Samferdselsdepartementet

Eit steg nærmare flyttinga av Bodø lufthamn

Del

- Planlegginga av flyttinga av Bodø lufthamn held fram med fullt trykk. Flyttinga vil medverke til ei positiv byutvikling i Bodø og gje gode ringverknader for heile regionen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Illustrasjon: Norconsult - LPO - Archus for Avinor
Illustrasjon: Norconsult - LPO - Archus for Avinor

Prosjektet skal til liks med andre store statlege investeringsprosjekt gjennom ei ekstern kvalitetssikring, såkalla KS2, innanfor statens prosjektmodell. Kvalitetssikringa skjer på oppdrag frå Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet og skal gjennomførast i første halvår 2021. Denne framdrifta gjer det mogleg for regjeringa å ta stilling til prosjektet før sommaren og eventuelt fremje eit utbyggingsvedtak overfor Stortinget til hausten ved framlegginga av forslaget til statsbudsjett for 2022.

Som med alle andre prosjekt må òg flyttinga av Bodø lufthamn finne sin plass i Nasjonal transportplan 2022-2033. Kva og kor det det skal byggast dei neste åra, vil regjeringa gi svar på når ny Nasjonal transportplan blir lagt fram, etter planen før påske.

Godt samarbeid mellom fleire aktørar
- Flyttinga av lufthamna er eit prosjekt som involverer mange aktørar. Som følgje av eit godt samarbeid mellom Bodø kommune, Avinor og staten har det vore mogleg å halde oppe framdrifta i planlegginga av dette prosjektet, seier samferdselsministeren.

I behandlinga av Nasjonal transportplan 2018–2029 våren 2017 stilte Stortinget seg bak forslaget frå regjeringa om å flytte Bodø lufthamn om lag ein kilometer sørvestover for å sikre areal til vidare byutvikling. Det er lagt opp til at den nye lufthamna skal finansierast som eit spleiselag mellom staten, Avinor og eit lokalt bidrag. På oppdrag frå Samferdselsdepartementet arbeider Avinor med eit forslag til finansieringsplan.

For fleire opplysningar - sjå:

  • Pressemelding av 16. februar 2021 frå Avinor om flyttinga av Bodø lufthamn

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon: Norconsult - LPO - Archus for Avinor
Illustrasjon: Norconsult - LPO - Archus for Avinor
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa styrkar prinsippet om at forureinar skal betale19.2.2021 11:47:07 CETPressemelding

Regjeringa foreslår ei lovendring som byggjer opp under prinsippet om at forureinar skal dekkje alle kostnadar ved forureining. Dersom forureinar ikkje set i gang tiltak forureiningsmyndigheta har pålagt dei, kan myndigheita setje i gang tiltak sjølv. Myndigheita kan i dei tilfella krevje inn kostnadene frå forureinar i etterkant. Med lovendringa kan myndigheita i tillegg krevje renter for heile perioden, også i perioden før det kan krevjast forseinkingsrente – såkalla avsavnsrente.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom