Samferdselsdepartementet

Avisomdeling kvar dag over heile landet også dei neste åra

Del

- Det blir mogleg å få ferske aviser i postkassa frå måndag til laurdag over heile landet også etter at Posten byrjar å levere post annankvar dag frå 1. juli i år. Konkurransen om levering av abonnementsaviser i område utan eigne avisbodnett har resultert i ein pris som gjer det mogleg å oppretthalde dagens leveringsfrekvens dei neste åra, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Samferdselsdepartementet.
Foto: Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet har kunngjort vinnarar av konkurransen om å levere abonnementsaviser i område utan eigne kommersielle avisbodnett.

Selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS er valt til å omdele aviser på laurdagar, medan Posten Norge AS er valt til leverandør av såkalla motsyklisk distribusjon på vekedagar. Motsyklisk inneber levering av abonnementaviser på dei vekedagene som ikkje posten blir levert. Frå 1. juli i år blir omdelingsfrekvensen for post halvert frå fem dagar i veka til annankvar dag, det vil seie tre dagar den eine veka og to dagar den neste.

Konkurranse verkar
I gjennomføringa av konkurransen har Samferdselsdepartementet følgt opp behandlinga i Stortinget av forslaget frå regjeringa til ny postlov, som blei lagt fram i april i fjor. I behandlinga i juni 2019 gjekk Stortinget inn for at Samferdselsdepartementet kan innføre distribusjon av aviser på dei dagane Posten ikkje skal levere post innafor ei totalramme på 255 millionar kroner per år for distribusjon. Resultatet av konkurransen blei eit årleg vederlag på i alt 165 millionar kroner – altså ein vesentleg lågare pris.
 
- Abonnentane vil få avisene sine akkurat som i dag, samstundes som staten kjøper avisomdeling rimeligare enn vi la til grunn då konkurransen blei utlyst. Konkurransen har altså vore bra for både avisabonnentane i distrikta og skattebetalarane. Dette viser at konkurranse verkar, seier samferdselsministeren.

Kontraktane varar fram til juni 2022 – med moglegheit for forlenging
Kontraktane vil gjelde frå 1. juli 2020 for distribusjon på vekedagar og frå 16. januar 2021 for laurdagsdistribusjon. Kontraktane med både Aktiv Norgesdistribusjon og Posten Norge varar ut juni 2022, med moglegheit for opp til to års forlenging.

Grunnen til at avtalen for laurdagsomdeling først trer i kraft til neste år, er at Samferdselsdepartementet har avtale med Easy2You om distribusjon av laurdagsaviser fram til 15. januar 2021.

Samferdselsdepartementet fekk inn førespurnad om å prekvalifesere tre selskap til konkurransen: Easy2You – Logistikk og Transport AS, Posten Norge AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS. Alle tre selskapa var kvalifisert og blei invitert til å gi tilbod.

Karenstida på tildelinga er 10 dagar etter kunngjering av vinnande leverandørar.

Overgangsordning i periode med digital omstilling
Det statlege kjøpet av avisomdeling i område utan eigne avisbodnett er ei overgangsordning. Medan papiravisopplaget fell, er det stadig fleire som les nyhende på digitale plattformer. Etter forslag frå regjeringa har Stortinget løyvd midlar til digital omstilling i avisbransjen, slik at redaksjonane – ikkje minst lokalavisene – skal stå betre rusta den dagen staten ikkje lenger kjøper avisomdeling i område utan eigne avisbodnett. Medietilsynet administrerer ordninga med tilskot til omstilling.      

Det statlege kjøpet av avisomdeling kjem til å dekkje om lag 15 prosent av papiravisopplaget i abonnement. Dei restarande abonnementsavisene blir levert ut av kommersielle avisbodselskap. 

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet.
Foto: Samferdselsdepartementet.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Lytter til lokale politikere om Ryfast14.2.2020 12:39:43 CETPressemelding

Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.

Viken trakk E18-garanti: – Skaper usikkerhet13.2.2020 18:00:09 CETPressemelding

Viken fylkeskommune trakk i dag lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta: – Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom