Samferdselsdepartementet

Bane NOR sin gjennomgang av konsekvensane av Condotte-konkursen er klar

Del

- Det er svært uheldig når det oppstår komplikasjonar i store og viktige utbyggingsprosjekt. Eg forventar god framdrift og god styring av alle samferdselsprosjekt der staten løyver midlar. Uventa omstende kan likevel oppstå i enkelte prosjekt. Bane NOR har i dag offentleggjort at dei, til tross for at de har arbeidd på spreng for å halde opphaveleg plan, tilrår eitt år lengre utbyggingstid og auka kostnadsramme som følgje av konkursen til entreprenøren Condotte. Eg tek styret si avgjerd til etterretning, men har behov for supplerande informasjon frå Jernbanedirektoratet før eg tek stilling til saka og legg ho fram for Stortinget, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet blei torsdag 17. januar informert av Bane NOR om at administrasjonen ville tilrå styret i føretaket å stille seg bak ein førespurnad til Jernbanedirektoratet om eitt år lengre utbyggingstid samt ei større auking i styrings- og kostnadsramma.

For å forsikre seg om at Bane NORs styre tok handsaminga av saken på største alvor, fann samferdselsministeren det riktig å ha eit møte med Bane NORs styreleiar måndag 21. januar. I går, onsdag 23. januar, fatta altså styret i Bane NOR vedtak om å sende Jernbanedirektoratet endringsmelding med forslag om å utsette tidspunktet for når ein tek Follobanen i bruk med eit år til desember 2022, og om auka styrings- og kostnadsramme.

- Follobanen er eit svært viktig prosjekt for togpassasjerane på Austlandet. Når banen står ferdig, vert reisetida mellom Oslo S og Ski halvert og det blir betre kapasitet på Østfoldbanen. Det er svært leit for alle dei som gleder seg til ein ny reisekvardag dersom opninga blir utsett med så mykje som eitt år, seier Dale.

Jernbanedirektoratet vil som oppdragsgivar for Bane NOR handsame førespurnaden frå Bane NOR om utsetting og auka kostnads- og styringsrammer i første omgang.

- Eg vil be Jernbanedirektoratet i si handsaming av saken om å forsikre seg om at alle relevante handlingsalternativ for å unngå og minimere negative konsekvensar vert vurdert, både for Follobaneprosjektet isolert og for andre jernbaneprosjekter, samt dei reisande. Når dette er gjort, vert saken lagt fram for Samferdselsdepartementet, seier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet vil så gjere ei vurdering av mellom anna dei budsjettmessige konsekvensane, og deretter raskast mogleg og på egna måte komme tilbake til Stortinget.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom