Enova

- Nå har den grønne omstillingen virkelig fått fart

Del

Fire millioner færre flyreiser fra Trondheim til Oslo. Eller nesten 200 000 fossilbiler fjernet fra biltrafikken. Det er utslippskuttet som ble muliggjort med støtte fra Enova i 2023, viser årsresultatet til statsforetaket som skal hjelpe Norge å nå sine klimamål.

Fotografi av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i Enova under besøk i Enovas kontorlokaler i Trondheim i februar 2024.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i Enova under besøk hos Enova i Trondheim i februar 2024. Foto Enova/Håkon Bjørngård Enova

Nå er Enovas årsresultat klart. Tallene viser at 41 116 prosjekter mottok en samlet Enova-støtte på rekordhøye 5,999 milliarder kroner. Støtten utløste innovative investeringer fra virksomheter og privatpersoner på til sammen 4, 714 milliarder kroner. Innsatsen gir et forventet utslippskutt på 392 000 tonn CO2-ekvivalenter.

- 2023 har vært et år hvor ting virkelig begynner å løsne for den grønne omstillingen. Når jeg ser den omstillingsevnen og risikoviljen som finnes blant norske selskaper og husholdninger, mener jeg vi ligger godt an til 2050. Norge kan bli et fullskala laboratorium for hvordan fremtidens lavutslippssamfunn skal se ut, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Mer Enova-støtte enn noen gang – transportsektoren opp i fart

I løpet av året har Enova registrert en tydelig økt interesse for klima- og energiomstilling på kryss og tvers av ulike sektorer. Det ble utdelt mer støtte fra Enovas programmer enn noen gang tidligere.

I transportsektoren, som står for omtrent 30 prosent av norske klimagassutslipp, ble det i 2023 prioritert betydelige midler for å styrke etterspørselen etter batterielektriske løsninger til sjøs og på land.

Antallet anskaffede elektriske lastebiler ble doblet ved hjelp av Enovas støtteprogrammer, sammenlignet med fjoråret. For tyngre kjøretøy er det i løpet av 2023 tatt viktige steg for tilrettelegging av storskala markedsintroduksjon. Antall tilgjengelige modeller av tunge batterielektriske kjøretøy har økt med om lag 70 prosent gjennom året.

- I fjor fikk vi virkelig fikk opp farta på elektrifisering av både sjøfart og veitransport – batteriløsninger er nå etablert som et reelt alternativ også til havs. Dette er et viktig bidrag for å akselerere markedsutviklingen, når flere nå har mulighet til å ta i bruk fartøy og kjøretøy med nullutslipp, sier Nakstad.

Rekordår med over doblet støtte til husholdninger

I privatmarkedet var det også økt interesse og pågang for grønn teknologi gjennom fjoråret, med en rekordhøy vekst på hele 128 prosent i antall utbetalinger av Enovatilskuddet. Over 35 000 tiltak ble igangsatt hos husholdninger, sammenlignet med rundt 15 000 tiltak i 2022.

- Selv om de direkte klimagassutslippene er marginale i husholdningene, vil lavere og smartere bruk i husholdningene påvirke energisystemet, og frigjøre kraft som er helt nødvendig for å kutte utslipp i bygg- og eiendom, industri og transportsektoren. Enova støtter de som går foran og tør å tenke fremtid nå. Det er gledelig at de blir stadig flere, sier Nakstad.

Hever ambisjonsnivået ytterligere

For 2024 er Enovas ambisjonsnivå ytterligere hevet med 43 prosent økning i budsjett og over 8,3 milliarder kroner til disposisjon for å få enda flere i front på utvikling og bruk av ny klimateknologi.

- Regjeringen har økt bevilgningene til Enova med 5 milliarder kroner siden vi overtok. Dette ser vi nå resultatene av. Med innovasjon og ny teknologi kutter vi klimagassutslipp, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser over hele landet. Det er viktig for at vi når klimamålene våre, og gir verdiskapning og jobber for fremtiden, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

- Det stiller krav til Enova som organisasjon - vi må også evne å utvikle oss og tenke nytt. Gjennom 2023 gjorde vi store løft i digitaliseringen av virksomheten, og i 2024 fortsetter den digitale utviklinga for å gjøre oss enda mer effektive. 2050 er ikke lengre unna enn at investeringene som gjøres akkurat nå får store konsekvenser. Det at så mange tar risiko og velger optimisme i et usikkert og urolig år som fjoråret, er en indikator på at folks holdninger er i ferd med å endres, avslutter Nakstad.

I 2023 støttet Enova de ulike markedssektorene slik: 

Transport: 3100 millioner kroner i støtte til 4600 prosjekter innen transportsektoren. 1600 millioner kroner av støtten gikk til maritim transport, mens 1500 millioner gikk til landtransport. Transportprosjektene utgjør 88 prosent av de totale utslippsresultatene i 2023, og bidrar også godt med resultater innenfor energi og innovasjon. 

Les mer om resultatene innen: Landtransport og Maritim transport

Industri:1 200 millioner kroner i støtte til 160 industriprosjekter, noe som utgjorde 19 prosent av den totale støtten. Industriprosjektene som er støttet i 2023, bidrar spesielt på målindikatoren for utløst innovasjonskapital.

Les mer om resultatene innen Industri 

Energisystem: 500 millioner kroner i støtte til 235 prosjekter. Dette utgjorde vel 8 prosent av totalt disponerte midler. Støtte til fjernvarmeprosjekter bidrar til styrking av Norges forsyningssikkerhet ved å redusere effektuttaket fra strømnettet på de kaldeste vinterdagene.

Les mer om resultatene innen Energisystem 

Tjenesteyting og sluttbruk: 1 200 millioner kroner i støtte til 36 103 prosjekter. Dette utgjorde 19 prosent av Klima- og energifondets disponeringer i 2023. Dette inkluderer 35 176 tiltak støttet med 589 millioner kroner over Enovatilskuddet. Enovatilskuddet spiller en sentral rolle i å skape et bredt engasjement og fokus i befolkningen på gjennomføring av energi- og klimatiltak. 

Les mer om resultatene innen Bygg og anlegg 

Les mer om resultatene innen Husholdninger og forbruker 

Enovas fullstendige prosjektliste vil bli oppdatert i løpet av dagen, sjekk våre nettsider.

 

Slik har vi regnet om det forventede utslippskuttet for å gi et mer forståelig bilde av hva det betyr: 

Fire millioner flyreiser Trondheim-Oslo: 

En 4500 km lang flytur for en person tilsvarer utslipp på omtrent 1 tonn CO2. Avstanden fra Trondheim til Oslo utgjør 486 km. Altså vil det cirka si at ti enkeltturer for en person som reiser fra Trondheim til Oslo slipper ut omtrent 1 tonn CO2. 392 000 tonn CO2-ekvivalenter ganger 10 utgjør da nesten fire millioner flyreiser.

Kilde: Framtiden i våre hender 

Ifølge SSB er det litt over 2 millioner fossile personbiler i Norge (2023). Norske personbiler står videre for et samlet utslipp på rett over 4 millioner tonn CO2 årlig (Miljødirektoratet). En personbil slipper dermed ut litt i underkant av 2 tonn CO2 hvert år. Med et avrundet regnestykke betyr det at et utslippsresultat på 392 000 tonn CO2-ekvivalenter utgjør årlig utslipp fra litt i underkant av 200 000 personbiler. 

Kilde: SSB, 2023-tall for transport og reiseliv og Miljøstatus fra Miljødirektoratet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fotografi av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i Enova under besøk i Enovas kontorlokaler i Trondheim i februar 2024.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i Enova under besøk hos Enova i Trondheim i februar 2024.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet. 

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye