Eksportkreditt Norge

Eksportindustrien rammes hardt av koronakrisen

Del

Koronakrise og oljeprisfall rammer norske eksportnæringer hardt. En rapport Menon Economics har utarbeidet for Eksportkreditt Norge anslår at konsekvensene kan bli alvorlige og varige for eksportindustrien - særlig for maritim næring og oljeserviceindustrien.

En ny rapport viser at krisen kan føre til at opptil 55.000 arbeidsplasser i de viktigste eksportnæringene står i fare for å forsvinne innen utgangen av 2020. Inntektsfallet kan komme opp i over 1.000 milliarder kroner frem mot 2023.

Dette er dramatisk ikke bare for eksportbedriftene, eierne og arbeidstakerne som er direkte berørt, men også for mange lokalsamfunn. Analysen av konsekvenser av koronakrise og oljeprisfall for eksportindustrien er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Eksportkreditt Norge.

- Menon-rapporten viser at krisen får store negative konsekvenser for norsk eksportindustri.

I verste fall risikerer vi å gjøre varig skade på kritiske verdikjeder i eksportindustrien langs kysten. Dersom de store motorene i systemet blir borte, vil dette sannsynligvis få konsekvenser for hundrevis av underleverandører, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt. 

Bedrifter med omsetning over 500 millioner kroner står for over 70 prosent av norsk eksport. Større bedrifter er oppdragsgivere og kunder for mindre leverandørbedrifter. Utfordringer, og i verste fall konkurser, blant de større bedriftene vil forplante seg nedover i verdikjedene til små og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter som i dag besitter unik teknologi, produkter, løsninger og kompetanse som har avgjørende betydning for industrien.

Søberg er særlig bekymret fordi maritim næring og offshore leverandørindustri ikke bare er viktig for dagens eksport, men også helt avgjørende for videreutviklingen av nye eksportnæringer og det grønne skiftet som vil realiseres gjennom flytende havvind, grønn skipsfart og annen teknologiutvikling.

- Blir dagens havbaserte næringer redusert i et betydelig omfang, står vi i fare for å miste både kompetanse og sentrale leverandører av teknologi og løsninger som er nødvendige for å etablere nye næringer. Vi risikerer med andre ord å miste en avgjørende forutsetning for å realisere kommersialisering og skalering av nye produkter og løsninger i eksportmarkedene, sier Søberg.

Maritim næring og offshore leverandørindustri har siden oljeprisfallet i 2014 jobbet hardt for å
re-etablere lønnsomhet og konkurranseevne. Denne omstillingen har kostet. Flere oljeservicebedrifter, utstyrsleverandører, verft og rederier langs kysten har høy gjeld og negative resultater. Krisen vi står midt oppe i skaper igjen betydelige utfordringer for store deler av den maritime klyngen og offshore leverandørindustri. Flere av aktørene har ifølge analysen ikke likviditet til å dekke lønn i mer enn tre måneder.  

Å sikre de helhetlige verdikjedene og økosystemene i norsk eksportrettet næringsliv bør derfor ha høyeste prioritet, mener Søberg.

Menon Economics peker også på at Norge har tapt store eksportandeler de siste tjue årene. Norge eksporterer lite sammenliknet med andre land i Vest-Europa, og bransjekonsentrasjonen i norsk eksportindustri er stor. Videre pekes det på viktigheten av et betydelig internasjonalt rettet næringsliv.

Søberg mener Norge nå må adressere en dobbel eksportutfordring.

- Vi ser behov for å sikre de havbaserte verdikjedene og samtidig øke veksten i mindre eksportnæringer, som for eksempel helse og IKT, sier han.

Menon har beregnet effekten av koronakrisen og oljeprisfallet for fire næringer som representerer 70 prosent av norsk eksport utenom olje og gass: prosessindustri, sjømat, reiseliv, og maritim og offshore leverandørindustri. Resultatet varierer for de enkelte næringene.

Rapporten viser at koronakrisen vil ramme reiselivsnæringenhardt på kort sikt. Menon tror imidlertid at næringen vil hente seg relativt raskt inn igjen, selv om det ventelig vil bli konkurser i månedene som kommer. Sjømatnæringenhar gjennomgående god økonomi etter flere år med vekst og høye inntekter og er derfor rustet for å møte et mulig etterspørselsfall. Prosessindustrien kan også oppleve et fall i inntektene, men består av solide selskaper. Et midlertidig inntektsfall vil derfor trolig påvirke sysselsetting i mindre grad.

Snarlig slippes del to av analysen, som vurderer konsekvensen for eksportnæringene på regionalt og kommunalt nivå.

Kontakter

Otto Søberg
CEO Eksportkreditt Norge
oso@eksportkreditt.no
mobil +47 905 57 993

Ellen Svaheim
Komm.sjef Eksportkreditt Norge
ebs@eksportkreditt.no
mobil +47 482 24 093

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Cort Adelers gate 30
0254 Oslo

22 31 35 00https://www.eksportkreditt.no/no/

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme.

Ved å tilby lån til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter styrker Eksportkreditt Norge konkurransekraften til norske eksportører. Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester.

Eksportkreditt Norge ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån. Hos oss kan du låne opp til 85 prosent av eksportkontraktens verdi, og få lån med løpetid på opptil 18 år.

Vi er et heleid statlig selskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012 og har i underkant av 50 ansatte.

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge