Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

- NTP trenger forutsigbarhet og forpliktelse

Del

Et samlet Storting har gitt grønt lys for omfattede og forpliktende langtidsplaner for forsvar og politi. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) mener det også er et sterkt behov for en tilsvarende forpliktelse i forhold til Nasjonal transportplan (NTP), som nettopp skal sikre en trygg og effektiv veitransport for alle veibrukere. Også forsvar og politi.

- Vår tid preget av uro og usikkerhet, og vi ser nå at Stortinget samler seg rundt sikkerhetspolitikken.  Investeringene i Forsvaret i årene som kommer vil være enorme og langsiktige, og at Da er det viktig at politikerne også husker på at det norske veinettet er kritisk viktig for vårt samfunn. Alle samfunnsfunksjoner skal fungere best mulig – også på veien. Derfor trenger også NTP en langt større grad av forpliktelse og forutsigbarhet enn det planen i dagens form gir, sier fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i OFV.

Han mener det blir et problem når det kan se ut som langtidsplaner graderes i viktighet og blir gjenstand for ulikt politisk flertall.
- I transportsektoren er det store og langsiktige investeringer som skal gjøres. Landet skal fortsatt bygges, mobiliteten skal sikres og vi skal bli flinkere til å ivareta naturen på en bedre måte. Da må de som skal sikre at dette skjer, i langt større grad å ha forutsigbarhet og forpliktelse enn det man har i dagens NTP.  

Finansieringen er høyst usikker
Opposisjonen i Stortinget har ved behandlingen av NTP for perioden 2025-2036 samlet seg om en rekke prosjekter som bør gjennomføres og startes opp raskere enn det regjeringen selv la opp til.

- Men så lenge finansieringen ikke er tydelig avklart, sitter både sektoren og samfunnet igjen med usikkerhet om hva som vil bli realisert. Det er ingen tjent med, sier Knutsen, og viser til at det er ikke enighet om noen økt økonomisk ramme totalt sett. Han peker også på at det i alle fall frem til statsbudsjettet for 2026, fortsatt vil være SV regjeringen skal forhandle med. I tillegg har de ikke lik inndekning og prioritering i sine forslag som for eksempel Høyre eller Rødt har.

Trenger målestokkonkurranse i jernbanesektoren
OFV mener det i denne sammenheng er viktig å understreke at veisektoren i de senere årene har lyktes godt med å få mer ut av hver krone investert.

- Det samme kan neppe sies om jernbanen. Behovet vokser og vokser, til tross for milliardinvesteringer de senere årene. Politikerne bør nå sette foten ned og se på sterkere virkemidler for å få til en målestokk-konkurranse også her. Vi har sett det virker, sier Rikard Gaarder Knutsen.

Ta tak i forfallet
OFV ser nødvendighetene av at planer både skal og bør endres hvis forutsetningene endrer seg betraktelig. Samtidig er man opptatt av at NTP, som et viktig langtidsplan-dokument, må få en betydelig sterkere status.

- Planen må også i mye større grad fange opp, avsette midler og iverksette konkrete tiltak i den sentrale delen av fylkesveinettet som lider under sterkt forfall. Transportsektoren har en helt sentral rolle i å ivareta beredskapen vår, sier fagsjef i OFV, Siri Hov Eggen, og viser til hvordan uværet «Hans» og en tøff og snørik vinter for alvor har vist hvor betydelige sårbarhetene egentlig er. 

- Investeringer i transportsektoren er store og omfattende. Planleggingstiden er lang, og en rekke arealer båndlegges ofte over mange år. Det er mange berørte parter som har behov for en større grad av forutsigbarhet enn det den Nasjonale transportplanen nå bidrar til, sier hun, og oppsummer usikkerheten og manglende forutsigbarhet slik: 

- Nå vil tiden nå vise hvilke av prosjektene det er skapt flertall for blant opposisjonen, som faktisk blir realisert. Denne usikkerheten burde samfunnet spares for, det vil Norge tjene på.

OFV understreker viktigheten av at Høyre, FrP og Venstre har samlet seg om dette i merknadene til meldingen, noe OFV har etterlyst lenge:

«Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre påpeker at fylkesveinettet har et enormt vedlikeholdsetterslep, som blant annet fører til dårligere trafikksikkerhet og fremkommelighet for de reisende. Disse medlemmer mener fylkesveinettet må styrkes gjennom en statlig tilskuddsordning der midlene øremerkes fylkesveiene. Ordningen må legge til grunn at fylkene skal velge ut veier ut fra to kriterier: forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og viktige nærings- og beredskapsveier. Prosjekter for vedlikehold, fornying og utbedring skal prioriteres innenfor dette. Satsingen på fylkesveinettet er viktig for videre utvikling av distriktene.»

Dette er man enige om i Nasjonal Transportplan for 2025-36:

Opposisjonen på Stortinget har samlet seg om å finne plass til følgende prosjekter i planen.

 • Stortinget ber regjeringen sørge for at ladeinfrastrukturen på større ladeanlegg langs riksveiene tilrettelegger for at det er mulig å ivareta døgn- og hviletider uten å måtte bryte disse for å flytte bilen etter endt lading.

 

 • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å oppdage om et skred når veien, hindre at biler kjører inn i skredområdet og å detektere om det er biler eller mennesker inne i området, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte senest våren 2025.

 • Stortinget ber regjeringen framskynde rv. 15 Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger i Nasjonal transportplan 2025–2036 og sikre oppstart i første seksårsperiode.

 

 • Stortinget ber regjeringen ta rv. 19 Moss ut av ‘Utviklingsporteføljen’ og sikre oppstart på prosjektet i planperioden.

 • Stortinget ber regjeringen videreføre Ringeriksbanen og ny E16 Skaret–Hønefoss (FRE16) som et fellesprosjekt for å sikre den økonomiske nytten og bærekraften i prosjektet.

 • Stortinget ber regjeringen styrke finansieringen til fylkesvei med fokus på trafikksikkerhet, nærings- og beredskapsveier, og videreføre den øremerkete tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesvei.

 • Stortinget ber regjeringen sikre videre planlegging og oppstart av kapasitetsøkende tiltak for Trønderbanen som muliggjør to tog i timen mellom Trondheim og Steinkjer i løpet av planperioden.

 • Stortinget ber regjeringen starte opp prosjektet dobbeltspor Stokke–Torp–Sandefjord på Vestfoldbanen i første seksårsperiode.

 • Stortinget ber regjeringen framskynde det kapasitetsøkende arbeidet på Ofotbanen i Nasjonal transportplan 2025–2036, og sikre oppstart i planperioden.
 • Stortinget ber regjeringen evaluere de nye rutetidene på FOT-rutene og konsekvensene av halv pris på fullprisbillettene, og finne forbedrede løsninger innenfor anbudsperioden.

 • Stortinget ber regjeringen legge inn det statlige bidraget på 500 mill. kroner til Majorstuen stasjon i Nasjonal transportplan 2025–2036, i første seksårsperiode.

Kontakter

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Årlig prislapp for køen på E6 Nord: 1,25 milliarder kroner4.7.2024 08:48:54 CEST | Pressemelding

At folk stamper i bilkøer hver eneste dag, koster samfunnet dyrt. Oppdaterte beregninger Vista Analyse har gjort på oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser at daglige køer på E6 Nord koster samfunnet 1,25 milliarder kroner i året. I rapporten er seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo analysert, og etter E-18 i Vestover, som har det høyeste samfunnsøkonomiske tapet, kommer E6 Nord.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye