Miljødirektoratet

Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

Del

Tre bjørner kan felles under lisensfellingen på bjørn denne høsten. Det blir kun åpnet for felling i deler av Innlandet.

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra  21. august til 15. oktober. Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet. NB: BRUK AV FOTO MÅ AVKLARES MED FOTOGRAF.
Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober. Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet. NB: BRUK AV FOTO MÅ AVKLARES MED FOTOGRAF.

– Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for slik felling i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Her er bestanden lavere enn bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Foreløpige tall viser også at skadene på husdyr er redusert, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I rovviltregion 5, Oppland, har rovviltnemnda åpnet for at tre bjørner kan felles.

Lisensfellingsperioden starter 21. august og varer til 15. oktober.

Økt uttak i Sverige

Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge. De siste årene har bestanden ligget godt under målet. Beregninger viser at det i 2019 trolig ble født 7 kull her til lands.

Bjørner i Norge finnes i grensetraktene mot Sverige, Finland og Russland.

Utviklingen i den norske delen av bestanden går svært sakte og påvirkes mye av hva som skjer på svensk side. Sverige, som har estimert bjørnebestanden til å være ca. 2800 dyr, har de siste årene økt uttaket av bjørn.

Så langt i 2020 er det felt 144 bjørner på skadefelling i Sverige, noe som er et betydelig høyere uttak enn tidligere år. I tillegg har länsstyrelsene åpnet for lisensjakt på 291 bjørner i år, hvorav 100 i Jämtland.

– Også større uttak på svensk side av grensen ligger bak vår konklusjon om at bestandsregulerende tiltak gjennom lisensfelling ikke er nødvendig i år. Snarere er det et økende behov for å vurdere tiltak som kan bringe bjørnebestanden i Norge nærmere vedtatte bestandsmål, sier Ellen Hambro

Nedgang i skader

Antall påviste skader på husdyr som er forårsaket av bjørn, har gått ned siden 2009. En foreløpig oppsummering fra 10. august viser en halvering av bjørneskader på husdyr sammenlignet med i fjor.

Skadene har vært avgrenset til få områder, og det antas at et lite antall bjørner står bak. To av bjørnene er felt ved skadefelling (i Grong kommune i Trøndelag).

– Med dagens bestandssituasjon mener Miljødirektoratet at det er mer riktig å vurdere skadefelling av enkeltdyr som tar husdyr, enn lisensfelling som er ment å skulle regulere bestanden, sier Hambro.

Rovviltnemnder åpnet for felling

Miljødirektoratet har ansvaret for å vurdere lisensfelling fra Trøndelag og nordover, fordi bestanden ligger lavere enn bestandsmålet.

I Innlandet har rovviltnemndene i Hedmark og Oppland myndighet til å fastsette kvoter; i Hedmark fordi det regionale bestandsmålet for bjørn er nådd, i Oppland fordi det ikke er mål om en bestand av bjørn.

I rovviltregion 3 (Oppland) fastsatte rovviltnemda 8. mai 2020 en kvote på tre bjørner som Fylkesmannen kunne gi tillatelse til å felle ved eventuelle skader på husdyr i sommer. Vedtaket åpnet for at dyr som eventuelt gjensto på kvoten kunne felles på lisens i høst. Siden ingen dyr ble felt i sommer, er kvoten i lisensfellingen i regionen på tre bjørner.

I rovviltregion 5 (Hedmark) fastsatte rovviltnemnda 20. april 2020 en kvote på tre bjørner. Siden alle tre er felt, blir det ingen lisenskvote i høst.

Se kart over forvaltningsområder for bjørn

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra  21. august til 15. oktober. Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet. NB: BRUK AV FOTO MÅ AVKLARES MED FOTOGRAF.
Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober. Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet. NB: BRUK AV FOTO MÅ AVKLARES MED FOTOGRAF.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom