Rekordstor interesse for Klimasats-ordninga (nynorsk)

Del

128 kommunar og fylkeskommunar har søkt om 712 millionar kroner i støtte til lokale klimatiltak. Her kan du sjå kva kommunen din har søkt om.

Bilete av fem personar som står på ei hamn i Stavanger.
Stavanger kommune er blant Klimasats-søkjarane i 2024. Dette biletet vart teke i fjor, då kommunen mellom anna fekk tilsegn om støtte til kartlegging av karbonrike areal i sjø. På biletet, frå venstre: Lin Knarvik, Tom Kjellsen, Linda Christine Olsen, Tone Ankarstrand og Lars Øverby. Foto: Louise Larsen/Kartverket

Miljødirektoratet har fått 407 søknader frå kommunar i alle fylke i landet. Aldri før har kommunane søkt om så mykje i støtte frå Klimasats-ordninga. Det betyr stor konkurranse om potten, som i år er på rundt 220 millionar kroner.

– Kommunane har ei viktig rolle i omstillinga til lågutsleppssamfunnet. Eg er glad for at så mange kommunar har søkt Klimasats-midlar til gjennomføring av nye tiltak som kuttar utslepp og omstiller kommunane, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Ved prioritering av søknader legg Miljødirektoratet vekt på mellom anna potensialet for utsleppsreduksjonar på kort og lang sikt, og i kva grad tiltaket gjennom nytenking, involvering av relevante aktørar og moglegheit for varige endringar vil bidra til omstilling.

Sjå kva kommunen din søkjer Klimasats-støtte til i 2024

Her kan du søkje opp kommunen din og fylket ditt, og sjå kva som blir planlagt i nærmiljøet hos deg.

Skapar lokalt engasjement

Søknadsfristen var 15. februar. Miljødirektoratet startar søknadsbehandlinga omgåande og har som mål å gi svar til kommunane om dei får støtte innan slutten av juni 2024.

− Klimasats er ei fleksibel støtteordning som gir kommunane høve til å finne lokalt tilpassa løysingar. Det skaper engasjement, innovasjon og resultat i både små og store kommunar, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Faktaboks: Om Klimasats-ordninga

  • Klimasats er ei støtteordning der kommunar, fylkeskommunar og Longyearbyen lokalstyre kan søkje medfinansiering for å redusere utslepp av klimagassar og leggje til rette for omstilling til lågutsleppssamfunnet.
  • Sidan 2016 har over 2000 prosjekt i heile landet fått tilsegn om Klimasats-støtte.

Kuttar utslepp på mange område

Sidan 2016 har Klimasats-ordninga mobilisert kommunar over heile landet, redusert viktige barrierar, endra praksis, gitt erfaringar med ny teknologi og gitt utvikling av metodar og løysingar for å måle klimaeffekten.

Dei konkrete prosjekta har kutta klimagassutslepp gjennom auka bruk av utsleppsfrie maskiner og køyretøy, redusert matsvinn, meir klimavennleg areal- og transportplanlegging, fleire klimatiltak i bygg og meir systematisk arbeid med klimakrav i anskaffingar i heile landet.

Dette vil kommunane gjere i 2024

Ein førebels gjennomgang viser at klimaomsyn i areal- og transportplanlegginga er den kategorien med flest søknader i 2024. Kommunane har søkt støtte til å utvikle kunnskapsgrunnlag for klimaomsyn i arealplanlegging, og arbeidet med å ta klimakunnskapen inn i arealplanane. Som lokal og regional planstyresmakt har kommunane og fylkeskommunane ein unik og avgjerande rolle for å bidra til utsleppskutt frå særleg vegtrafikk og skog- og arealbruk.

Miljødirektoratet har òg fått veldig mange søknader frå kommunar som vil bruke Klimasats-ordninga til å redusere utslepp frå byggje- og anleggsprosjekt, og gjennom offentlege anskaffingar. Kommunar og fylkeskommunar kjøpte inn varer og tenester for 265 milliardar kroner i 2021, inkludert 60 milliardar kroner til bygg- og anleggsverksemd – så her har kommunesektoren store høve til å påverke klimagassutsleppa.

− Eg synest det ser ut som at mange kommunar har fått eit bevisst forhold til kvar det er viktig at dei gjer ein innsats. Søknadsbunken reflekterer sentrale utfordringar som kommunesektoren kan og må gjere noko med, seier miljødirektør Ellen Hambro.

 Fordelinga til søknadene på ulike typar tiltak

Type tiltak 

Talet på søknader 

Sum søkt 

Generell søknad, m.a. energi, mat, sirkulær, landbruk 

114 

252 193 534 

Areal og transportplanlegging 

76 

66 230 225 

Tidleg kartlegging av moglege klimatiltak i bygg og anlegg 

49 

15 246 750 

Meirkostnader i bygg og anlegg

(inkluderer  mange utsleppsfrie byggjeplassar) 

45 

151 551 914 

Forprosjekt til alle typar klimatiltak; bygg,

sirkulær økonomi, energi, landbruk og skog med meir

40 

11 551 885 

Meirkostnader utsleppsfrie maskiner 

28 

54 285 565 

Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffingar 

24 

34 301 100 

Meirkostnader i konkrete anskaffingar

(unntatt maskiner og bygg/byggjeplass) 

19 

106 10 562 

Transporttiltak 

12 

22 024 750 

Totalsum 

711 996 285 

Fylkesvis fordeling av søknadene  

Fylke  

Talet på søknader 

Sum søkt 

Agder 

34 

44 884 222 

Akershus 

45 

63 324 651 

Buskerud 

25 

44 195 700 

Finnmark 

8 500 000 

Innlandet 

22 

21 248 575 

Møre og Romsdal 

30 

26 713 600 

Nordland 

11 

40 214 000 

Oslo 

22 

48 560 750 

Rogaland 

25 

50 047 254 

Svalbard 

10 250 000 

Telemark 

22 

25 473 460 

Troms 

13 

11 822 408 

Trøndelag 

67 

92 755 750 

Vestfold 

23 

64 077 175 

Vestland 

44 

118 033 000 (mest) 

Østfold 

20 

41 895 740 

Totalsum 

407 

711 996 285 

Søkjarar med flest søknader

Kommune  

Talet på søknader 

 Sum søkt   

Oslo kommune 

21 

45 710 750 

Trondheim kommune

21 

33 217 250 

Bergen kommune

18 

39 083 500 

Drammen kommune

15 

34 196 600 

Trøndelag fylkeskommune

13 

30 541 925 

Kristiansand kommune

11 

26 565 000 

Stavanger kommune

11 

17 509 500 

Malvik kommune

11 

5 435 375 

Vestland fylkeskommune

42 183 500 

Nordre Follo kommune

11 752 000 

Lørenskog kommune 

7 402 000 

Tønsberg kommune

18 953 500 

Innlandet fylkeskommune

10 895 000 

Tromsø kommune

5 199 000 

Arendal kommune

4 730 000 

Asker kommune

15 137 050 

Indre Østfold kommune 

11 414 000 

Melhus kommune 

6 973 000 

Porsgrunn kommune 

6 360 000 

Tilskot til naturmangfald

Kommunar kunne tidlegare i år søkje Miljødirektoratet om tilskot til varetaking av naturmangfald i arealplanlegginga.

I første halvår vil det i tillegg opnast ei ny ordning der kommunar kan søkje om tilskot til å gjennomføre tiltak for å vareta naturmangfald. Det vil komme meir informasjon om denne frå Miljødirektoratet seinare.

Nøkkelord

Lenker

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye