Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgen øker sitt fokus på ansattes psykiske helse

Del

Lillestrøm, 13. september 2023 – Syv av ti nåværende ansatte i kriminalomsorgen som er i daglig kontakt med innsatte eller domfelte har blitt truet av innsatte/domfelte. To av tre har opplevd, eller vært vitne til, at en innsatt eller domfelt har begått selvmord eller forsøkt å gjøre det. Kriminalomsorgen intensiverer nå sitt arbeid med ansattes psykiske helse.

Notat til redaksjonen: Se begrepsforklaringer vedr. innsatt/domfelt på slutten av brødteksten. 

På oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har konsulentselskapet Rambøll Management Consulting gjennomført en kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant nåværende og tidligere ansatte ved landets fengsler og friomsorgskontorer. 

I undersøkelsen har 1746 nåværende og 323 tidligere ansatte besvart et spørreskjema, og det er i tillegg gjennomført dybdeintervjuer med 24 personer som ble vurdert til å være et tverrsnitt av de som arbeider med straffegjennomføring i fengsel eller samfunn. Svarprosenten i de to gruppene nåværende og tidligere ansatte var henholdsvis 41 og 55 prosent.

Kriminalomsorgen gjennomfører de reaksjonene som påtalemakt eller domstol har avgjort. Dette skjer gjennom bruk av fengsel, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling. Etaten består av tre nivåer, og har omkring 5.500 medarbeidere. 

Et utvalg sentrale funn blant nåværende ansatte:
•    9 prosent har symptomer som oppfyller diagnosekriteriene for posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

•    7 av 10 er enige i at de kan snakke med sin nærmeste leder om hva de utsettes for på jobb (69 prosent). 2 av 10 opplever at de ikke kan det (19 prosent).

•    12 prosent har en symptombelastning som oppfyller diagnosekriteriene for depresjon.

•    19 prosent har en symptombelastning som oppfyller diagnosekriteriene for angst.

•    28 prosent har opplevd at en kollega har blitt alvorlig skadet.

•    Litt over en tredjedel har en symptombelastning som kan karakteriseres som et høyt nivå av somatiske plager (36 prosent).

- Vi har de senere år sett en utvikling hvor andelen innsatte og domfelte med alvorlige psykiske lidelser har økt kraftig. Samtidig er en større andel av de innsatte dømt for mer alvorlig kriminalitet, ettersom mange som tidligere sonet i fengsel nå gjennomfører straff i samfunnet. Våre ansatte som jobber direkte med innsatte og domfelte er derfor i en utsatt posisjon som medfører en betydelig risiko for vold, trusler og psykiske belastningsskader. Denne undersøkelsen vil gi oss et godt grunnlag for videre arbeid med å forebygge psykiske belastningsskader, samt ivareta de ansatte på en best mulig måte, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet. Hun legger til:   

- Samtidig som funnene er alvorlige, er jeg glad for at undersøkelsen også viser at våre medarbeidere gjennomgående opplever å ha et meget godt arbeidsmiljø, og ikke minst at folk stiller opp for hverandre. Eksempelvis oppgir 92 prosent å ha nære og gode forhold til sine kolleger, sier hun.

I rapporten legger Rambøll frem en rekke forslag til tiltak for å redusere forekomsten av uønskede hendelser og påfølgende belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen. De foreslåtte tiltakene berører alle nivåer i etaten, tar utgangspunkt i undersøkelsen og bygger på hva de ansatte selv mener er nødvendig for forebygging og håndtering. 

En partssammensatt arbeidsgruppe skal arbeide videre med oppfølgingen av rapporten. I gruppen deltar representanter for KDI, Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY), Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund (NFF) og vernetjenesten i kriminalomsorgen. 

Notat til redaksjonen
Begrepet «innsatt» omhandler personer som enten er innsatt i fengsel på bakgrunn av avgitt dom, eller som er varetektsfengslet i påvente av dom. Begrepet «domfelt» omhandler både personer innsatt i fengsel på dom og personer som gjennomfører straff i samfunnet (inkludert institusjon) på bakgrunn av avgitt dom. 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen «Kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen» er gjennomført av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Rolf Gjestad, psykologspesialist i traumeforskning ved Helse Bergen og Universitetet i Bergen, har vært sentral i utvalg av måleinstrumenter og analyse av psykiske belastningsreaksjoner.

1746 nåværende ansatte besvarte et skriftlig spørreskjema, noe som gir en svarprosent på 41 prosent. Også 323 tidligere ansatte besvarte skjemaet, noe som gir en svarprosent på 55 prosent i denne gruppen. Videre ble 24 personer dybdeintervjuet. De 24 representerer et tverrsnitt av ansatte i fengslene med særlig vekting av fengselsbetjenter, førstebetjenter, miljøterapeuter og verksbetjenter som har daglig kontakt med innsatte eller domfelte. 

Undersøkelsen har tre analysetemaer: 
1.    Omfang av ulike psykiske belastningsreaksjoner.
2.    Typer hendelser som kan utløse psykiske belastningsreaksjoner og konsekvenser av disse. 
3.    Håndtering og forebygging av alvorlige hendelser og psykiske belastningsreaksjoner. 

Belastningsreaksjonene som måles er stress, somatiske plager, utmattelse, angst, depresjon, PTSD, kompleks PTSD og funksjonsnivå. Undersøkelsen dekker også spørsmål om bl.a. forekomsten av ulike hendelser, opplevelse av trygghet og åpenhet om psykisk helse på jobb, vurdering av oppfølging og behov for støtte. Personvern og etiske hensyn har vært grunnleggende for all dataproduksjon og analyse i prosjektet. 

For mer informasjon
Kommunikasjonsstaben i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), e-post media@kriminalomsorg.no, eller telefon 404 38 800. 
KDI kan, om ønskelig, også formidle kontakt til Rambøll mtp. spørsmål om metode og gjennomføring av undersøkelsen. 


Vedlegg til pressemeldingen
PDF-versjon av rapporten «Kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen», gjennomført av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Kontakter

For mer informasjon
Kommunikasjonsstaben i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), e-post media@kriminalomsorg.no, eller telefon 404 38 800.

KDI kan, om ønskelig, også formidle kontakt til Rambøll mtp. spørsmål om metode og gjennomføring av undersøkelsen.

Bilder

Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),
Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom