Samferdselsdepartementet

Avisomdeling kvar dag over heile landet også dei neste åra

Del

- Det blir mogleg å få ferske aviser i postkassa frå måndag til laurdag over heile landet også etter at Posten byrjar å levere post annankvar dag frå 1. juli i år. Konkurransen om levering av abonnementsaviser i område utan eigne avisbodnett har resultert i ein pris som gjer det mogleg å oppretthalde dagens leveringsfrekvens dei neste åra, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Samferdselsdepartementet.
Foto: Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet har kunngjort vinnarar av konkurransen om å levere abonnementsaviser i område utan eigne kommersielle avisbodnett.

Selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS er valt til å omdele aviser på laurdagar, medan Posten Norge AS er valt til leverandør av såkalla motsyklisk distribusjon på vekedagar. Motsyklisk inneber levering av abonnementaviser på dei vekedagene som ikkje posten blir levert. Frå 1. juli i år blir omdelingsfrekvensen for post halvert frå fem dagar i veka til annankvar dag, det vil seie tre dagar den eine veka og to dagar den neste.

Konkurranse verkar
I gjennomføringa av konkurransen har Samferdselsdepartementet følgt opp behandlinga i Stortinget av forslaget frå regjeringa til ny postlov, som blei lagt fram i april i fjor. I behandlinga i juni 2019 gjekk Stortinget inn for at Samferdselsdepartementet kan innføre distribusjon av aviser på dei dagane Posten ikkje skal levere post innafor ei totalramme på 255 millionar kroner per år for distribusjon. Resultatet av konkurransen blei eit årleg vederlag på i alt 165 millionar kroner – altså ein vesentleg lågare pris.
 
- Abonnentane vil få avisene sine akkurat som i dag, samstundes som staten kjøper avisomdeling rimeligare enn vi la til grunn då konkurransen blei utlyst. Konkurransen har altså vore bra for både avisabonnentane i distrikta og skattebetalarane. Dette viser at konkurranse verkar, seier samferdselsministeren.

Kontraktane varar fram til juni 2022 – med moglegheit for forlenging
Kontraktane vil gjelde frå 1. juli 2020 for distribusjon på vekedagar og frå 16. januar 2021 for laurdagsdistribusjon. Kontraktane med både Aktiv Norgesdistribusjon og Posten Norge varar ut juni 2022, med moglegheit for opp til to års forlenging.

Grunnen til at avtalen for laurdagsomdeling først trer i kraft til neste år, er at Samferdselsdepartementet har avtale med Easy2You om distribusjon av laurdagsaviser fram til 15. januar 2021.

Samferdselsdepartementet fekk inn førespurnad om å prekvalifesere tre selskap til konkurransen: Easy2You – Logistikk og Transport AS, Posten Norge AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS. Alle tre selskapa var kvalifisert og blei invitert til å gi tilbod.

Karenstida på tildelinga er 10 dagar etter kunngjering av vinnande leverandørar.

Overgangsordning i periode med digital omstilling
Det statlege kjøpet av avisomdeling i område utan eigne avisbodnett er ei overgangsordning. Medan papiravisopplaget fell, er det stadig fleire som les nyhende på digitale plattformer. Etter forslag frå regjeringa har Stortinget løyvd midlar til digital omstilling i avisbransjen, slik at redaksjonane – ikkje minst lokalavisene – skal stå betre rusta den dagen staten ikkje lenger kjøper avisomdeling i område utan eigne avisbodnett. Medietilsynet administrerer ordninga med tilskot til omstilling.      

Det statlege kjøpet av avisomdeling kjem til å dekkje om lag 15 prosent av papiravisopplaget i abonnement. Dei restarande abonnementsavisene blir levert ut av kommersielle avisbodselskap. 

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet.
Foto: Samferdselsdepartementet.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statlig ordning for tilrettelagt transport: 284 millioner kroner fordelt for 20206.4.2020 11:20:37 CESTPressemelding

- Det er positivt at tog, busser, ferjer andre transportmidler blir stadig bedre tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne. Likevel er det ikke slik at alle rullestolbrukere, blinde eller svaksynte kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Vi må sikre slike brukere et offentlig transporttilbud, slik at de har mulighet til å delta i samfunnet. Alle skal med, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronaloven: Sjåfører får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel – og det blir mulig å bruke skiltgjenkjenning for å sikre betaling på ferjer4.4.2020 12:48:51 CESTPressemelding

– Vi må sikre at vi har nok tilgjengelige sjåfører, og sørge for at persontransporten ikke stopper opp. Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden. For dem utsetter vi nå fristen for fornyelse av denne. Samtidig gjør vi det mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser etterskuddsvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud3.4.2020 11:58:31 CESTPressemelding

- Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 550 millioner kroner ekstra som skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom