Innovasjon Norge

Bidrar til mervekst for norske bedrifter

Del

Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer både når det gjelder verdiskaping, omsetning og antall ansatte sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte. Det går fram av en undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Innovasjon Norge med Årsrapport for 2019: - Norske bedrifter har behov for kapital for å kunne satse på å utvikle de næringene vi skal leve av i fremtiden, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. En undersøkelse viser at bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge vokser mer enn bedrifter uten slik støtte. (Foto: Astrid Waller)
Innovasjon Norge med Årsrapport for 2019: - Norske bedrifter har behov for kapital for å kunne satse på å utvikle de næringene vi skal leve av i fremtiden, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. En undersøkelse viser at bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge vokser mer enn bedrifter uten slik støtte. (Foto: Astrid Waller)

Undersøkelsen presenteres i Innovasjon Norges årsrapport for 2019. I alt bidro Innovasjon Norge med 6,7 milliarder kroner til utvikling av næringslivet i Norge i 2019. Sammen med andre finansieringskilder var støtten fra Innovasjon Norge med på å utløse i alt 17,9 milliarder kroner til innovasjonsaktiviteter i norske bedrifter. Ni av ti selskaper sier  Innovasjon Norge har vært avgjørende for prosjektene deres.

- Norske bedrifter har behov for kapital for å kunne satse på å utvikle de næringene vi skal leve av i fremtiden. Vi ser at én krone fra Innovasjon Norge i 2019 i form av kapital eller rådgivning, ble matchet av 1,7 kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Stimulerer innovasjon
Årsrapporten beskriver en situasjon før koronapandemien rammet verdensøkonomien. I tillegg er norsk økonomi utsatt for et kraftig fall i oljeprisen. Innovasjon Norge har i 2020 fått utvidede låne- og tilskuddsrammer og nye oppdrag for å opprettholde og stimulere til innovasjon i næringslivet i kriseperioden.

- Vi vet ikke hva de langsiktige konsekvensene blir. Viktige markeder og verdikjeder er borte og mange bedrifter sliter med å opprettholde lønnsom drift. Det er likevel viktig at norsk næringsliv viderefører omstillings- og innovasjonsaktivitet, slik at vi også etter krisen har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Tiltakspakkene som er iverksatt skal nettopp bidra til det, sier Haugli.  

Vokser mer
Beregningene for 2019 fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i verdiskaping på 8,3 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten støtte. I salgsinntekter er merveksten på 9 prosentpoeng og i antall ansatte på 3,1 prosentpoeng.

Rapporten viser også at bedrifter som har fått internasjonal markedsrådgivning har høyere vekst og omsetning, og at denne rådgivingen bidrar til at bedriftene kommer i gang med sine internasjonale eksportsatsinger.

Mer til grønn teknologi
2019 ble også et rekordår for støtte til ny grønn teknologi fra Innovasjon Norge. I alt ble det delt ut 608 millioner kroner til innovasjon og utvikling av ny miljøteknologi. Av alle Innovasjon Norges bevilgninger gikk 51 prosent til prosjekter som har en definert miljøeffekt. Det er en økning på to prosent fra året før.

- Norsk næringsliv ser viktigheten av omstilling for å møte klimautfordringene. Mange norske bedrifter utvikler nye bærekraftige løsninger på viktige globale utfordringer som kan dekke behov når det gjelder matproduksjon, energi, helse og utdanning. Innovasjon og internasjonalisering er derfor viktige virkemidler både for å øke verdiskapingen i Norge og for å møte vår tids aller største utfordringer, sier Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

--------------------- 

Se foto vedlagt.

Bildetekst:
Innovasjon Norge med Årsrapport for 2019: - Norske bedrifter har behov for kapital for å kunne satse på å utvikle de næringene vi skal leve av i fremtiden, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. En undersøkelse viser at bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge vokser mer enn bedrifter uten slik støtte. (Foto: Astrid Waller)

Se Innovasjon Norges Årsrapport for 2019 her:  

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/oppdrag-og-resultater/arsrapport2/arsrapport-2019/

----------------------------

INNOVASJON NORGE – EFFEKTER OG RESULTATER 2019 – OPPSUMMERT

 • Utslagsgivende: Ni av ti bedrifter mener Innovasjon Norges bidrag er utslagsgivende for realiseringen av prosjekter (Oxford Research)
 • Utløsende effekt: Én krone fra Innovasjon Norge i form av kapital eller rådgivning matches av 1,7 kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og investeringer.
 • Rekordår for støtte til miljøteknologi: 2019 ble et rekordår for Miljøteknologiordningen, som gir tilskudd til innovasjon og utvikling av ny miljøteknologi. I alt ble det tildelt 608 millioner kroner til norske miljøteknologiprosjekter. Av alle Innovasjon Norges bevilgninger gikk 51 prosent til prosjekter som har en definert miljøeffekt. Det er en økning på to prosent fra året før.
 • Økt verdiskaping: Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i verdiskaping på 8,3 prosentpoeng over en treårsperiode. Det indikerer at Innovasjon Norges kunder i gjennomsnitt får et forsprang på om lag 25 prosentpoeng høyere verdiskaping tre år etter tilsagn, sammenlignet med andre som ikke har fått støtte (Samfunnsøkonomisk analyse).
 • Økt salg, produktivitet og antall årsverk: Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i salgsinntekter og produktivitet på henholdsvis 9,0 og 4,0 prosentpoeng. En mervekst på 4 prosentpoeng i produktivitet anses som bra, sett i lys av at næringslivets samlede årlige produktivitetsvekst er på ett til to prosentpoeng. Også målt i antall årsverk er det en årlig mervekst i bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge på 3,1 prosentpoeng sammenlignet med bedrifter uten slik støtte (Samfunnsøkonomisk analyse).
 • Internasjonalisering: Bedrifter som har benyttet internasjonal markedsrådgivning har 8,2 prosentpoeng høyere omsetning, 4,1 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping og 2,3 prosentpoeng høyere vekst i produktivitet, enn sammenlignbare bedrifter som ikke har benyttet disse tjenestene fra Innovasjon Norge (Samfunnsøkonomisk analyse).
 • Utslagsgivende: To av tre bedrifter oppgir at tjenestene de fikk fra Innovasjon Norge bidro til at de kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess. (Oxford Research).
 • 300 millioner kroner fra EIC: Innovasjon Norge gir rådgivning og veiledning for finansiering fra EU, og i 2019 fikk 38 norske små og mellomstore bedrifter til sammen nærmere 300 millioner kroner fra EUs nyopprettede innovasjonsråd, European Innovation Council (EIC).
 • The Explorer: Ved utgangen av 2019 hadde 302 norske bedrifter registrert sine løsninger i The Explorer. The Explorer som er et utstillingsvindu for norske grønne løsninger, og ble lansert internasjonalt våren 2019. Nettsiden har hatt mer enn 800 000 besøkende fra over 100 land.
 • Mest til vekstbedrifter: 3,2 milliarder kroner (53 prosent) av den samlede finansieringen fra Innovasjon Norge gikk til vekstbedrifter (bedrifter eldre enn tre år). I tillegg kommer verdien av rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering på i alt 297 millioner kroner.
 • Oppstartfinansiering: I 2019 bevilget Innovasjon Norge lån og tilskudd for til sammen 1,6 milliarder kroner til oppstartsbedrifter. 127 gründerbedrifter mottok oppstartlån på til sammen 199,2 millioner kroner. Oppstartlånet gir gründerbedrifter kapital til å bygge selskapet videre, og kommersialisere produkter raskere.
 • Fornybare løsninger: I 2019 investerte norske bønder over 300 millioner kroner i fornybare energiløsninger, hovedsakelig bioenergi. Totalt ble det bevilget 93,3 millioner kroner fra Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket, noe som er det høyeste i programmets historie. Siden oppstarten av Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket i 2003, er det etablert en samlet årsproduksjon på 475 GWh. Det tilsvarer det årlige energiforbruket til oppvarming av over 30 000 eneboliger.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Innovasjon Norge med Årsrapport for 2019: - Norske bedrifter har behov for kapital for å kunne satse på å utvikle de næringene vi skal leve av i fremtiden, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. En undersøkelse viser at bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge vokser mer enn bedrifter uten slik støtte. (Foto: Astrid Waller)
Innovasjon Norge med Årsrapport for 2019: - Norske bedrifter har behov for kapital for å kunne satse på å utvikle de næringene vi skal leve av i fremtiden, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. En undersøkelse viser at bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge vokser mer enn bedrifter uten slik støtte. (Foto: Astrid Waller)
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom