Petoro AS

Årsresultat Petoro/SDØE - Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten

Del

Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er en nedgang på 37 milliarder fra 2019. Hovedårsaken er kraftig prisfall på olje og gass grunnet covid-19. - I et svært spesielt år preget av nedstengning og sterke mobilitetsbegrensninger, viser SDØE-porteføljen sin styrke. Dette bidrar til store inntekter og understreker hvor viktig vår industri er for samfunnet, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.

- Det er høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, og Snorre Videreutvikling er et godt eksempel. Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt, og Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund.
- Det er høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, og Snorre Videreutvikling er et godt eksempel. Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt, og Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund.

Fremleggelsen av årsresultatet streames direkte på Petoro sine nettsider 9.3 kl. 10:00.

Selv om 2020 ble et unntaksår preget av stort fall i etterspørselen, ble året sett under ett bedre enn forventet for norsk olje- og gassindustri. Produksjonsreguleringer bidro til å stabilisere det globale markedet, samtidig som regjeringens krisepakker sørget for å opprettholde aktivitet og fortsatt verdiskapning. Mens investeringene i resten av verden gikk ned, økte investeringene på norsk sokkel med 2 % til 150 milliarder kroner sammenlignet med 2019.

Høyt aktivitetsnivå
Det er i dag et stort antall prosjekter og et høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, både nye utbygginger og videreutvikling samt prosjekter som skal bidra til å redusere klimagassutslipp.

Snorre Videreutvikling er et godt eksempel for å få økt oljeutvinningen fra et av de viktige, modne feltene i SDØE-porteføljen. - Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt. Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, og for oss var det en stor milepæl da feltet kunne starte opp produksjonen 12. desember i fjor.

Det enorme Johan Sverdrup-feltet har i 2020 hatt sitt første fulle produksjonsår. Feltet er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel og startet produksjonen i oktober 2019. Produksjonen fra feltet har vært god og stabil fra første dag og produksjonskapasiteten ble i januar 2021 oppjustert for tredje gang til 535.000 fat per dag. Dette er over 100.000 fat mer enn det som ble anslått ved oppstart. – For Petoro utgjør Sverdrup-feltet nå 20 % av den totale væskeproduksjonen fra vår portefølje. Samtidig ble fase 1 av feltet nylig nedbetalt, kun 16 måneder etter oppstart. Dette kombinert med svært lave CO2-utslipp fra produksjonen, er feltet et godt eksempel på en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling på norsk sokkel, sier Morisbak Lund. I 2020 var utslippene per fat produsert Johan Sverdrup-olje under 0,2 kg CO2, eller vel 1 % av det globale gjennomsnittet.

Skal petroleumsbransjen være konkurransedyktig på lang sikt, må også CO2-avtrykket fra alle deler av verdikjeden reduseres. Petoro er deltaker i flere prosjekter for elektrifisering av felt på norsk sokkel og arbeider her med et bredt spekter av klimaeffektive løsninger. – For å sikre langsiktig konkurransekraft mener vi det er viktig å investere i nullutslippsløsninger i produksjonsleddet. Vi har en klar forventning om at kostnader knyttet til utslipp av CO2 vil øke, et virkemiddel som historisk har vist seg å være svært effektivt. I vår portefølje er det flere felt med lang produksjonsprofil, noen helt fram til 2070, noe som understreker det langsiktige perspektivet i vårt arbeid. Målet er å sikre verdiskapingen og øke utvinningsgraden samtidig som norsk sokkel er verdensledende på lave CO2-utslipp, sier Morisbak Lund.

Petoro var i 2020 deltaker i 12 påbegynte letebrønner, hvorav ni var undersøkelsesbrønner som resulterte i to mindre funn, oljefunnet Lomre nær Vigdis-feltet, og olje- og gassfunnet Swisher nær Fram-feltet. Begge funnene antas å kunne være økonomisk drivverdige da de kan knyttes opp til eksisterende infrastruktur. – Nylig ble det også annonsert et mellomstort funn i Røver-nord nær Troll-feltet. Dette viser at det etter 50 år med leteboring fortsatt finnes flere uoppdagede ressurser på norsk sokkel. Tilgang på attraktive leteareal er viktig for å opprettholde attraktiviteten til norsk sokkel, sier Morisbak Lund.

HMS-resultater må bedres
Petoro hadde en alvorlig hendelsesfrekvens i porteføljen på 0,9, omtrent på samme nivå som i 2019, og hvor fallende gjenstander fortsatt dominerer statistikken. Disse resultatene er ikke gode nok, og den svært alvorlige brannen på Melkøya i september viste med tydelighet risikoen som er forbundet med vår virksomhet.

Unntaksåret 2020 førte også til at planlagte vedlikeholdsaktiviteter ikke ble gjennomført. Vi vil fremover ha ekstra oppmerksomhet på at etterslepet som bygget seg opp gjennom året blir tatt igjen.

Økonomiske resultater
Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er 37 milliarder kroner mindre enn året før. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere priser på grunn av kraftig nedgang i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien.

Total produksjon var 988 000 fat oljeekvivalenter per dag (boed), en oppgang på 24 000 boed sammenlignet med forrige år.

Væskeproduksjonen var 374 000 boed, 24 000 boed høyere enn forrige år. Økningen skyldes oppstarten av Johan Sverdrup i slutten av 2019. Eksklusiv produksjonen fra Johan Sverdrup falt produksjonen med 51 000 boed, i hovedsak som følge av naturlig produksjonsfall på flere felt samt redusert produksjon for de feltene som ble omfattet av regjeringens reviderte produksjonstillatelser. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 40 mot 65 USD per fat forrige år. Prisfallet i USD ble motvirket av svekket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 376 mot 572 NOK per fat forrige år.

Gassproduksjonen var på 98 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er på nivå med forrige år. Troll hadde et høyere gassuttak enn i 2019 på grunn av prisoptimalisering, men dette ble utlignet av lavere produksjon fra særlig Snøhvit som følge av brannen i slutten av september, og fra Åsgard. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 1,25 mot 1,92 NOK per Sm3 forrige år.

Investeringene i SDØE-porteføljen økte med om lag 1 milliard i forhold til 2019 og skyldtes i hovedsak økt boreaktivitet på flere felt. Utbyggingsinvesteringene er noe redusert som følge av ferdigstillelsen av Johan Sverdrup fase 1 som nå er i drift.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Det er høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, og Snorre Videreutvikling er et godt eksempel. Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt, og Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund.
- Det er høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, og Snorre Videreutvikling er et godt eksempel. Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt, og Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg saker fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Petoro AS

Resultat 3. kvartal SDØE - Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå30.10.2020 10:00:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 45 milliarder kroner per tredje kvartal. Dette er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i 2019. Kontantstrømmen for tredje kvartal var på 12 milliarder, dette gir en bedring i kontantstrømmen på fem milliarder sammenlignet med andre kvartal. Økningen skyldes en midlertidig lettelse av smitteverntiltakene globalt som førte til etterspørselsvekst og en økning i prisene på olje- og gass.

Resultat 2. kvartal SDØE - Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal5.8.2020 10:00:00 CEST | Pressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 34 milliarder kroner per første halvår 2020. Dette er en nedgang på 43 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Som tidligere varslet er kontantstrømmen for andre kvartal kraftig redusert og endte på 7 milliarder kroner, den laveste siden opprettelsen av Petoro i 2001. Fallet i prisene på olje og gass skyldes først og fremst en sterk reduksjon i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien og de betydelige konsekvensene dette har fått for verdensøkonomien.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom