Medietilsynet

EUs digitale regelverk må verne om ytringsfriheten

Del

EUs forslag til et nytt regelverk om digitale tjenester og markeder er rettet mot innhold online, og tjenester som Facebook, Google og TikTok. Det er nødvendig, men reiser samtidig viktige prinsipielle spørsmål om ytringsfrihet.

Mari Velsand kommenterer EU-forordningene som potensielt har konsekvenser som kan påvirke ytringsfriheten, mediebrukere og norske medier.
Mari Velsand kommenterer EU-forordningene som potensielt har konsekvenser som kan påvirke ytringsfriheten, mediebrukere og norske medier.

Av Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I EU pågår det nå prosesser med å utvikle to såkalte forordninger, som begge kan få store konsekvenser også for norske mediebrukere. EUs lovforslag har som mål å viske ut juridiske skiller mellom varer, tjenester og innhold online og offline, styrke konkurransen og brukernes sikkerhet på nettet. Bakteppet er de globale teknologiselskapenes dominerende posisjon, og et behov for demokratisk kontroll 

Medietilsynet stiller seg positive til forslaget fra EU-kommisjonen, og mener det har en rekke positive effekter for norske medier og norske mediebrukere. Men når fremtidens regelverk meisles ut, må noen viktige prinsipper vernes. 

Sosiale medier gir både muligheter og utfordringer 

Digital Services Act (DSA) er en etterlengtet modernisering av ehandelsdirektivet fra 2001. Digital Markets Act (DMA) er ny, og skal gjelde for tjenester med mer enn 45 millioner brukere i EU (10 prosent av befolkningen). DMA retter seg motplattformer som Google, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og AppStore 

Teknologien har utvilsomt gjort livet enklere for mange. Sosiale medier har bidratt til at langt flere kan ytre seg, og det er grunnleggende positivt for ytringsfriheten. Men dette er samtidig kanaler der det spres desinformasjon, valgmanipulasjon og hatefulle ytringer. Det kan innskrenke ytringsfriheten, kompromittere demokratiske valg og i ytterste konsekvens utgjøre en trussel for demokratiet. 

Som Norges mediemyndighet skal Medietilsynet legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, blant annet ved å bidra til å opprettholde et mangfold av redaktørstyrte medier og utvikle nordmenns kritiske medieforståelse.  Begge disse områdene er under press.  

Lovforslag skal sikre mer rettferdig konkurranse og økt sikkerhet 

EUs ambisjon er å sikre en mer rettferdig konkurranse, også i mediesektoren. Det betyr blant annet at teknologigigantene ikke skal ha anledning til å favorisere egne tjenester og sikre at konkurrentene får lik tilgang, i tillegg til krav om mer åpenhet og innsyn i selskapenes algoritmebruk. Medietilsynet mener at lovenvil styrke redaktørstyrte medier, og slik kan bidra til å opprettholde mediemangfoldet i Norge.   

For mediebrukere er det også positivt at det vil bli enklere å få fjernet ulovlig innhold fra sosiale medier. Norske myndigheter kan med hjemmel i norsk lov kreve at ulovlig innhold fjernes raskere enn i dag. Det legges opp til en mekanisme med nasjonale koordinatorer, som et kontaktpunkt opp mot sluttbrukere og som blant annet skal overvåke nasjonale myndigheters håndtering av lovverket.  Medietilsynet mener dette kan styrke rettssikkerheten for mediebrukerne i Norge.   

Nei til andregangskontroll for redaktørstyrte medier 

Men de forslagene som nå er under utforming i EU, innebærer samtidig en krevende avveining mellom ulike rettigheter. Regulering av innhold er sensitivt i et ytringsfrihetsperspektiv. Medietilsynet har derfor i diskusjoner med europeiske mediemyndigheter og EU-kommisjonen, tatt til orde for klargjøringer på flere områder, for å tydeliggjøre vernet av ytringsfriheten. 

Redaktørstyrte medier må fritas for andregangskontroll:I mange land er pressefriheten under press, og medienes autonomi må beskyttesDSA bør bidra til at de sosiale nettverkeneikke kan fjerne redaksjonelt innhold, og at om det likevel skulle skje, må innholdet republiseres. Mediene må også vernes mot myndighetenes kontroll.Det prinsippeer spesielt viktig i land der pressefriheten står svakere enn i Norge.  

Kun ulovlig innhold skal kunne fjernes av nasjonale myndigheter:I forslaget til DSA gis nasjonale myndigheter rett til å kreve at ulovlig innhold fjernes, men det ligger også en mulighet til å fjerne skadelig innholdDesinformasjon og hatefulle ytringerer et samfunnsproblem,selv om det er lovlig, men må bekjempes med andre midler. Skadelig innhold harheller ingen klar definisjon, med fare for vilkårlig behandling. I diskusjonene i EU har Medietilsynet understreket dette prinsippet 

EU-prosesser tar tid, og det kommer trolig til å gå flere år for DSA og DMA blir vedtatt. Implementering i norsk lovgivning ligger enda lenger fram i tid. Den tiden må brukes godt, for å sikre at lovene styrker det som er positivt, og for å unngå uønskede og utilsiktede begrensninger for ytringsfriheten. 

Kronikken sto først på trykk i Dagens Næringsliv 23.07.21

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mari Velsand kommenterer EU-forordningene som potensielt har konsekvenser som kan påvirke ytringsfriheten, mediebrukere og norske medier.
Mari Velsand kommenterer EU-forordningene som potensielt har konsekvenser som kan påvirke ytringsfriheten, mediebrukere og norske medier.
Last ned bilde
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/ Mathias Fossum
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet/ Mathias Fossum
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom