Riksrevisjonen

Matsikkerhet: Vi er ikke godt nok forberedt

Del

En ny undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten. – God beredskap handler om å være godt forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten skulle oppstå. Vi er ikke godt nok forberedt i dag, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Illustrasjonsbilde satt sammen av to foto. Foto 1: Kornåker i motlys. Foto 2: En haug poteter ligger nyplukket på jorda i en potetåker.
For å utnytte selvforsyningsevnen best mulig vil vi være avhengige av at vi legger om både produksjonen og konsumet av mat. Foto: Nicki Twang /NTB og Marian Vejcik /Colourbox NTB og Colourbox

Norsk matsikkerhet bygger på tre pilarer: Produksjon av mat i Norge, ivaretakelse av jordbruksarealene og internasjonal handel. 60 prosent av all maten vi spiser er enten importert eller produsert med importerte fôrråvarer til husdyr- og oppdrettsnæringen. Samtidig har risikobildet endret seg som følge av blant annet klimaendringer, handelsforstyrrelser og krig i Europa.

– Med dagens risikobilde kan vi ikke nødvendigvis forutsette at de internasjonale forsyningskjedene alltid vil være velfungerende, sier Schjøtt-Pedersen.

Norge har sannsynligvis en stor selvforsyningsevne av mat i en krisesituasjon, også fordi vi har tilgang på mye fisk. For å utnytte selvforsyningsevnen best mulig vil vi være avhengige av at vi legger om både produksjonen og konsumet av mat.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at departementene ikke har noen planer for hvordan vi i kriser kan legge om produksjon og forbruk av mat. I planene de har, forutsetter de at Norge vil kunne importere mat og fôr også i kriser.

– Vi mener det ikke er noen motstrid mellom å legge til grunn at vi kan importere varer samtidig som vi har en beredskap som tar hensyn til at forutsetningen om velfungerende handel kan falle bort. Det er ikke tilfredsstillende at departementene ikke har gjort bedre forberedelser dersom det skulle oppstå vesentlig svikt i tilgangen på mat eller fôr, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Kontinuerlig nedbygging av god matjord kan redusere beredskapen

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det har blitt gjort omfattende omdisponeringer av dyrka og dyrkbar jord, noe som innebærer at jorda kan bli brukt til annet enn matproduksjon. Dette har både skjedd gjennom planprosesser og dispensasjoner og som følge av nye driftsbygninger eller annen nedbygging landbruket gjør selv..  Det er ofte den beste jorda som blir omdisponert til andre formål. Store jordbruksarealer av god kvalitet er heller ikke i drift.

Nydyrking kan erstatte areal som ikke lenger blir brukt til jordbruksproduksjon. Riksrevisjonens undersøkelse viser imidlertid at mye av nydyrkingen skjer i områder som er lite egnet for korn og andre matplanter som er viktig for vår selvforsyning. Dagens innretning av økonomiske virkemidler vil sannsynligvis ikke føre til økt produksjon av mat som det både er et marked for og som er viktig for vår selvforsyning.

– Det totale jordbruksarealet i Norge har holdt seg relativt stabilt de siste 20 årene, men den beste jorda for matproduksjon har blitt redusert. Økt produksjon med grunnlag i norske ressurser er en viktig del av vår totale beredskap. Det er kritikkverdig at arealressursene i jordbruket ikke blir forvaltet på en fullt ut bærekraftig måte, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Les mer om undersøkelsen her.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom