Samferdselsdepartementet

Eitt skritt nærare ny veg mellom Ulefoss og Lunde

Del

- Ein ny fylkesveg mellom Ulefoss og Lunde (Kaste–Stoadalen) vil bety mykje for trafikktryggleiken for bebuarar og mjuke trafikantar, så vel som tunge køyretøy. Med trafikksikker veg sikrar vi eit viktig bindeledd mellom Lunde og nedre og midtre Telemark, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2021, med ferdigstilling i 2023, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2021, med ferdigstilling i 2023, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Regjeringa legg i dag fram eit forslag til Stortinget om finansiering av fv. 359 Kaste-Stoadalen. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som har ansvar for prosjektet.

Utbygginga omfattar bygging av 2,9 km ny fylkesveg på strekningen Kaste–Stoadalen. Prosjektet vil koste 314,7 millionar kroner. 178,4 millionar kroner er fylkeskommunale midlar og bompengebidraget er på 135,3 millionar kroner. Bompengeprosjekt blir fremma av Samferdselsdepartementet for vedtak i Stortinget.

Fv. 359 er hovudferdselsåra mellom Ulefoss og Lunde. Dagens veg gjennom Stoadalen er svingete, trong, har dårleg trafikktryggleik og lite skikka til ferdsel for mjuke trafikantar.

Framkomme for tunge køyretøy på dagens veg er svært redusert. Vegen er svært smal på delar av strekninga, stadvis med berre breidde for eitt tungt køyretøy om gongen. Tunge køyretøy må derfor nokon gonger rygge når to tunge køyretøy møtes. Det er heller ikkje fortau eller gangveg på strekningen.

Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2021, med ferdigstilling i 2023.

For meir informasjon, sjå: Prop. 183 S (2020-2021) Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Nøkkelord

Bilder

- Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2021, med ferdigstilling i 2023, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2021, med ferdigstilling i 2023, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde
Kart over den nye vegen. Foto: Samferdselsdepartementet
Kart over den nye vegen. Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Alvorleg kostnadsauke i InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad11.5.2021 10:48:33 CEST | Pressemelding

– På grunn av krevjande grunnforhold med store førekomstar av kvikkleire kjem det pågåande InterCity-prosjektet gjennom Moss til å bli vesentleg dyrare enn planlagt. Den sannsynlege sluttkostnaden er no på 14,9 milliardar kroner. Kostnadsramma på 17,9 milliardar kroner tek omsyn til uvisse om kostnadane i prosjektet. Det er alvorleg med ein auke i kostnadsramma på 70 prosent, men planlagde forbetringar i togtilbodet er avhengig av at prosjektet blir fullført, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Namsosbanen og strekninga Røste-Dokka på Valdresbanen tas ut av det nasjonale jernbanenettet11.5.2021 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Det har ikkje vore togtrafikk på Namsosbanen og på Valdresbanen mellom Røste og Dokka på fleire år. Desse strekningane er i svært dårleg forfatning, og det er kostnadskrevjande å setje dei i køyrbar stand. Då er det betre å ta strekningane ut av det nasjonale jernbanenettet, slik at areala kan bli frigjevne til andre formål enn togtrafikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom