Ulovleg ATV-bruk under jakt skal stoppast

Del

Statens naturoppsyn har dei siste åra avdekt omfattande bruk av ATV under jakt og som transport til hytter. No blir tilsynet auka under årets jakt. (nynorsk)

Statens naturoppsyn er ute på motorferdselkontroll, og oppdager to ATV-er som kjører ulovlig på barmark.
Under årets jakt har SNO meldt fleire førarar for ulovleg ATV-køyring på barmark. Her ved ein kontroll i Bremanger i september. Foto: Statens naturoppsyn Statens naturoppsyn Statens naturoppsyn

– Motorferdsel på barmark har store konsekvensar for naturen. Bruk av motoriserte køyretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Auka tilsyn over heile landet

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gjennom heile året at motorferdsel i utmark går lovleg føre seg, både snøskuterkøyring og barmarkskøyring. Under årets jakt har SNO allereie meldt fleire førarar av motoriserte køyretøy for ulovleg køyring på barmark.

– Dei siste åra har feltarbeidarane våre i SNO avdekt ein omfattande bruk av ATV under jakt og til transport til hytter og jaktbasar under jakta. Mykje av dette har vore ulovleg. Derfor vil SNO i haust ha eit auka motorferdselstilsyn i samband med jakt over heile landet, seier miljødirektøren.

SNO har myndigheit til å stanse køyretøy for å kontrollere førarkort og dokument som er pliktig å ha med. Dei kan gi gebyr ved enkelte brot på reglane.

– Felles for all køyring på barmark er at føraren skal, så langt det er mogleg, bruke eksisterande traktorvegar eller bruke eldre køyrespor. Dette for å redusere skadane på naturen, seier Hambro.

Sett deg inn i regelverket

Nokre jaktlag har jaktbasar som ligg ute i terrenget. Regelverket er tydeleg på at det ikkje er lov å nytte seg av køyretøyet før dyret er skote, men dei enkelte jaktlaga kan søkje kommunen om løyve til å ta med køyretøyet ut til jaktbasen.

– Jegerar har lov til å nytte seg av ulike køyretøy for å hente ut felt vilt. Det vil seie at når elgen eller hjorten er skoten og er død, så kan jegeren køyre ut i terrenget med motorkøyretøy for å frakte den tilbake. Det er med andre ord ikkje lov å nytte seg av køyretøyet for å transportere jegerar og utstyr, eller under sjølve jakta, utan løyve frå kommunen, seier Hambro.

Ein stor del av jaktterrenga inneheld verneområde. I verneområda kan det vere andre føresegner for motorferdsel. Det kan hende at du må søkje om særskilt løyve til å bruke køyretøy i verneområde, og det kan også setjast krav om beltegåande køyretøy.

Usikker på regelverket? Slik er reglane for motorferdsel i utmark 

Frakt av våpen

SNO samarbeider med politiet og reinpolitiet om motorferdselskontrollar. Miljøkrimkoordinator Stein Erik Granli i Trøndelag politidistrikt fortel at politiet er oppteke av trygg og sikker våpenhandtering slik at det ikkje skjer uhell eller at uvedkommande får tak i våpen.

– Den som transporterer våpen i motorvogn skal sørgje for at våpenet er forsvarleg sikra mot at uvedkommande får tak i det. Våpen skal vere pakka slik at dei ikkje er synlege eller lett tilgjengelege, seier Granli.

Skal du forlate køyretøyet, må du sørgje for at skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult, og at motorvogna er låst. Vidare understrekar miljøkrimkoordinatoren at våpen og ammunisjon skal alltid vere skild under transport.

– Dette betyr at viss du skal bruke ATV eller snøskuter under jakta, skal våpen vere pakka ned i koffert/futteral og vere tomt for ammunisjon.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Kjørespor på barmark etter ulovlig ATV-kjøring under jakta.
Bruk av motoriserte køyretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket. Foto: Statens naturoppsyn
Last ned bilde
Her er kjørespor etter ulovlig ATV-kjøring i forbindelse med jakta.
Motorferdsel på barmark har store konsekvensar for naturen. Her er køyrespor etter ulovleg ATV-køyring i samband med jakta. Foto: Statens naturoppsyn
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom