Mattilsynet

Mattilsynet korrigerer budskap i saken om vold mot gris

Del

Flere medier refererer i dag til brev Mattilsynet har sendt til svinenæringen om vold mot gris. Deler av innholdet i brevene er feil. Dette beklager vi på det sterkeste.

Gjennom brevene kan det virke som det et er stort omfang av saker og en økning over tid. Det har vi ikke grunnlag for å si. Bakgrunnen for brevene er et fåtall, men alvorlige saker vi har avdekket ved slakteritilsyn. Mattilsynet ønsket å informere næringen om dette tidlig, men ser i ettertid at vi burde hatt en bedre dialog med næringen i forkant av et eventuelt brev.

I brevene kan det se ut som om Mattilsynet mener at de voldstilfellene vi har sett kan ha sammenheng med en spesifikk avlslinje (TN70). Det har vi ikke grunnlag for å si.

Mattilsynet har i dag hatt et dialogmøte med svinenæringen der vi har beklaget feilene og diskutert de forholdene vi omtalte i våre brev.

Alle involverte parter er enige i at de enkeltsakene det er snakk om er svært alvorlige og at det er nulltoleranse for vold mot dyr. Vi har et felles ønske om godt samarbeid mellom Mattilsynet og næringen i oppfølgingen av slike uakseptable enkeltsaker i fremtiden. Vi vil også gjennomgå våre interne rutiner, og i fortsettelsen ha jevnlig dialog med næringen om dyrevelferd, slik vi har på andre områder.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Vannverket i Båtsfjord, tingrettens dom og veien videre13.6.2024 18:25:35 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag besluttet å ikke anke Indre og Østre Finnmark tingretts dom 13. mai 2024, der staten ble holdt erstatningsansvarlig for utgifter på kr 506.462,- som Båtsfjord kommunes vannverk hadde etter at de i desember 2020 oppdaget fluorholdige stoffer i drikkevannet. Tingretten mente at Mattilsynet region Nord gikk for langt da de i januar 2021 ga uttrykk for at kommunen måtte advare borgerne mot å drikke vannet fra vannverket. Tingretten mente at det ikke var grunnlag for «pålegg om strakstiltak».

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye