Miljødirektoratet

Frykter algeoppblomstring i Mjøsa etter uværet Hans

Del

Uværet Hans førte mye avløpsvann og gjødsel ut i Norges største innsjø, viser ny rapport. 10 prosent mer fosfor i Mjøsa kan gi mer alger i sommer.

Blågrønnalger dannet store oppblomstringer i strandnære områder i Mjøsa i 2019 og 2021. Her fra Hamar båthavn.
Blågrønnalger dannet store oppblomstringer i strandnære områder i Mjøsa i 2019 og 2021. Her fra Hamar båthavn. Foto: Jarl Eivind Løvik

– Når det blir varmt kan vi få oppblomstring av blågrønnalger i Mjøsa, på grunn av den økte mengden fosfor fra avløpsvann og jordbruksarealer som havnet i innsjøen under uværet Hans. Blågrønnalger kan være giftige, og gjøre vannet uegnet for bading, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Kan gi vedvarende miljøproblemer

Uværet Hans skapte en flom, som gjorde at avløpsnettet rundt Mjøsa ble overbelastet. Urenset avløpsvann med mye fosfor rant derfor rett ut i elvene og videre til Mjøsa. I tillegg ble gjødsel og partikler fra dyrket mark skylt ut i innsjøen. Målinger som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har foretatt for Miljødirektoratet anslår at innholdet av fosfor i Mjøsa er 10 prosent høyere nå enn før uværet.

– Det tar fem til seks år til alt vannet i Mjøsa er skiftet ut. Dermed blir fosforet værende i mange år i innsjøen. Med et stadig varmere klima er det grunn til å frykte at fosforet kan gi økt algevekst og miljøproblemer gjennom flere varmeperioder fremover, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Må oppgraderes for å tåle ekstremvær

Det er godt kjent at Mjøsa er utsatt for store tilførsler av fosfor og andre næringsstoffer fra avløp og jordbruk, som skader miljøet i innsjøen. Med klimaendringer og mer ekstremvær er det naturlig å anta at problemet vil øke.

– Erfaringene fra Hans på sensommeren i fjor aktualiserer behovet for å oppgradere ledningsnett og avløpsrenseanlegg, slik at de ikke påvirkes av store nedbørsmengder, sier Hambro.

Regjeringen har sendt på høring en ny gjødselbruksforskrift, der en av hensiktene er å redusere bruk av fosforholdig gjødsel. Statsforvalteren i Innlandet vil også sende på høring regionale miljøkrav etter jordloven, som vil bidra til å redusere tilførsler av fosfor og andre næringsstoffer fra jordbruket. Begge regelverkene vil dessuten ha krav knyttet til flomutsatte områder.

Overvåker de store innsjøene

Det økte innholdet av fosfor i Mjøsa etter uværet Hans ble oppdaget gjennom et overvåkningsprogram Miljødirektoratet har for 26 store innsjøer i Norge. I Mjøsa er det gjennomført årlig overvåking siden 1970-tallet, der NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet følger med på vannkvalitet, artsmangfold og tilstanden til økosystemet i innsjøen.  

– Langsiktig og systematisk miljøovervåking gjør det mulig å vurdere de økologiske konsekvensene av ekstremvær og storflom, sier Hambro.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye