Forsvaret

Kurs i traumatologi og krigskirurgi (KTK) for totalforsvaret.

Del

De fleste av skadepasientene i sivil sammenheng er utsatt for stumpt traume, mens penetrerende skader som man ofte ser i militær sammenheng, utgjør mindre enn 10% av tilfellene. Dette gjør at det praktiske erfaringsgrunnlaget med slike skader for traumeteamene ved norske sykehus er beskjedent.

Kirurger fra Hæren sin sanitets bataljon gjennomfører Live Tissue Trening under en øvelse i Finnmark i 2022.
Kirurger fra Hæren sin sanitets bataljon gjennomfører Live Tissue Trening under en øvelse i Finnmark i 2022. Frederik Ringnes/Forsvaret

Avansert skadebehandling i militær kontekst innebærer at behandlingsteamet må være forberedt på å behandle sjeldne, men svært utfordrende situasjoner på kritisk syke pasienter. I tillegg er sivilt helsevesen forventet å kunne håndtere pasienter som er skadet i strid og som evakueres fra en krigssone. For at man skal kunne håndtere til dels uventede og dramatiske prosedyrer, er man avhengig av praktisk kunnskap og samhandling.  

Forsvarets sanitet arrangerer kurs i traumatologi og krigskirurgi i starten av juni. Hensikten med kurset er å øke helsevesenets evne til å håndtere krevende situasjoner og skader i fred, krise og krig, i rammen av totalforsvaret. Kurset i traumatologi og krigskirurgi (KTK) er et kurs som gjennomføres årlig på Sessvollmoen leir i Ullensaker kommune. 

Målgruppen for kurset er leger og kirurger, Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere. Kurset er også for prehospital tjenester og sanitetspersonell fra Forsvaret og andre nød- og totalforsvarsetater. 

Kurset fokuserer på teamarbeid fra skadested og til livreddende kirurgisk behandling. 

Momenter som blir gjennomgått av alle deltakere er: 

 • Militær traumatologi, 

 • Ballistikk, 

 • Psykiske stressreaksjoner, 

 • Tactical Combat Casualty Care (TCCC), 

 • NATO Artikkel 5 scenarioer, 

 • Resuscitering med blod, 

 • Hemostatisk nødkirurgi, 

 • Damage Control for ortopediske skader (DCO), 

 • Traumeanestesi, mottak, initielt mottak av traumepasient, 

 • Masseskade og triage, 

 • Intensivbehandling, 

 • CBRNE, 

 • Hodeskader 

Forsvarets sanitet inviterer media til Sessvollmoen leir for å kunne være med å lage saker om kurset i traumatologi og krigskirurgi (KTK).

Oppmøte blir i vakten på Sessvolmoen leir torsdag 6. Juni 2024 klokken 08:30.  

Vi ber om påmelding med Navn, fødselsdato og redaksjon. Innen mandag 3. juni kl: 14:00 på mail: fsan.info@mil.no. Oppgi gjerne hvis dere har noen spesielle ønsker om dere vil følge den prehospitale delen eller hospitale delen av kurset. 

Ved spørsmål kan du sende mail til fsan.info@mil.no eller ring Frederik Ringnes på 95140655. 

En av modellene som benyttes under kurset er levende, anesteserte forsøksdyr, i det som angis som Live tissue training. Live Tissue Training gir realistisk og effektiv trening der andre modeller kommer til kort. Bruk av forsøksdyr er en godkjent aktivitet og følger gjeldende lover og forskrifter. For å gi et innblikk i regelverk, etikk og hvorfor vi trener på levende modeller er det obligatorisk med en etikkbrief. Denne vil bli holdt ved ankomst. 

Forsvarets sanitet: 

Forsvarets sanitet er en felles avdeling i Forsvaret som har ansvar for militær helse og helseberedskap. Avdelingen har også flere oppdrag innen kliniske tjenester som Forsvarets tannhelsetjeneste, Institutt for militær psykologi og stressmestring og flere. 

I Norge har vi et helsevesen som skal fungere både i fred med også krise og krig. Forsvarets sanitet har ansvar for utvikling og samarbeid innenfor militærhelse skal fungere sammen med totalforsvaret. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Veterinær Simen Toverud i Forsvarets sanitet
Veterinær Simen Toverud i Forsvarets sanitet
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

 1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
 2. Overvake og drive etterretning
 3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
 4. Samarbeide internasjonalt
 5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

Norsk brigader og lege valgt til lederverv i NATO21.6.2024 13:26:05 CEST | Pressemelding

Sanitetssjefen i Forsvaret, brigader Petter Iversen er valgt som påtroppende komiteleder for sanitetssjefene i NATO (Chair for The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS)). Valget ble i dag godkjent av Militærkomiteen (MC) i NATO . -Det er en stor anerkjennelse for Forsvaret og brigader Petter Iversen at NATO har gitt han denne tilliten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. -Jeg er trygg på at Forsvaret og Norge vil leve opp til forventningene.

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.9.6.2024 11:23:03 CEST | Pressemelding

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen «Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra PST og hentet fra andre pågående konflikter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye