SINTEF

Slik bygger du dekker på plasser og mindre veier

Del

Byggforskserien gir råd om oppbygning av dekker på plasser og veier. Fokus er på dekker med gate- og belegningsstein, plater og heller av naturstein, betong og tegl.

drenerende belegg av permeabel betongstein
Det er viktig å avklare tidlig i prosessen om kommunen har spesielle krav til overvannshåndtering. Her er et eksempel på dekke med drenerende belegg av permeabel betongstein. Asak Miljøstein/Snøhetta

Byggforskseriens anvisning om dekker på plasser og mindre veier (517.112) er revidert. Anvisningen beskriver dekker for store plasser med trafikk, og den retter seg i hovedsak mot profesjonelle.

De ulike lagene over de stedegne massene, inklusive dekkematerialer med fuger og eventuelt settelag, blir grundig beskrevet.

Løsninger avhenger av bruk og belastning

Det er mange valgmuligheter når det gjelder settelag, fuger og bærelag.

For settelag med fuger skilles det mellom ubundet utførelse, det vil si at steinproduktene settes i og fuges med løsmasser, og bundet utførelse, det vil si at steinproduktene settes i og fuges med sementbasert materiale.

– Oppbygning og eventuelt behov for masseutskifting avhenger av grunnforholdene. Hvilken overbygning man velger, avhenger også av hvor mye belastning dekket skal tåle, sier seniorrådgiver Luise Schlunk.

Anvisningen beskriver også dimensjonering av plater av naturstein.

– Plater av naturstein har et stort spenn i styrke- og stivhetsegenskaper og mange ulike formater. Byggforskserien angir nå hvordan man kan beregne nødvendig tykkelse på natursteinsplater avhengig av format og forventet bruksbelastning, og gir anbefalinger til bruddlastklasser og sikkerhetsfaktorer som kan brukes ved dimensjonering, sier seniorforsker Lisbeth-Ingrid Alnæs.

Overvannshåndtering må avklares tidlig

Alnæs understreker også at det er viktig å avklare tidlig i prosessen om kommunen har spesielle krav til overvannshåndtering.  Byggforskserien beskriver ulike tiltak for å lede overvannet bort fra dekket.

I tillegg til at dekket settes med fall og eventuelt har dreneringsmuligheter gjennom permeabel utforming, kan tiltak omfatte vannrenner og kummer samt tiltak for fordrøyning, infiltrasjon og vannrensning.

I dekker med naturstein, betong og tegl kan vann infiltreres gjennom fugene til stedegne masser dersom disse har gode infiltrasjonsegenskaper, eller via egne drensledninger langs traubunnen, eventuelt en kombinasjon.

Hvor mye vann som infiltreres, er blant annet avhengig av dekkeproduktets format, fallforhold og materiale i fuger og overbygning.

Med tanke på drenering av vann er det viktig at både fuger, settelag, bærelag og eventuelt forsterkningslag har en begrenset mengde finstoff. Produkter for permeable dekker med betongstein og teglstein har spesiell utforming, og man må følge anbefalingene med hensyn til finstoff i dekkeoppbygningen som sikrer god bortleding av vann.

Utarbeidet i samarbeid med næringen

Anvisningen i Byggforskserien er utarbeidet i samarbeid med René Kierstein, Veidekke Bygg og Anita Veiseth, Verte Landskap AS.

Nye anbefalinger blir også presentert på Park- og anleggsmessen 9. november.

Kontakter

Lenker

Om oss

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye