Mattilsynet

Anbefaler ikke statlig felling på Hardangervidda i vinter

Del

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i dag overlevert anbefalingen om hva som bør skje videre i bekjempelsen av skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda. Etter en samlet vurdering mener direktoratene det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av villrein vinteren 2022.

På den ene siden er det svært bekymringsverdig at oppdaterte estimater fra Veterinærinstituttet viser at det sannsynligvis er smittede villrein på Hardangervidda, og målene for bestandsreduksjon som ble satt for jakta 2021 er ikke nådd. På den annen side gjør naturgitte forhold og villreinbestandens kondisjon og adferd i beiteområdene det svært vanskelig å gjennomføre ekstraordinære uttak hvor det er hevet over tvil at den positive effekten oppveier de negative konsekvensene som følger med. Dette gjør bekjempingsarbeidet meget krevende.


– Voksen bukk representerer en særlig risiko for videre spredning innad i bestanden, og et ekstraordinært uttak av flest mulig bukker over 3,5 år i vinter vil kunne bidra til å redusere risikoen for at vi mister kontroll i tidlig fase av sykdomsutviklingen.Imidlertid vil det være svært krevende å lykkes med et målrettet uttak. Anbefalingen vår er basert på en helhetlig vurdering av estimert antall smittede dyr, fellingsstall, prøveanalyser, innspill fra lokale parter og råd fra fagmiljøene.  Hensynet til framtidig forvaltning og behovet for godt samarbeid med lokale krefter i det videre arbeidet er også tillagt stor vekt i denne anbefalingen, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartement ga Mattilsynet og Miljødirektoratet i oppgave å vurdere nødvendigheten av et eventuelt ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda etter den ordinære jakta.

Etter å ha vurdert fellingstallene fra jakta, resultater fra strukturtellingen og prøvesvar, og i tett dialog med lokale parter, er anbefalingen nå overlevert. 

 – Samarbeid med lokal forvaltning og jegere er svært viktig for den langsiktige forvaltningen av villreinbestanden på Hardangervidda, også i en sykdomsbekjempelsessituasjon. Den lokale villreinforvaltningen, i samarbeid med jegerne, har vist stor vilje og evne til å tilpasse seg, og vi har langt på vei lykkes med å redusere andelen eldre bukk i bestanden på Hardangervidda gjennom jakt. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Saken skal behandles av departementene, og Mattilsynet og Miljødirektoratet avventer nå den politiske beslutningen.

Ønsker arbeidsgruppe for videre forvaltning 

Anbefalingen er svar på den tredje  av fire bestillinger fra departementene. Notatet inneholder svar på:

  1. beskrivelse av tiltak for å effektivisere ordinær jakt
  2. forberedelser til et eventuelt ekstraordinært uttak
  3. faglig vurdering av behovet for ekstraordinært uttak
  4. faglig vurdering av videre forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda

Når det kommer til videre forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda, ønsker direktoratene en dialogprosess med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med lokale aktører, tilsvarende som for arbeidet med reetableringen av villrein i Nordfjella sone 1. Denne arbeidsformen er godt mottatt lokalt, og er også ønsket av villreinforvaltningen på Hardangervidda.

Hele notatet kan leses her:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/notat_fra_miljodirektoratet_og_mattilsynet__svar_paa_oppdrag_fra_kld_og_lmd_om_hardangervidda_nov_2021pdf.44941

Overrekkelsen av anbefalingen kan følges tirsdag 23.11, klokken 1700 her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rapport-om-CWD-pa-hardangervidda/id2888984/

Kontaktinformasjon:

Miljødirektoratets pressevakt: 401 03 800, E-post: presse@miljodir.no

Mattilsynets pressevakt: 469 12 910, E-post: pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom