KS

Akson er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Del

Det er behov for Akson og det vil gi en samlet samfunnsøkonomisk nytte. Det bekreftes i en ekstern kvalitetssikring. Samtidig påpekes forbedringsområder innen samhandling og styring som i stor grad sammenfaller med det KS og kommuner har påpekt.

- Dagens situasjon kan ikke fortsette. Det går utover pasientene og gjør hverdagen til helsepersonell krevende. Derfor er jeg glad for at Akson som helhet blir vurdert som samfunnsøkonomisk nyttig og at tiltaket må videreføres. Det er positivt at rapporten konkluderer med at arkitekturen legger til rette for innovasjon og tjenesteutvikling. Åpen og fleksibel arkitektur som kan utvikles over tid, og som åpner for næringsutvikling og konkurranse, er noe KS og kommunene er svært opptatt av, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Akson handler om å etablere en felles kommunal journal og helhetlig samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sykehus og aktører som disse samhandler med. Direktoratet for e-helse har i et styringsdokument beskrevet hvordan tiltaket kan gjennomføres og det er denne rapporten som nylig er evaluert av Holte Consulting.

Bekrefter det KS har påpekt
Rapporten etterspør tilstrekkelig trygghet for at målene kan nås. Den peker på manglende forpliktelse og liten grad av samhandling og nasjonal styring.

- KS og kommunene har hele veien vært tydelige på at en nasjonal tjenesteleverandør med staten som majoritetseier er en bedre løsning enn etablering av to selskap og to program. I tillegg har vi påpekt at ambisjonsnivået for samhandling er for lavt. Vi har over lengre tid etterlyst behovet for et veikart for det videre arbeidet, noe som nå bekreftes i rapporten. Nå vil vi gå grundig gjennom rapporten å se på hvordan vi kan bruke rådene som gis i den videre prosessen. De neste månedene blir viktige for å finne svar på disse spørsmålene, sier Gram.

Utredningsarbeid alt i gang
Da forprosjektet ble behandlet i Nasjonalt e-helsestyre påpekte kommunal sektors representanter i en egen uttalelse en rekke forhold det måtte jobbes videre med. Det er derfor allerede igangsatt et utredningsarbeid i samarbeid mellom HOD, KS og foregangskommunene som skal se nærmere på styring, organisering og finansiering. Denne prosessen er det vist til i intensjonsavtalene og underliggende materiale som understreker at viktige avklaringer gjenstår.

- Vi er opptatt av å sikre et godt beslutningsgrunnlag før kommunene kan ta endelig stilling til videre veivalg og forpliktelser. KS mener at tiltaket må baseres på frivillighet, og at stegvis tilnærming og tydelig strategi for etablering av selskap må legges til grunn i det videre arbeidet, sier Gram.

KS er opptatt av å skille mellom det å styre en tjenesteleverandør som virksomhet, og ivareta i eierstyringslinjen, og det å skulle ivareta behovene i leveransene. KS mener behovene må ivaretas av kommunene som er kunder av selskapet, enten tjenesteleverandøren er eiet av staten, kommunene eller er et felles eiet selskap.

- KS og deltakende kommuner har hele tiden understreket viktigheten av helhetlig styring og at det etableres en gjensidig forpliktende samstyringsmodell. Vi støtter også at det prioriteres å lage et nasjonalt veikart i 2020. KS er også enig i å forsere samhandlingsløsningene og at forprosjekt for steg to av samhandlingen settes i gang allerede i 2020, sier Gram.

Bilder

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom