksis, både for studentene i praksis, men også hele prosjektorganisasjonen.

Faglig prosjektleder er professor Paul Bjerke, administrativ prosjektleder er Mari Lome

Kontaktperson for media er dekan Kate Kartveit.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

7007 5000https://www.hivolda.no/

Midt imellom fjord og fjell finn du studiebygda Volda. Med sine 4600 studentar og 350 tilsette er Høgskulen i Volda blant dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Volda er kjent for aktive studentar, og høgskulen tilbyr nokre av landets leiande medieutdanningar og tradisjonsrike lærarutdanningar.

Følg pressemeldinger fra Høgskulen i Volda

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskulen i Volda på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskulen i Volda

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom