Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Når langtidsplaner får ulik betydning

Del

Nylig samlet Stortinget seg om en historisk langtidsplan for Forsvaret Samtidig er hele Stortinget enige i at det skal utarbeides en langtidsplan for Politiet. I transportsektoren har vi i mange år hatt en langtidsplan, Nasjonal transportplan (NTP), men hvilken forutsigbarhet gir den egentlig?

Illustrasjonfoto
Illustrasjonfoto OFV

I en tid preget av usikkerhet og behov for samling og klare beskjeder, er det nødvendig at Stortinget samler seg rundt sikkerhetspolitikken. Dette fordi investeringene som kreves er enorme og langsiktige. Planlagte investeringer må blant annet tåle vekslende Stortingsflertall og en form for forutsigbarhet.

 I transportsektoren skal mange store og langsiktige investeringer gjøres fremover. Landet skal fortsatt bygges, mobiliteten skal sikres og vi skal bli flinkere til å ivareta naturen på en bedre måte. Da er det et problem når ny NTP graderes i viktighet, og blir gjenstand for ulikt politisk flertall.

Finansieringen er høyst usikker
Opposisjonen i Stortinget har ved behandlingen av NTP for perioden 2025-2036 samlet seg om en rekke prosjekter som bør gjennomføres og startes opp raskere enn det regjeringen selv legger opp til. Men hvilken forutsigbarhet sitter sektoren og samfunnet igjen med når det nå blir fullstendig usikkert hvordan disse skal finansieres? Det er ikke enighet om noen økt økonomisk ramme totalt sett, og i hvert fall frem til statsbudsjettet for 2026, er det fortsatt SV regjeringen skal forhandle med. De har ikke lik inndekning og prioritering i sine forslag som for eksempel Høyre eller Rødt har.

Trenger målestokkonkurranse i jernbanesektoren
Veisektoren har de senere årene lyktes godt med å få mer ut av hver krone investert. Det samme kan neppe sies om jernbanen. Behovet vokser og vokser, til tross for milliardinvesteringer de senere årene. Politikerne bør nå sette foten i bakken og se på sterkere virkemidler for å få til en målestokk-konkurranse også her. Vi har sett det før, og det virker.

Ta tak i forfallet
Planer både skal og bør endres hvis forutsetningene endrer seg betraktelig. Men NTP, som en viktig langtidsplan, må få et betydelig sterkere status. OFV mener at planen må  i mye større grad fange opp, avsette midler og iverksette konkrete tiltak i den sentrale delen av fylkesveinettet som lider under sterkt forfall. Stortinget peker i sin behandling av NTP at flere alvorlige ulykker kommer av dårlig standard på veiene. Men å sikre vedlikeholdsetterslepet særlig på fylkesveier gjøres det ingen ting med utover å peke på fylkeskommunene. Transportsektoren har en helt sentral rolle i å ivareta beredskapen vår. Uværet «Hans» og en tøff og snørik vinter har for alvor vist hvor store sårbarhetene egentlig er.

Investeringer i transportsektoren er store og omfattende. Planleggingstiden er lang og en rekke arealer båndlegges ofte over mange år. Det er mange berørte parter som har behov for en større grad av forutsigbarhet enn det den Nasjonale transportplanen nå bidrar til.

Tiden vil vise hvilke av prosjektene det er skapt flertall for blant opposisjon som faktisk blir realisert.

Siri Hov Eggen – Fagsjef OFV

Rikard G. Knutsen – Fagsjef OFV

Kontakter

Bilder

Rikard G. Knutsen
Rikard G. Knutsen
Last ned bilde
Siri Hov Eggen
Siri Hov Eggen
Last ned bilde

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Årlig prislapp for køen på E6 Nord: 1,25 milliarder kroner4.7.2024 08:48:54 CEST | Pressemelding

At folk stamper i bilkøer hver eneste dag, koster samfunnet dyrt. Oppdaterte beregninger Vista Analyse har gjort på oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser at daglige køer på E6 Nord koster samfunnet 1,25 milliarder kroner i året. I rapporten er seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo analysert, og etter E-18 i Vestover, som har det høyeste samfunnsøkonomiske tapet, kommer E6 Nord.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye