Politihøgskolen

Digital disputas om rus og fangebehandling

Del

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen har forsvart sin avhandling «Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere – en kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter».

DIGITAL Phd: Janne Helgesen gjennomførte digital disputas ved UiO for sin avhandling. Det gikk aldeles utmerket. Foto: May-Len Skilbrei
DIGITAL Phd: Janne Helgesen gjennomførte digital disputas ved UiO for sin avhandling. Det gikk aldeles utmerket. Foto: May-Len Skilbrei

Helgesen er til daglig leder av to seksjoner for politiledelse og sivile utdanninger ved Politihøgskolen i Oslo. Avhandlingen for graden Phd ble avlagt torsdag 16. april ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo (UiO). Universitetet er for tiden stengt grunnet tiltakene mot korona, og derfor ble dette en digital disputas. 

-         Det ble jo en spesiell opplevelse, men for meg fungerte den digitale disputasen utmerket. UiO la alt utmerket til rette, og jeg fikk opplevelsen av en fin faglig gjennomgang uten at noe manglet, egentlig. Nå er jeg bare glad og lettet over å ha nådd i mål, og for responsen, sier Janne Helgesen.    

Her er et utdrag av sammenfatningen, slik avhandlingen er presentert på instituttets nettside:

Innsatte med rusmiddelproblemer utgjør en stor del av den norske fangebefolkningen. Mange av dem har behov for, og ønsker, behandling og rehabilitering under soning. Rusmestringsenhetene i norske fengsler er et tilbud som innsatte med rusmiddelproblemer kan søke seg til for å få et tilpasset soningstilbud. Det er et mål at de skal støttes i endringsprosesser slik at de bedre kan mestre egne problemer og få økt kontroll og selvstyring i egne liv – ofte omtalt som empowerment.

Omfattende empiri

Avhandlingen har et omfattende datamateriale. Dette består av observasjoner ved fem rusmestringsenheter og intervjuer med 72 innsatte, ansatte og ledere i kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten. Resultatene viser blant annet at noen rusmestringsenheter praktiserer i tråd med de politiske ambisjonene og empowerment-idealene, slik at innsatte opplever å få adekvat hjelp til å mestre sine problemer. Ved andre enheter dominerer fortsatt kontroll og sanksjoner soningstilbudet, og behandlings- og rehabiliteringstilbudet er fraværende.

Samarbeidsutfordringer og styring

Når det gjelder samarbeidsprosessene mellom yrkesgruppene, viser resultatene at disse påvirkes negativt av fengslenes rigide styringsform, og hvordan de ansatte styres og ledes i rusmestringsenhetene. Samtidig spiller også ansattes ulike organisasjonsmessige tilknytning til fengselet, og profesjonelle bakgrunner, en rolle for samarbeidsklima. Samlet sett lykkes ansatte kun til dels å samarbeide med hverandre, noe som igjen medfører at innsatte ikke fullt ut får det koordinerte behandlings- og rehabiliteringstilbudet de ønsker seg, og lovmessig har krav på.      

Hele avhandlingen kan du lese her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

DIGITAL Phd: Janne Helgesen gjennomførte digital disputas ved UiO for sin avhandling. Det gikk aldeles utmerket. Foto: May-Len Skilbrei
DIGITAL Phd: Janne Helgesen gjennomførte digital disputas ved UiO for sin avhandling. Det gikk aldeles utmerket. Foto: May-Len Skilbrei
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom