Riksrevisjonen

Det står bra til med regnskapene i staten, men fem av dem har vesentlige feil

Del

Riksrevisjonens årlige gjennomgang viser at kvaliteten på statens regnskaper er gjennomgående god. 5 av 236 årsregnskaper har vesentlige feil. – At statens regnskaper har god kvalitet og at statlige midler blir brukt slik Stortinget har bestemt, er viktig for å sikre tillit til myndighetene, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Illustrasjonsbilde satt sammen av to foto: Foto 1: To motorsyklister på vei ned ei bru på Atlanterhavsveien. Foto 2: Norske pengesedler.
Riksrevisjonen kan ikke uttale seg om Folkehelseinstituttets regnskap for 2022. Andrei Armiagov /Scandinavian Stockphoto og Norges Bank Scandinavian Stockphoto og Norges Bank

– Vi ser at vår veiledning gjør at statlige virksomheter retter feil og mangler underveis i revisjonen og at de følger opp våre anbefalinger i etterkant. Det viser at revisjon virker, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Fem virksomheter har vesentlige feil og mangler i sine regnskap. Det gjelder

  • Folkehelseinstituttet: Riksrevisjonen kan ikke uttale seg om regnskapet deres for 2022. Vi har blant annet funnet usikkerhet knyttet til prisfastsetting av varelager. Det er også betydelige svakheter og mangler i instituttets rutiner for intern kontroll og løpende oppfølging av avvik knyttet til håndtering og bokføring av eksternfinansierte prosjekter.
  • Statens kartverk: Riksrevisjonens revisjonsberetning har forbehold fordi de ikke har framlagt tilstrekkelig og hensiktsmessig dokumentasjon for regnskapsføringen av samfinansierte prosjekter.
  • Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør: Revisjonsberetningen har forbehold fordi Riksrevisjonen ikke kan utelukke at verdien Sikt har satt på sin egenutviklete programvare er vesentlig feil.
  • Brønnøysundregistrene: Revisjonsberetningen har forbehold på grunn av en feilpostering av tilbakebetalt koronastøtte på 113,6 millioner kroner.
  • Norsk kulturfond: Revisjonsberetningen har forbehold blant annet fordi fondet mangler rutiner for oppfølging av tilskuddsmidler når et prosjekt er avsluttet. Midlene fortsetter dermed å framstå som bundne midler i flere år etter at de faktisk er tilgjengelige for nye tilskudd.

Overprising av gebyrer

Det er et grunnleggende prinsipp at offentlige gebyrer ikke skal overstige kostnaden ved å produsere og levere tjenestene. Gebyrbelagte offentlige tjenester er fremdeles betydelig overpriset. Riksrevisjonens analyser viser at brukerne i 2023 vil betale 741,5 millioner kroner mer i gebyr for tjenestene enn hva det koster å produsere dem.

  • Tinglysingstjenester i Kartverket (Kommunal- og distriktsdepartementet) vil få en overpris på 28 millioner kroner.
  • Utleggsforretninger hos politiet (Justis- og beredskapsdepartementet) vil få en overpris på 340,5 millioner kroner. I departementets budsjettproposisjon framgår det at en vesentlig del av disse sakene gjelder personer med dårlig evne til å betale.
  • Registertjenester i Brønnøysundregistrene (Nærings- og fiskeridepartementet) vil få en overpris på 353,2 millioner kroner.
  • Dagprøvekjennemerke, påskiltingsgebyr og typegodkjenning i Statens vegvesen (Samferdselsdepartementet) vil få en overpris på 18,1 millioner kroner.
  • Operative sertifikater og teoriprøver i Luftfartstilsynet (Samferdselsdepartementet) vil få en overpris på 1,7 millioner kroner.

– Vi reviderte gebyrfinansiering av offentlige tjenester første gang i 2019. Det er kritikkverdig at gebyrbelagte offentlige tjenester fortsatt er betydelig overpriset, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Les mer om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon ─ fra statsbudsjett til statsregnskap 2022 her.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom