Nærings- og fiskeridepartementet

Rekordstort utbytte til felleskapet

Del

I dag ble Statens eierrapport 2023 lagt frem. Dette er selskaper som er viktig for verdiskapingen i landet og som også i år har bidratt med et rekordstort utbytte.

NFD / David Berg Tvetene

– Dette er penger som kommer fellesskapet vårt til gode. I årene som kommer må vi bygge opp forsvar og beredskap, og vi må styrke og utvikle viktige velferdstjenester som barnehage, skole og sykehus. Selskapene med statlig eierandel er noen av de største og viktigste selskapene vi har, og står for en betydelig del av verdiskapingen i landet. Dette skal vi ivareta på en profesjonell måte så de kan fortsette å bidra til velferdssamfunnet vårt, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

I dag er staten direkte eier i 69 selskaper som har til sammen over 336.449 ansatte. Dette er selskaper som leverer viktige varer og tjenester til innbyggerne innenfor blant annet energi, infrastruktur og helse. Utbytte i 2023 var på 122,7 milliarder kroner. Det er ny rekord.

Ved årsslutt hadde statens eierandeler i disse en samlet verdi på 1 375 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 1 450 milliarder kroner i 2022, men er likevel historisk høyt.   

Regjeringen følger opp eierskapsmeldingen

I 2022 la regjeringen frem Eierskapsmeldingen – Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap. I meldingen redegjør regjeringen for retningen i det statlige eierskapet og hva som er statens mål og forventninger.

– Statlig eierskap har vært en suksesshistorie for Norge. Det er viktig at staten er en profesjonell og forutsigbar eier med et langsiktig perspektiv. Vi går langt foran når det gjelder forventninger om blant annet lederlønn, klima, naturmangfold, arbeidsvilkår og åpenhet. For meg er det viktig å følge opp eierskapsmeldingen gjennom jevnlig dialog med selskapene, og aktivt utnytte handlingsrommet vi har, sier næringsminister Myrseth.

Eierrapporten viser en økning i andelen kvinnelige ledere

Eierrapporten viser at det har vært en økning i andelen kvinnelige ledere i selskapene hvor staten er eier de siste seks årene (2018 – 2023). Andelen kvinnelige administrerende direktører var ved utgangen av 2023 på 42 prosent. Dette er en sterk oppgang fra året før, hvor det var 33 prosent.

Til sammenligning var andelen kvinnelige administrerende direktører blant de 200 største selskapene i norsk næringsliv høsten 2022 bare 15,5 prosent, ifølge Core Topplederbarometer. 

– Det er bra og viktig at vi får flere kvinnelige ledere, men vi må også være åpne om at andelen kvinner i ledende stillinger i norsk næringsliv fremdeles er for lav. Så er det også viktig å si at mangfold er mer enn kjønn. Vi trenger mangfold i bakgrunn og erfaring, det bidrar til ulike perspektiver som gir selskaper et bredere grunnlag for å treffe gode beslutninger. Selskaper som evner å tiltrekke seg ansatte fra en bred del av befolkningen stiller også sterkere i kampen om de beste talentene, sier Myrseth.

Les Statens eierrapport for 2023

Statens eierrapport gir en samlet oversikt over nøkkeltall fra året som har gått, inkludert selskapenes måloppnåelse, og økonomiske utvikling, samt sentrale hendelser fra året.

Nøkkeltall fra Statens eierrapport 2023 (tall for 2022 i parentes)

  • Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor staten er direkte eier var 1 375 milliarder kroner per 31. desember 2023 (1 450 milliarder kroner).
  • Selskapene har til sammen 336 449 ansatte (332 821 ansatte).
  • Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning i 2023 på 6,8 prosent (41,8 prosent). På Oslo Børs var avkastningen 9,9 prosent.
  • Egenkapitalrentabiliteten til de unoterte selskapene i kategori 1 var på 15 prosent (17,9 prosent).
  • Utbytte til staten er foreløpig beregnet til 122,7 milliarder kroner (112,7 milliarder kroner).
  • For selskapene i kategori 2, de sektorpolitiske selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre, er statens mål som eier bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av det enkelte selskaps sektorpolitiske mål. For 2023 rapporterer 43 av 44 selskaper på sektorpolitisk måloppnåelse, og 36 av selskapene på effektiv drift, 4 flere enn i fjor.
  • Eierrapporten inneholder en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp. 62 av 66 selskaper rapporterer på klimagassutslippene sine. Det er to flere enn i fjor. Dette inkluderer Andøya Space, som gjennomgår tall for sine klimagassutslipp i 2023 nå. Disse blir lagt inn i eierrapporten i etterkant. 
  • Det totale utslippet for disse selskapene var på om lag 717 (729 rekalkulert) millioner tonn CO2-ekvivalenter.  Det er imidlertid usikkerhet knyttet til tallene, blant annet på grunn av dobbeltrapportering mellom olje- og gasselskapene.
  • Gjennomsnittlig andel kvinnelige eiervalgte styremedlemmer er på 46 prosent (47 prosent) og gjennomsnittlig andel kvinner totalt i styret (inkludert styremedlemmer valgt av og blant de ansatte) er på 46 prosent (45 prosent).
  • Andelen kvinnelige styreledere er på 36 prosent (42 prosent) og andelen kvinnelige administrerende direktører er på 42 prosent (33 prosent).

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye