Samferdselsdepartementet

Ber Jernbanedirektoratet om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny rikstunnel for jernbanen

Del

– Det er tverrpolitisk enighet om at flere reisende skal velge å ta tog og at vi skal frakte mer gods på bane. En stor andel av togene i Norge kjører gjennom Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen. Denne strekningen har vært erklært overbelastet helt siden 2007. Dersom utviklingen i antall togreiser går i den retningen vi ønsker, er det svært begrenset mulighet å ta ut mer kapasitet i dagens tunnel. Det er derfor viktig å komme i rute med planleggingen av ny tunnel, slik at vi får kunnskap om når det kan være aktuelt at den står ferdig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- Forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslotunnelen får ofte konsekvenser for trafikkavviklingen på andre deler av jernbanenettet. En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo by og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
- Forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslotunnelen får ofte konsekvenser for trafikkavviklingen på andre deler av jernbanenettet. En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo by og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede beslutningsgrunnlag for ny rikstunnel for jernbanen.

Viktig for togtrafikken over store deler av landet

– I tillegg til lokal- og regionaltog på Østlandet brukes Oslotunnelen også av fjerntog og godstog til resten av landet. Forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslotunnelen får derfor ofte konsekvenser for trafikkavviklingen på andre deler av jernbanenettet. En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo by og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Direktoratet skal vurdere etterspørselbehov og ambisjoner for togtilbud

I 2021 ble videre planlegging av nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker stoppet som følge av at det ikke var tilstrekkelig med penger.   

I det nye beslutningsgrunnlaget skal Jernbanedirektoratet vurdere etterspørselsbehov og de langsiktige ambisjonene for utvikling av togtilbudet, slik at ny rikstunnel kan stå ferdig til riktig tid. Som en del av utredningen skal Jernbanedirektoratet også vurdere om nye tilbudskonsepter, bedre bruk av dagens tunnel og bruk av ny teknologi kan gi en enda bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet enn det som ligger til grunn i foreliggende planer.

Bes om å inngå avtale om planlegging med Bane NOR

Som en del av oppdraget blir Jernbanedirektoratet bedt om å inngå avtale med Bane NOR om å planlegge rikstunnelen videre etter Plan- og bygningsloven, slik at usikkerheten ved kostnader og gjennomføring reduseres.

Videre fremdrift

Samferdselsdepartementet har satt 31. mars 2023 som frist for oversendelse av beslutningsgrunnlaget fra Jernbanedirektoratet. På et senere tidspunkt vil departementet fastsette planrammer for arbeidet med neste Nasjonal transportplan, som beslutningsgrunnlaget vil bli en del av. Et tidsforløp for realisering av rikstunnelen må ta hensyn til disse rammene.

For flere opplysninger – se:

Supplerende tildelingsbrev nr 4/22 fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet under "Dokumenter".

Nøkkelord

Bilder

- Forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslotunnelen får ofte konsekvenser for trafikkavviklingen på andre deler av jernbanenettet. En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo by og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
- Forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslotunnelen får ofte konsekvenser for trafikkavviklingen på andre deler av jernbanenettet. En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo by og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere23.6.2022 11:17:13 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Entur AS21.6.2022 17:41:21 CEST | Pressemelding

– Entur tilbyr de reisende enkle løsninger for kjøp av togbilletter og gir konkurransenøytral reiseinformasjon om kollektivtransport i hele landet. Selskapet utvikler og leverer også digital infrastruktur og tilknyttede tjenester til kollektivselskaper. Med Pål Wien Espen på laget får styret tilført kompetanse innen virksomhetsstyring og relevant erfaring fra digital virksomhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer21.6.2022 10:22:38 CEST | Pressemelding

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom