Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Statnett får tillatelse til endringer for ny kraftledning mellom Åfjord og Snilldal, men avslag på ekspropriasjonssøknad

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett konsesjon til enkelte mindre endringer for ny 420 kV kraftledning mellom Åfjord og Snilldal i Trøndelag. Samtidig avslås søknaden om ekspropriasjonstillatelse for anlegget. Begrunnelsen for avslaget er hensyn til reindriften på Fosen.

Foto: Herman Dreyer/NVE

Utgangspunktet for saken er at Statnett har gyldig konsesjon for kraftledningen, men mangler ekspropriasjonstillatelse. 

Statnett fikk i 2013 konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge og drive en ny 420 kV kraftledning mellom Åfjord og Snilldal i Åfjord. Kraftledningen berører kommunene Indre Fosen og Orkland i Trøndelag fylke. For at ekspropriasjonstillatelsen skal være gyldig må Statnett begjære skjønn innen ett år etter at tillatelsen ble gitt, jf. oreigningslova § 16. Dette gjorde ikke Statnett, og ekspropriasjonstillatelsen falt derfor bort.  

Statnett har derfor søkt om ny ekspropriasjonstillatelse, og samtidig noen mindre endringer i konsesjonen.  

Samlet belastning for reindrift veier tungt 

Statnett har søkt om endringer som innebærer mindre justeringer av traseen, og en justert løsning for muffestasjonene på begge sidene av Trondheimsfjorden. 

– NVE mener at endringene som nå får konsesjon vil forbedre prosjektet. Vi har gjort en vurdering av hvilke virkninger det vil gi, og mener det er en bedre løsning, sier Ingrid Myrtveit, seksjonssjef i NVE. 

Samtidig har NVE gjort en ny vurdering av Statnetts søknad om ekspropriasjonstillatelse.  

– Vi avslår søknaden om ekspropriasjonstillatelse med utgangspunkt i NVEs juridiske handlingsrom. Bakgrunnen for avslaget er den samlede belastningen for reindrifta og knapphet på arealer. Normalt sett har ikke kraftledninger i seg selv store virkninger for reindrift. Men i dette tilfellet kan vi ikke utelukke at kraftledningen, sammen med eksisterende inngrep i området, kan få slike konsekvenser, sier Myrtveit. 

Konsekvensen av avslaget er at Statnett bør gå i dialog med Sør-Fosen sijte for å finne løsninger som kan redusere virkningene for reindriften. Dersom Statnett inngår en avtale med reindriften, kan ledningen bygges i medhold av konsesjonen. 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye